Úvod

Kampaň: Energia v našom Novom Meste nad Váhom

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12, Ul. kpt. Nálepku 855/12 885/12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
  • Mesto: Nové Mesto nad Váhom
  • Autor/Realizátor: Mgr. Ľubica Valová
  • Realizačný tím: PaedDr. Marta VIteková

Nástenka

Naše príspevky v rámci modulov

Počas kampane prebiehalo projektové vyučovanie na tému Fosílne palivá a obnoviteľné zdroje energie v rámci modulu Moderné vzdelávanie. Výpočtami týkajúcimi sa zníženia energetickej náročnosti budovy sa zaoberali žiaci na hodinách matematiky a fyziky v rámci modulu Škola v akcii a v module Pokusy a videá je pokus Zachytávanie prachových častíc. Pri pokuse využili aj meteorologickú stanicu, ktorú škola získala zásluhou úspešného umiestnenia sa v projekte Daj si vodu z vodovodu.

24 Apríl 2013

Parking pre kolobežky

Veľký počet detí vozia rodičia autom až pred vchod školy. Ráno to vyzerá nielen nebezpečne, premávka je prehustená a prostredie v okolí školy značne zamorené.Preto sme vytvorili parkovisko pre kolobežky, čím chceme postupne dosiahnuť zníženie exhalátov v okolí, ale aj zvýšenie zodpovednosti za životné prostredie i zvýšenie pohybovej zdatnosti detí.

24 Apríl 2013

Jednorazové batérie do koša nepatria

Separovaný zber jednorazových batérií prebiehal od októbra 2012. Žiaci i dospelí sú informovaní o tom, že jednorazové batérie sú nebezpečným odpadom a nie je vhodné vyhadzovať ich len tak. Preto ich v škole odkladáme v určenom boxe a po naplnení boxu budú odovzdané v zbernom dvore. Žiaci sami poukázali na to, že je výhodnejšie používať batérie, ktoré možno opakovane nabiť, čím vznikne menej odpadu, ušetria sa náklady na výrobu i rodinné financie

24 Apríl 2013

Sú reklamné plagáty a katalógy potrebné

Na hodine slovenského jazyka v 8. ročníku žiaci uvažovali nad energetickou spotrebou a potrebou propagačných letákov a katalógov, ktoré sa nám dostávajú do schránok alebo sú súčasťou pouličnej reklamy.Dospeli k záveru, že výroba týchto materiálov znamená vysokú ekologickú záťaž pre životné prostredie, zbytočný výrub stromov a množstvo chemikálií na výrobu lesklého farebného papiera a v konečnom dôsledku majú tieto materiály pre človeka minimálny význam

24 Apríl 2013

Monitoring šetrenia elektrickej energie a tepla

Hliadky zostavené z členov školského parlamentu sledovali v mesiacoch marec, apríl šetrenie tepla a elektrickej energie v triedach a na chodbách.Upozorňovali žiakov, že je výhodnejšie vytiahnuť žalúzie a využívať denné svetlo, než svietiť a že krátke intenzívne vetranie je účinnejšie. Touto činnosťou sme dosiahli, že nedochádza k dlhodobému vetraniu a zbytočnému svieteniu počas dopoludňajších hodín, prestávok a pri odchode z miestnosti.

24 Apríl 2013

Malý zborník nápadov, námetov a ilustrácií

Malý zborník nápadov - Žiaci považujú šetrenie energie za veľmi dôležité a zozbierali množstvo informácií, ako ho možno dosiahnuť. Pri učive z biológie vypracovali pracovné listy a letáčiky k problematike šetrenia. Časť z nich bola zverejnená na Nástenke dobrých nápadov, časť bola rozdaná verejnosti počas tematického dňa Energia v našom Novom Meste nad Váhom v apríli 2013. Najpodnetnejšie návrhy boli zaradené do Malého zborníka z kampane.

24 Apríl 2013

Tematický deň

Žiaci 8. ročníka pripravili dotazník, prostredníctvom ktorého zisťovali, ako občania vnímajú šetrenie energií, na čo najčastejšie energie využívajú a či skutočne energie šetria. Dotazník bol zverejnený na webovej stránke školy a rodičia mali možnosť naň odpovedať. Počas tematického dňa Energia v našom Novom Meste nad Váhom žiaci viedli rozhovory s náhodnými občanmi a zisťovali ich názory na túto problematiku. Po spracovaní papierovej i on-line formy budú výsledky zverejnené na webe školy.

24 Apríl 2013

Šetrenie očami detí - výtvarné práce

Vytvorenie výtvarných prác a plagátov na tému Šetrenie očami detí - výstava výtvarných prác, ktoré zachytávajú rôzne formy šetrenia energie bola inštalovaná počas tematického dňa na námestí pre verejnosť. Predtým sa žiaci venovali tejto téme aj na vyučovaní a stvárnili ju v podobe plagátov. Niektoré z nich boli zverejnené aj na webovej stránke školy ako súčasť Malého zborníka z kampane.

24 Apríl 2013

Deň pre svoje mesto

. Deň pre svoje mesto – 18. 4. 2013 sa všetci žiaci školy podieľali na úprave a čistení areálu školy, blízkeho okolia a miestneho parku

24 Apríl 2013

Letáčiky vatvorené žiakmi

Tematický deň sa konal na námestí v Novom Meste nad Váhom. Pre verejnosť bola inštalovaná výstava, boli rozdávané letáčiky a formou dotazníka sme zisťovali názory verejnosti. V tomto čase bolo oslovených 63 občanov.

24 Apríl 2013

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie