Úvod Odborné vyučovanie Zdroje energie Energia zo Slnka – Slnečné kolektory
Pre zobrazenie animacie si sitahnite Flash player

Energia zo Slnka – Slnečné kolektory

Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Je to najdostupnejšia a najčistejšia forma obnoviteľnej energie. Na Zem dopadá vo forme žiarenia. Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie. Prichádzajú vo forme elektromagnetických vĺn.

Premenu slnečného žiarenia na teplo môžeme rozdeliť na dva spôsoby, a to pasívnu premenu a aktívnu premenu. Pasívna premena, to sú napríklad niektoré prvky budov, napríklad presklené časti domu, zimné záhrady alebo skleníky. Aktívnym spôsobom premeny sú práve slnečné kolektory.

Slnečné kolektory fungujú na systéme ohrievania kvapaliny slnečným žiarením. Pohlcujú slnečné žiarenie, ktoré premieňajú na teplo. Toto teplo sa potom používa na prípravu teplej vody v domácnostiach, školách alebo priemysle. V domácnostiach sa ohriata voda využíva v bazéne, pri vykurovaní, prípadne aj chladení budov, či sušenie rastlín. Množstvo získaného a odovzdaného tepla závisí od konštrukcie a umiestnenia konektora. Umiestnenie slnečného kolektora by malo byť v smere najväčšieho dopadu slnečného žiarenia na plochu kolektora.

Slnečné kolektory je možné montovať na strechách, ale aj na vhodne orientovaných fasádach obytných a firemných budov a takisto aj na iných nevyužitých plochách v ich blízkosti (parkoviská, chodníky, cesty...). V klasických rodinných domoch sa dá ekonomicky rozumným spôsobom solárnymi kolektormi ušetriť cca 60-70 % energie na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) a 30 až 40 % tepla na prikurovanie. Na podporu vykurovania sú vhodné objekty, ktoré majú dobré tepelnoizolačné parametre a objekty s nízkoteplotným vykurovacím systémom (napr. stenové alebo podlahové). Počet nainštalovaných kolektorov závisí od veľkosti budovy, na prikurovanie je to priemerne šesť a viac kolektorov.

Mechanizmus animácie

 1. Slnko - Slnečné žiarenie dopadá na kolektor.
 2. Slnečný kolektor – Kolektor zachytáva slnečné žiarenie citlivou plochou, tzv. absorbérom. Kolektor je vyvinutý tak, aby pohlcoval maximálne množstvo slnečnej energie.
 3. Potrubie – Studená voda je potrubím privádzaná do kolektora, kde sa ohrieva vďaka slnečnej energii. Ohriata voda ďalej prúdi potrubím do výmenníka, kde teplo odovzdá studenej vode, ktorá je opäť potrubím privádzaná do kolektora.
 4. Zásobník vody - Teplá voda je vedená do zásobníka, kde odovzdá teplo privedenej studenej vode. Zásobník vody slúži ako tepelný výmenník.
 5. Hlavica sprchy – Teplá voda je ďalej využívaná na ohrev teplej vody, podporu vykurovania, prípadne na letný ohrev vonkajšieho bazéna.
Výhody Nevýhody
 • slnečná energia je obnoviteľný zdroj energie,
 • na výrobu teplej vody a dokurovanie možno slnečnú energiu využiť prakticky všade,
 • lokálny nosič energie,
 • pri montáži solárnych panelov sa podporuje lokálna zamestnanosť,
 • ľahká inštalácia a údržba solárnych zariadení,
 • relatívne rýchla návratnosť (bez dotácií sa návratnosť inštalácií pohybuje od 7 a viac rokov),
 • na mieste spotreby nedochádza k produkcii emisií skleníkových plynov.
 • potreba záložného dokurovania,
 • vyššie investičné náklady,
 • získavanie energie je závislé na počasí.
 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie