Úvod Odborné vyučovanie Zdroje energie Energia z vody
Pre zobrazenie animacie si sitahnite Flash player

Energia z vody

Vodná energia vzniká v dôsledku slnečnej aktivity, ktorá napomáha odparovaniu z morí, oceánov a vodných plôch, následne tvorbe vodnej pary, oblakov a nakoniec spätnému návratu na zemský povrch vo forme zrážok, čím sa vytvára uzavretý kolobeh vody (vodný cyklus). Kolobeh vody v prírode umožňuje ľuďom využívať energiu vodných tokov na pohon turbín vo vodných elektrárňach a vyrábať tak elektrickú energiu.

Vodné elektrárne (VE) fungujú na princípe premeny mechanickej energie vody na elektrickú energiu. Najčastejšie sa rozdeľujú na veľké vodné elektrárne (VVE), ktoré majú inštalovaný výkon viac ako 10 MW a malé vodné elektrárne (MVE). Ďalej rozdeľujeme vodné elektrárne na prietokové a prečerpávacie vodné elektrárne. Okrem toho poznáme aj akumulačné, derivačné a kombinované VE.

Prietokové VE prehradzujú pôvodné alebo nové koryto vodného toku. Prietokovou VE je napríklad Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré vzniklo vytvorením nového koryta. Na Slovensku je práve týchto typov VE najviac.

Prečerpávacie vodné elektrárne majú 2 nádrže / hornú a dolnú/. V čase nízkej záťaže prečerpávajú vodu do vyššie položenej nádrže. V čase vyššej záťaže táto voda potom poháňa hydrogenerátor na výrobu elektrickej energie.

Na Slovensku je doposiaľ vybudovaných 25 veľkých vodných elektrární. Najväčšou vodnou elektrárňou je Vodné dielo Gabčíkovo, ktorá vyrába polovicu elektrickej energie vyrobenej vo vodných elektrárňach na Slovensku. Ďalej sú to 4 prečerpávacie vodné elektrárne (PVE) - Čierny Váh, Liptovská Mara, Ružín a Dobšiná, ktoré okrem pokrývania špičkového zaťaženia ES - elektroenergetickej sústavy zastávajú aj funkciu regulačného zdroja a pohotovostnej rezervy. Ďalšie vodné elektrárne, rozdelené na akumulačné, kanálové a prietokové sú vybudované v povodiach Váhu, Dunaja, Hronu, Bodrogu a Hornádu.

Mechanizmus animácie

 1. Nádrž - Prehradením vodného toku rieky v údolí sa vytvorí vodná nádrž.
 2. Hrádza - Vodu v údolí zadržuje silná betónová hrádza.
 3. Kanál - Prívodný kanál vedie vodu z nádrže k turbíne.
 4. Turbína - Uzávermi sa reguluje prietok vody. Ak sú uzávery otvorené, voda môže pretekať. Dopadajúca voda roztáča lopatky turbíny.
 5. Generátor - Točiace sa turbíny poháňajú generátory. Tie vyrábajú elektrickú energiu.

  Zdroj flashovej animácie: http://energiazblizka.sk/262.html, upravené
Výhody Nevýhody
 • MVE sú úplne bez emisií, nerušia prostredie ani hlukom ani vizuálne a pri vybudovaní kanálov alebo iných priepustí pre vodné živočíchy minimálne narúšajú vodné prostredie,
 • doba ekonomickej návratnosti pri MVE je asi 7-10 rokov,
 • MVE majú oproti iným zdrojom na výrobu elektrickej energie dlhú životnosť – aj viac ako 70 rokov. Nakoľko cena elektriny má rastúci trend, pre investorov by mali byť čoraz zaujímavejšie,
 • voda je obnoviteľný zdroj energie,
 • výroba energie je flexibilná – väčšina elektrární dokáže energiu vyrábať vtedy, keď je potrebná.
 • VVE, ktoré sa nepovažujú za obnoviteľný zdroj, pretože výrazne narúšajú charakter prostredia, majú vplyv na mikroklimatické pomery (zrážky, veternosť), premenia pôvodné vodné prostredie a výrazne menia aj okolité prostredie vzhľadom na ich vplyv na výšku hladiny podzemných vôd a zmenu jej prúdenia,
 • v prípade vodných nádrží je potrebné prehradiť vodný tok rieky, vysťahovať obyvateľov a zaplaviť obydlia, ktoré na danom území boli vystavané,
 • už vybudované VVE treba naplno využívať, keďže v porovnaní s energiou získanou z uhlia alebo jadra sú ekologicky prijateľnejšie a môžu prispieť k zníženiu emisií CO2.
 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie