Úvod Odborné vyučovanie Zdroje energie

Zdroje energie

Energia zo Slnka – Fotovoltaické články

Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Je to najdostupnejšia a najčistejšia forma obnoviteľnej energie.

Energia z vody

Vodná energia vzniká v dôsledku slnečnej aktivity, ktorá napomáha odparovaniu z morí, oceánov a vodných plôch, následne tvorbe vodnej pary, oblakov a nakoniec spätnému...

Energia z vetra

Vietor sa oddávna používa ako zdroj energie. V minulosti bol využívaný napríklad pri veterných mlynoch na mletie obilia, či prečerpávanie vody alebo na pohon lodí pri plachetniciach.

Energia z morských vĺn

Oceány sú už dlhšiu dobu považované za veľmi perspektívny zdroj energie. Pohyb vody v oceánoch so sebou nesie obrovskú energiu vo forme prílivu (odlivu) alebo vĺn.

Energia zo Slnka – Slnečné kolektory

Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Je to najdostupnejšia a najčistejšia forma obnoviteľnej energie.

Energia z biomasy

Biomasa je biologický materiál vhodný na energetické využitie, ktorý sa tvorí vo voľnej prírode alebo je vyprodukovaný činnosťou človeka.

Energia z bioplynu

Bioplyn je produktom látkovej výmeny metánových baktérií, ku ktorému dochádza, keď baktérie rozkladajú organickú hmotu.

Energia z uhlia

Uhlie je čierna alebo hnedočierna horľavá hornina. Uhlie vzniklo z rastlinných a živočíšnych zvyškov, ktoré sa uložili v anaeróbnom vodnom prostredí, kde nízky obsah kyslíka...

Energia zo zemného plynu

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn, ktorý vznikol zo zvyškov fosílií rastlín a živočíchov milióny rokov dozadu.

Plynové tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá využívajú vodu, zem alebo vzduch, aby vyrábali teplo a teplú úžitkovú vodu alebo práve naopak chladili.

Energia z uránu – jadrová energia

Jadrová alebo atómová energia je energia, ktorá sa uvoľňuje pri jadrovej reakcii, pri premenách atómových jadier na systémy s absolútne vyššou väzbovou energiou štiepením jadier...

Stirlingov motor na zemný plyn

Stirlingov motor mení tepelnú energiu na mechanickú. Zostrojili ho bratia Stirlingovci na začiatku 19. storočia.

Mikrokogeneračná jednotka na báze spaľovacieho motora

Kogeneračná jednotka na báze spaľovacieho motora je zariadenie, ktoré dokáže vyrobiť súčasne elektrinu aj teplo počas fungovanie motora.
 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie