Úvod Odborné vyučovanie Zdroje energie Energia z morských vĺn
Pre zobrazenie animacie si sitahnite Flash player

Energia z morských vĺn

Oceány sú už dlhšiu dobu považované za veľmi perspektívny zdroj energie. Pohyb vody v oceánoch so sebou nesie obrovskú energiu vo forme prílivu (odlivu) alebo vĺn. Obidve tieto formy energie je možné využiť na výrobu elektrickej energie.

Prílivové elektrárne - Hoci táto energia má z celosvetového hľadiska veľký potenciál, veľké prílivové elektrárne predstavujú, podobne ako veľké hydroelektrárne aj značné environmentálne problémy. Zmeny vyvolané regulovaním prílivu a odlivu cestou stavania bariér môžu mať vplyv na okolité prostredie. Vybudované hrádze totiž zvyšujú obsah solí vo vode, podobne ako zvyšujú sedimentáciu a koncentráciu iných škodlivín.

Energia morských vĺn – Táto energia vzniká účinkom slnečného žiarenia, ktoré zohrieva vzduch, pričom vzniká vietor a ten spôsobuje vlny na moriach. Existujú rôzne spôsoby získavania energie z vĺn. Energia vĺn sa mení z miesta na miesto a vo všeobecnosti je možné povedať, že čím je vzdialenosť od rovníka väčšia, tým väčšia je aj energia morských vĺn.

Mechanizmus animácie

 1. Bója - Na hladine mora ďalej od pobrežia sa nachádzajú bóje. Bója zachytáva energiu, ktorá vzniká pri pohybe vĺn.
 2. Drôtené lano – Energia zachytená bójou je prenášaná drôteným lanom do generátora.
 3. Generátor – V generátore sa nachádza rotor.
 4. Rotor - Rotor sa pohybuje vďaka prenesenej energii z vĺn hore a dolu rovnakou rýchlosťou ako sa pohybuje vlna. Tento pohyb vyrába energiu s nízkou amplitúdou.
 5. Kábel – Jednotlivé bóje sú navzájom prepojené káblom, ktorý je umiestnený na morskom dne. Elektrická energia vyrobená v generátore sa káblami prenáša na súš.
 6. Transformátor – Transformátor upravuje elektrickú energiu vyrobenú generátorom na napätie využiteľné v elektrickej sieti, ktoré je rozvádzané ďalej tam, kde je potrebné.
Výhody Nevýhody
 • morská energia je obnoviteľný zdroj energie,
 • pri výrobe energie z morských vĺn nevznikajú žiadne emisie, ani odpadové látky,
 • prevádzkovanie zariadení na výrobu energie z morských vĺn je lacné,
 • na rozdiel od iných obnoviteľných zdrojov energie (Slnko, vietor) je energia z morských vĺn predvídateľná – pomocou satelitov môžeme dopredu poznať veľkosť morských vĺn.
 • vyššie počiatočné náklady, keďže tento typ získavania energie je zatiaľ málo rozšírený a stále sa vyvíja,
 • hrozí riziko negatívneho zásahu do podmorských biotopov,
 • zdroj je využiteľný iba v prímorských štátoch,
 • množstvo vyprodukovanej energie je závislé od veľkosti vĺn.
 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie