Úvod Odborné vyučovanie Zdroje energie Energia z bioplynu
Pre zobrazenie animacie si sitahnite Flash player

Energia z bioplynu

Bioplyn je produktom látkovej výmeny metánových baktérií, ku ktorému dochádza, keď baktérie rozkladajú organickú hmotu. Bioplyn sa dnes získava predovšetkým v čističkách odpadových vôd, v poľnohospodárskych podnikoch (z chovu zvierat alebo aj zo zelenej pestovanej hmoty) prípadne na skládkach odpadu (tzv. skládkový plyn).

V súčasnosti sa bioplyn najčastejšie využíva ako nosič energie pre výrobu tepla, resp. progresívnejšiu technológiu kombinovanej výroby tepla (ktoré by sa malo spotrebovať buď v bioplynovej stanici alebo v mieste blízkom jeho výrobe) a elektriny. Takto vyrobená elektrina sa buď spotrebuje priamo jej výrobcom alebo je možné ju dodať do distribučnej siete. V niektorých štátoch EÚ sa bioplyn už stáva bežnou súčasťou energetického mixu. V neposlednom rade je možné bioplyn využiť tiež ako pohonnú látku na pohon vozidiel.

Odborníci tvrdia, že využitie bioplynu má do budúcnosti vysoký rozvojový potenciál, porovnateľný napríklad s informačnými technológiami. Budúcnosť vidia najmä v menších zdrojoch, ktoré využívajú bioplyn z bezprostredného okolia a minimalizujú tak náklady na dopravu, ako aj tvorbu emisií.

Mechanizmus animácie

 1. Vstupná surovina – Základom procesu je výrobu bioplynu. Surovinou pre výrobu bioplynu je organická hmota, napr. hnoj, siláž, zelené rastliny, odpad z pekárskej, ale aj poľnohospodárskej či živočíšnej výroby
 2. Prípravná nádrž – V nádrži sa pripravuje substrát, čiže vstupná surovina. Zabezpečuje sa jeho vhodné zloženie, aby bol čo najvhodnejší pre rozkladné procesy baktérií.
 3. Fermentor – V tejto nádobe prebiehajú samotné rozkladné procesy baktérií, ktorých produktom je bioplyn. Pre jeho vznik je dôležitá optimálna teplota v nádobe.
 4. Plynojem – Vyprodukovaný bioplyn sa zhromažďuje v plynojeme.
 5. Kogeneračná jednotka – Bioplyn ďalej putuje do kogeneračnej jednotky, ktorá z neho vyrába elektrickú energiu a teplo. Teplo a plyny sa ďalej využívajú na vykurovanie.
 6. Separačná jednotka – Produktom rozkladných činností baktérií vo fermentore sú aj tuhé a kvapalné suroviny. Tieto sú od seba oddelené v separačnej jednotke a ďalej sa využívajú v poľnohospodárstve, napr. ako hnojivo.
Výhody Nevýhody
 • bioplyn je obnoviteľný zdroj energie,ako surovina pre výrobu energie (bioplynu) je využívaný organický odpad, ktorý by sa už inak ďalej nevyužil a skončil by na skládke,
 • vyrobený bioplyn je možné skladovať, vďaka čomu sa môže použiť na výrobu energie vtedy, keď je to potrebné,
 • kal, ktorý vzniká ako vedľajší produkt na bioplynovej stanici sa ďalej využíva ako hnojivo – čím sa znižuje spotreba umelých hnojív,
 • vyrába sa zároveň elektrina aj teplo, čím sa zvyšuje účinnosť zariadenia.
 • produkcia elektriny je závislá na organickom odpade, ktorého nemusí byť vždy dostatok,
 • časti motora kogeneračnej jednotky pri využívaní bioplynu rýchlejšie korodujú, spôsobuje to obsah niektorých látok v bioplyne (napríklad sírne zlúčeniny),
 • zápach vstupnej suroviny môže znepríjemňovať okolité prostredie.
 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie