Úvod

Kampaň: Mysli globálne, konaj lokálne!

Informácie o kampani

  • Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, 01841 Dubnica nad Váhom
  • Mesto: Dubnica nad Váhom
  • Autor/Realizátor: Mgr.Darina Drusová
  • Realizačný tím: Ing.Janka Mikušková, Ing.Janka Mikušková,

Nástenka

Naša kampaň vrcholí

Pri príležitosti Dňa zeme sme v našej škole uskutočnili súťaž o vytvorenie najkrajších výtvarných prác zameraných na tvorbu loga našej kampane a o najpútavejšie výtvarné dielo propagujúce Deň zeme.

23 Apríl 2013

Teoretické poznatky uplatňujeme v praxi

V spojitosti s uskutočňovaním prieskumu o využívaní palív v našom meste si žiaci osvojili teoretické poznatky aj o zemnom plyne.Navštívili domácnosť, v ktorej sa v sprievode pracovníka SPP dozvedeli o plynomere,o jeho jednotlivých častiach a o jeho používaní.Dozvedeli sa aj o regulátore plynu, ktorý slúži na znižovanie pretlaku plynu z rozvodu na nízkotlak a udržuje ho na konštantnej úrovni.Plynomer tvoria hodiny slúžiace na odpočet plynu uvádzaného v m3.

22 Apríl 2013

Globálna hra

Jednou z aktivít uskutočnených pri príležitosti Dňa zeme bola Globálna hra realizovaná formou partnerského vyučovania. Zapojili sa do nej žiaci 3.a 7.ročníka.Cieľom aktivity bolo upozorniť na rýchle čerpanie svetových zásob neobnoviteľných zdrojov energie, na znečisťovanie Zeme v dôsledku každodenných činností človeka, na globálne otepľovanie a na racionálne využívanie obnoviteľných prírodných energetických zdrojov.

22 Apríl 2013

Ekodom

Pod týmto názvom talentovaní informatici našej školy vytvorili interaktívnu výučbovú powerpointovú prezentáciu zameranú na oboznámenie žiakov i verejnosti s možnosťami šetrenia energiou.Prezentácia je založená na princípe uvádzania odpovedí na otázky ekologicko-energetického zamerania. V prípade správnej odpovede sa krajina dotvára zeleňou i obnoviteľnými prírodnými energetickými zdrojmi.Mladí výtvarníci vytvorili trojrozmerný model ekodomu.

22 Apríl 2013

Čas na zmenu

Pod týmto názvom sme v našom meste uskutočnili kampaň zameranú na šírenie osvety o šetrení energiou,o úsporných energetických opatreniach a o separovaní odpadu.Zrealizovali sme ju na najfrektovanejších miestach mesta - v mestskej poliklinike, na mestskom úrade a na exteriérovom pódiu pred obchodným domom ABC. Cieľom kampane bolo poukázať na nevyhnutnosť zamyslenia sa nad vážnosťou ekologicko-energetickej tematiky a nad uskutočnením potrebných zmien v tejto oblasti v myslení ľudí i v činoch.

15 Apríl 2013

Píšeme, informujeme, medializujeme

Súčasťou našej kampane je aj jej medializácia v priestoroch školy a v printových médiách nášho mesta a regiónu.V škole o našich aktivitách informujeme prostredníctvom násteniek, informačných panelov,na webovej stránke školy a v školskom časopise Energeťáčik.Obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom s našou ekologicko-energetickou činnosťou oboznamujeme v Dubnických novinách, v regionálnom týždenníku Obzor a v novinách Farský spravodajca.

14 Apríl 2013

Využívanie palív v našom meste

Členovia ekohliadky našej školy uskutočnili energetický prieskum v domácnostiach na 2 uliciach nášho mesta - na Školskej ulici a na Ulici Andreja Kmeťa. Zisťovali, aké palivá občania nášho mesta využívajú.Najviac sa zaujímali o využívanie obnoviteľných prírodných energetických zdrojov. Taktiež sa informovali,aké kotly používajú.Propagovali kondenzačný kotol na zemný plyn a spoluobčanov oboznamovali s programom výhod SPP.

06 Apríl 2013

Uhlíková stopa cestou do školy

V súvislosti so znečisťovaním ovzdušia a živ. prostr. s dôrazom na potrebu ich ochrany sme zisťovali uhlíkovú stopu žiakov cestou do školy.Členovia ekohliadky navštívili všetky triedy a uskutočnili prieskum, akým spôsobom prišli žiaci do školy.Ekohliadka zistila,že väčšina žiakov prišla pešo,mnohí použili bicykel,niekoľkí prišli na kolobežke,niektorých priviezli rodičia autom a 12-členná skupinka využila autobusovú dopravu.Údaje zaznamenali do tabuľky a vyčíslili uhlíkovú stopu.Predstavuje 10,2.

06 Apríl 2013

Anketa o separovaní odpadu

Plagát propagujúci separáciu odpadu

Členovia ekohliadky uskutočnili v uliciach mesta Dubnica nad Váhom anketu o separovaní odpadu. Respondentmi boli obyvatelia mesta rôzneho veku.Žiaci zisťovali, či občania vedia, do akých kontajnerov majú vhadzovať jednotlivé druhy odpadu; čo sa vyrába z recyklovaného papiera, kovu i plastov;kde sa nachádza najbližší zberný dvor a pod. Po ukončení aktivity anketu vyhodnotili a vyjadrili priemernú spokojnosť s vedomosťami spoluobčanov, čo ich motivovalo k zintenzívneniu kampane v tejto oblasti.

04 Apríl 2013

Energetické dni v škole i v meste

V rámci aktivity "Energetické dni v meste" bolo úlohou žiakov vyhľadať automaty na mlieko a kontajnery na zber - recykláciu textilu a obuvi v intraviláne Dubnice nad Váhom.Zároveň mali žiaci zistiť, v ktorých reštauračných zariadeniach dávajú k jedlám alebo ku káve pitnú vodu z vodovodu.Aktivita "Energetické dni v škole" bola realizovaná formou workshopu zameraného na výrobu predmetov z odpadového materiálu.

03 Apríl 2013

«Začiatok | Predch 1 2 3 4Ďalej | Koniec»

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie