Úvod Interaktívna výstava

Registrácia na interaktívnu výstavu

Informácie o výstave

Interaktívna výstava Energia 3. tisícročia

Nezisková organizácia EKOFOND plus ponúka možnosť zapožičania si interaktívnej putovnej výstavy o energii nazvanej Energia 3. tisícročia. Výstava je určená najmä pre druhý stupeň základných škôl a pre prvý ročník stredných škôl a jej témou sú neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje energie, úspory energie, klimatické zmeny a dobrovoľná skromnosť. Môžu sa na ňu bezplatne prihlasovať celé triedy v rámci výučby fyziky, prírodných vied a súvisiacich predmetov, podľa zváženia učiteľov.

Sprievodca výstavou –Žiakov celou výstavou sprevádza vyškolený lektor, zväčša vyškolený pracovník vzdelávacej inštitúcie alebo kultúrneho centra, ktoré požiada o zapožičanie si výstavy.

Bulletin k výstave - Učitelia získajú zadarmo bulletin k výstave s popismi jednotlivých exponátov, cvičení a pokusov, vrátane odkazov na informácie na multimediálnej platforme www.platforma.ekofondplus.sk, kde majú prístup ku kvalitným vzdelávacím materiálom, videám, pokusom a e-learningu.

O výstave

Interaktívna putovná výstava pre druhý stupeň základných škôl a prvé ročníky stredných škôl s tematikou energie 3. tisícročia umožní žiakom pochopiť dôležitosť a nevyhnutnosť úspor energie. Sústredením sa na tematiku z holistického pohľadu, žiaci nielen pochopia širšie súvislosti, ale prakticky budú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky o úspore energie a nových technológiách do svojho každodenného života.

Prostredníctvom pútavých exponátov, početných aktivít a pokusov budú žiaci motivovaní k prebudeniu záujmu o prírodné vedy. Cieľom výstavy taktiež je, aby si žiaci uvedomili, že možnosť ako šetriť energiu a ako zmenšiť svoju ekologickú stopu je v rukách každého jednotlivca. Žiaci majú preto šancu svojím konaním ovplyvniť ďalšie smerovanie tejto spoločnosti. Nevyhnutnosťou je, aby žiaci pochopili širšie súvislosti spojené s témou energia a nadobudli holistický pohľad na danú tému obsiahnutú v nasledujúcich oblastiach:

 • Environmentálne súvislosti ako napr. vplyv energie na životné prostredie, ekologická stopa, dopady klimatických zmien na ekosystémy...
 • Ekonomický kontext, ktorý okrem iného zahŕňa peak oil, vplyv klimatických zmien na ekonomiku, efektívnosť úspor energie..
 • Socio-kultúrnu oblasť s dôrazom na problematiku rozvojových krajín, dopadov klimatických zmien v tejto oblasti, populačným rastom, nárastom spotreby energie v rozvojom svete...
 • Filozofický rozmer, ktorý nastoľuje otázky ohľadne spotreby, dobrovoľnej skromnosti a nekonzumného životného štýlu

Cieľ výstavy

Cieľom výstavy je, aby sa žiaci naučili:

čo je to tepelná a elektrická energia
- aký je jej životný cyklus

- ako jej využívanie ovplyvňuje životné prostredie

- ako šetriť energiou
- ako náš životný štýl vplýva na spotrebu a využívanie energie

Štruktúra výstavy

Interaktívna výstava pozostáva zo 4 častí, t.j. tematických okruhov, ktoré plynule na seba nadväzujú a svojím radením vytvárajú pre návštevníkov priestor pre holistické chápanie energie v jej najširších súvislostiach

 1. Energia a jej životný cyklus
  1. Odkiaľ získavame teplo a elektrinu do našich domácností?
  2. Kde sa energia nachádza, ako sa dopravuje, spracúva a aké je jej využitie?
  3. Čo spôsobuje neprimerané využívanie vyčerpateľných zdrojov energie - ropy, uhlia a zemného plynu?
  4. Do kedy nám vydržia zásoby týchto zdrojov?
  5. Aký životný cyklus má uhlie a slnečná energia?
  6. Ktoré moderné technológie nám pomáhajú vyrábať teplo a elektrinu?
 2. Energia v škole a v domácnosti
  1. Kde a pri akých aktivitách každodenne využívame energiu?
  2. Kde najviac plytváme energiou?
  3. Čo môžem spraviť ja - ako šetriť energiu v škole a v domácnosti?
 3. Energia v doprave
  1. Aký vplyv má doprava na celkovú spotrebu energie?
  2. Ako znížiť dopravu – cestovať autom alebo hromadnou mestskou dopravou či bicyklom?
  3. Prečo si radšej kúpiť jabĺčko od miestneho farmára ako jabĺčko dovezené zo zahraničia?
  4. Akú dlhú cestu musí prekonať banán, kým sa dostane až na náš stôl?
 4. Životný štýl a nové pohľady
  1. Čo potrebujeme k šťastnému životu?
  2. Naozaj potrebujeme toľko energie?
  3. Aké sú alternatívy ku klasickým spotrebiteľským veciam?
  4. Prečo je aj moje konanie a myslenie dôležité?
  5. Ako môžem svojím prístupom ovplyvňovať dianie okolo mňa?

Súčasťou výstavy sú originálne interaktívne exponáty (napr. parný stroj, Stirlingov motor, veterná a fotovoltická elektráreň, uhoľná baňa, auto na hydrolýzu, ekologická obec a iné), rôzne pokusy a cvičenia. Žiaci si bicyklovaním na hybridnom bicykli vyskúšajú, koľko energie stoji rozžiariť žiarovku ... Na zmenšenom modeli úsporného bytu vypátrajú ako energo detektívi miesta, kde všade sa dá energiou šetriť. A to nie je všetko...

Priebeh účasti na výstave

Sústredením sa na tematiku z holistického pohľadu žiaci nielen pochopia širšie súvislosti, ale prakticky budú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky o úspore energie a nových technológiách do svojho každodenného života.

Výstava je plne interaktívna. Žiaci majú možnosť so všetkými exponátmi pracovať a vyskúšať si ich. Vyškolený lektor počas výstavy so žiakmi realizuje tematicky zamerané aktivity a pokusy. Žiaci sú vedení k vlastnému skúmaniu a pochopeniu témy.


 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie