Úvod

Kampaň: Ekoenergoplagátománia v našom meste

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola, Kulíškova 8, 82108 Bratislava 2 - Ružinov
  • Mesto: Bratislava 2 - Ružinov
  • Autor/Realizátor: Ing. Marta Rovná
  • Realizačný tím: Mgr. Peter Záruba, Mgr. Jarmila Noelová, Mgr. Miroslava Bačeková, Mgr. Lenka Šebianová, Mgr. Zuzana Kalmanová, Mgr. Antónia Mišeková

Nástenka

Informácia o našej kampani na web-stránke firmy ASA

Firma ASA, ktorá nám umožnila exkurziu na Dotrieďovacej linke na odpad tiež zverejnila informáciu o našej spoločnej aktivite na svojej webovej stránke. Sprievodné slovo je doplnené aj fotografiami dokumentujúcimi priamu účasť a zapojenie našich žiakov.

24 Apríl 2013

Informácia o našej kampani na stránke Ministerstva životného prostredia SR

V tlačových správach na stránke MŽP SR za mesiac apríl bola zverejnená informácia o našej aktivite v bratislavskej pobočke SAŽP v rámci našej kampane na stránke MŽP SR. V rámci kampane boli použité na území mesta materiály z troch zdrojov: 1.žiacke práce, 2.propagačné materiály z komunikačného balíka a 3. materiály z Euroinfocentra. Snažili sme sa pokryť všetky témy súvisiace s energiou a jej úsporami, osloviť každú vekovú skupinu a začlenili sme do kampane dokonca i ľudí s poruchami sluchu.

23 Apríl 2013

Športovci našej školy si sami čistia náš školský športový areál

Žiaci našej školy - ôsmaci si sami vyčistili na jar areál našej školy vrátane bežeckej dráhy. Vytrhaná burina bola použitá na výrobu biokompostu v areáli našej školskej záhrady. Čistenie športového areálu sa konalo v mesiaci apríl.

17 Apríl 2013

Informácia o našej kampani v Ružinovskej TV a Ružinovskom Echu

Shot o našej kampani v rámci súťaže "Energia v našom meste" odvysielala TV Ružínov. Informácie pre TV poskytla p. uč. Ing. Marta Rovná a traja zo žiakov, ktorí priamo participovali v súťaži na našej kampani. Shot bol odvysielaný 17. apríla. Informácia o našej kampani bude čoskoro zverejnená aj v printovom médiu našej mestskej časti Ružinovské Echo.

17 Apríl 2013

Výlet do areálu vodných športov Čunovo

Žiaci v rámci školského športového sústredenia absolvovali virtuálny výlet do areálu vodných športov v Čunove. Tohoročná dlhá zima nám až koncom školského roka umožní navštíviť areál vodných športov aj na živo. Cieľom aktivity je názorne žiakom ukázať na prepojenie témy vodných športov a energie vody. Tému aktivity sme si vybrali vzhľadom na športové zameranie školy, ktoré má dlho ročnú tradíciu s dobrými výsledkami. Ukázali sme si ako sa vzájomne dopĺňa učivo fyziky a športovej prípravy.

14 Apríl 2013

Varovné signály o následkoch nešetrenia energiou

Cieľom tejto školskej iniciatívy bolo poukázať na rôzne negatívne následky nešetrenia energiou. Diskutovali sme o pojmoch skleníkový efekt, uhlíková stopa, ozónová diera, globálne otepľovanie, oxidačný a redukčný smog, devastácia krajiny, kyslé dažde. Žiaci hrali hru "Pre a proti" a snažili sa dospieť k tomu, aby posúdili niektoré činnosti z pohľadu svojich výhod, ale naopak aj nevýhod vo vzťahu k životnému prostrediu. Zamýšľali sa nad myšlienkou, že "Menej je niekedy viac".

14 Apríl 2013

Tvrdá voda vs mäkká voda

Cieľom aktivty bolo vysvetľovať aký dopad na spotrebu energie resp. aj čistiacich a pracích prostriedkov má úroveň tvdosti vody v daných lokalitách. Propagovali sme v rámci tejto aktivity aj zachytávanie dažďovej vody v bežných domácnostiach a poukazovali sa na výhody mäkkej dažďovej vody napr. na polievanie záhrad, izbových kvetov a pod. Ide o vysoko aktuálnu tému v lokalite mesta Bratislavy, ktorá je známa vysokou tvrdosťou vody

14 Apríl 2013

Kresby na chodník v areáli školy pri príležitosti Dňa Zeme

Touto aktivitou sa do našej kampane zapojili aj žiaci primárneho vzdelávania. Záznam z podujatia natočila Ružinovská televízia a odvysielala v stredu 17. apríla. Deti pekne rozprávali na kameru o svojich námetoch a bolo vidieť a počuť, že problematika životného prostredia a ochrany prírody im nie je neznáma.

13 Apríl 2013

Výstavka žiackych prác a plagátov v Dome kultúry Ružinov

Pre účely oslovenia miestnej komunity v rámci osvety o potrebe úspory energie sme požiadali o priestor na vystavenie prác žiakov Dom kultúry Ružinov. Sú to verejnosťou často navštevované priestory, a to nielen občanmi MĆ Bratislava Ružinov. Pre zatraktívnenie našej kampane sme tu použili aj plagáty z Euronfocentra v Bratislave.

13 Apríl 2013

Naša kampaň - výstava plagátov a žiackych prác v priestore SAŽP Bratislava - Dúbravka

Euroinfocentrum v Bratislave nám poskytlo veľkoplošné plagáty na tému: recyklovania odpadov, podpory cykloturistiky, zatepľovania budov, znižovanie oxidu uhličitého a znižovania emisíí. Okrem toho sme dostali aj niekoľko brožúr k týmto témam. Materiály spolu so žiackymi prácami sú vystavené vo foyeri budovy Slovenskej agentúry životného prostredia pre účely oslovenia širokej verejnosti. Informácia o akcii bola odvysielaná 26.4.v Dúbravskej TV. Ide o aktivitu aj ku Dňu Zeme.

10 Apríl 2013

«Začiatok | Predch 1 2 3 4Ďalej | Koniec»

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie