Úvod Odborné vyučovanie Zdroje energie Plynové tepelné čerpadlo
Pre zobrazenie animacie si sitahnite Flash player

Plynové tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá využívajú vodu, zem alebo vzduch, aby vyrábali teplo a teplú úžitkovú vodu alebo práve naopak chladili.

Tepelné čerpadlo je novodobé vysokoúčinné zariadenie. Využíva okolité prostredie ako zdroj vstupnej energie a túto premieňa na užitočnú tepelnú energiu. Funguje na princípe termodynamického procesu, pri ktorom sa odoberá teplo okolitému prostrediu a odovzdáva sa tepelnému médiu. Prostredie, z ktorého sa teplo čerpadlom odoberá môže byť teplo zeme, vzduch alebo voda zo studne. K tomu, aby sme mohli premeniť nízkoteplotné teplo z okolitého prostredia na vysokoteplotné na vykurovanie je potrebné dodať teplo vyprodukované pohonnou mechanickou energiou. Túto energiu zabezpečuje motor tepelného čerpadla. Jeho pohon je v prípade plynového tepelného čerpadla na zemný plyn alebo LPG (Liguid Petrolium Gas). Okrem toho existujú čerpadlá, ktoré na pohon motora využívajú elektrickú energiu alebo naftu.

Princíp práce tepelného čerpadla používa nasledovné komponenty – kompresor, kondenzátor, expanzný ventil a výparník. Pri plynovom tepelnom čerpadle pohon kompresora zabezpečuje plynový spaľovací motor. Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého prostredia, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z produkovaných spalín. Z tohto dôvodu je plynové tepelné čerpadlo mimoriadne energeticky účinným systémom a je ideálnym a moderným spôsobom vykurovania a chladenia budov.

Tepelné čerpadlo je možné využívať pre ohrievanie aj chladenie, čiže aj na vykurovanie v zime aj na klimatizáciu v lete.

Mechanizmus animácie

 1. Teplo z okolitého prostredia – Voda, vzduch, zemská kôra či odpadové teplo vstupuje do výparníka.
 2. Výparník - Teplo z okolitého prostredia (voda, vzduch, zemská kôra, odpadové teplo) vstupuje do výparníka, kde následne dochádza k vyparovaniu pár. Vzniknuté pary potrubím vstupujú do kompresora. V kompresore sú pary ohrievané na vyššiu teplotu pomocou tepla, ktoré produkujú spaliny motora v kompresore. Toto teplo tvorí tzv. nízkoteplotnú časť obehu zariadenia.
 3. Kompresor - Je to zariadenie, ktoré pomocou dodávanej mechanickej energie stláča (komprimuje) nasávané pary z výparníka na tlak, ktorý je potrebný mať v kondenzátore.
 4. Kondenzátor - Teplo z kondenzátora a teplo produkovaných spalín motora tvorí tzv. vysokoteplotnú časť obehu zariadenia. Teplo je odvádzané potrubím do radiátorov. Následne v kondenzátore dochádza k ochladzovaniu a skvapalneniu pár pomocou chladiva.
 5. Expanzný ventil - Znižuje tlak kvapalného chladiva z kondenzačného tlaku na tlak vo výparníku. Z výparníku je odvádzané (ochladené) teplo do okolitého prostredia.
Výhody Nevýhody
 • tepelné čerpadlo je možné postaviť takmer všade,
 • je možné využívať ho tromi spôsobmi – na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a zároveň aj na chladenie,
 • funguje bez obsluhy,
 • plynové tepelné čerpadlo je vysoko účinné, ako zdroj tepla využíva zároveň okolité prostredie, chladiaci okruh motora a produkované spaliny,
 • vypúšťa menej škodlivých emisií ako zariadenia na fosílne palivá.
 • vyššie prvotné náklady,
 • postavenie čerpadla je technicky náročnejšie,
 • produkcia CO2.
 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie