Úvod

Kampaň: Mesto pre život

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola Tribečská, Tribečská 1653/22, 95501 Topoľčany
  • Mesto: Topoľčany
  • Autor/Realizátor: RNDr., Viera, Glosová
  • Realizačný tím:

Nástenka

Postavme si kompostovisko

Kompostovanie je najstaršou formou recyklácie. Kompostovaním premeníme biologický odpad pomocou prirodzeného, ale riadeného rozkladu na kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín. Takto môžeme využiť živiny obsiahnuté v biologickom odpade a vrátiť ich spat do pôdy. Preto sme sa rozhodli, že si v škole postavíme kompostovisko aby žiaci videli ako celý proces funguje. Kompostovanie je dlhodobý proces, preto počítame aspoň s jedným rokom na pozorovanie.

24 Apríl 2013

Myslime ekologicky

Zorganizovali sme súťaž o najlepšiu esej/úvahu o energii. Chceli sme žiakov podporiť v tom, aby sa zamysleli nad energiou, akým spôsobom energiu využívame, či ju využívame adekvátne alebo nezmyselne plytváme a podobne. Alternatívnou témou bolo Mesto pre život - ústredná téma tohtoročných environmentálnych projektov našej školy.

22 Apríl 2013

Prineste k nám tetrapaky

Zber tetrapakov na škole prebieha celoročne. Raz za tri mesiace zorganizuje škola zber tetrapakov aj pre verejnosť. Táto akcia je vždy ohlásené dopredu v školskom časopise aj v miestnych novinách. Doteraz sme zaznamenali pozitívny ohlas, ľudia prišli odovzdať tetrapaky v relatívne veľkom množstve. Doteraz sa uskutočnili 2 takéto zberné dni (10. decembra a 18. marca - spolu s papierom) a celkovo sa zatiaľ vyzbierala asi 1 tona tetrapakov.

21 Apríl 2013

Skrášlime si okolie školy

Žiaci našej školy sa 18. apríla 2013 zapojili do akcie „Vyčistime si areál našej školy". Táto akcia sa konala v rámci celoslovenskej akcie Vyčistime si Slovensko a pri príležitosti Dňa Zeme. Každý, kto sa prihlásil, dostal jeden pár rukavíc, celkovo sa ich rozdalo 100 ks. Deti pracovali v štvoriciach, každá štvorica dostala jedno plastové vrece. Piataci si vzali na pomoc aj hrable, aby im práca išla lepšie. Pomôcť prišli aj detičky z ŠKD v sprievode svojich paní vychovávateliek.

21 Apríl 2013

"Naučme sa šetriť"

Oboznamovanie sa so spôsobmi šetrenia energiou a následné vytváranie letákov, ktoré môžu pomôcť šetriť rodičom a ostatným obyvateľom nášho mesta. Zo získaných informácií sme zostavili leták, ktorý sme distribuovali do poštových schránok obyvateľov mesta a tiež ich osobne informovali o našej iniciatíve. Snažili sme sa ukázať, že aj jednoduchá zmena v našom správaní môže mať za následok signifikantnú úsporu energie. Aktivita prebiehala v mesiaci február 2013.

01 Apríl 2013

Verejné osvetlenie mesta Topoľčany - využiť LED technológiu?

Úlohou detí bolo preskúmať možnosti úsporného verejného osvetlenia (halogénové žiarivky, LED..). Zistili, že LED žiarivky sa zdajú byť najúspornejšie, preto sme ďalej pracovali s touto alternatívou. Porovnávala sa predovšetkým ročná spotreba v kWh a spotreba el. energie v eurách (pri cene sa 1kWh sme vychádzali z informácií poskytnutých mestom). Najdôležitejšou časťou celého projektu bolo porovnať náklady a úspory pri svietení klasickými žiarovkami a LED-kami. (viac info - modul Škola v akcii)

01 Apríl 2013

Žochárova doprava

Cieľom bolo zmapovať polohu a okolie školy, zistiť spôsob dopravy žiakov našej školy na vyučovanie, navrhnúť riešenie bezpečnej dopravy žiakov do školy, ktoré bude priateľské k životnému prostrediu. Výsledkom bola prezentácia s návrhom opatrení, ktoré by mali dopravnú situáciu pri škole vylepšiť. So svojimi návrhmi plánujú ďalej navštíviť p. primátora a vedúceho odboru životného prostredia MsÚ. Pani riaditeľku navštívili s nápadom vyhlásiť jeden deň v mesiaci ako DEŇ BEZ ÁUT.

01 Apríl 2013

Žiaci na stope - Čierne skládky

Cieľom bolo nadviazať na uplynulý školský rok, kedy žiaci objavovali čierne skládky v meste a jeho okolí. Ich úlohou bolo zistiť, či sa zdokumentované skládky stále nachádzajú na pôvodnom mieste alebo už boli odstránené, ako sa zmenila ich veľkosť, prípadne či vznikli skládky nové. Deti zistili, že staré čierne skládky nielen, že existujú a rastú, ale vznikli aj nové. Na situáciu sme upozornili vlastníkov pozemku (mesto, obec) a žiadali sme nápravu. Táto aktivita sa uskutočnila v októbri 2012.

01 Apríl 2013

Mesto v škole - Separovaný zber a recyklácia odpadu

Beseda s predstaviteľmi odboru ŽP MsÚ Topoľčany na tému "Separovaný zber a recyklácia odpadu". Prostredníctvom tejto besedy sme chceli dosiahnuť, aby si žiaci uvedomili význam separovania odpadu vo veľkom (pre celé mesto); aby pochopili a videli, ako sa tento odpad ďalej spracúva a čo z neho vzniká. Deti mali množstvo otázok a živo sa zaujímali o tému, preto sme dostali ponuku na exkurziu do Dotrieďovacieho dvora mesta Topoľčany. Žiaci v praxi videli časť procesu, o ktorom počuli na besede.

01 Apríl 2013

Neviete čo robiť so starým papierom? Prineste ho k nám!

Zber papiera na škole prebieha celoročne. Raz za tri mesiace zorganizuje škola zber papiera aj pre verejnosť. Táto akcia je vždy ohlásené dopredu v školskom časopise aj v miestnych novinách. Doteraz sme zaznamenali pozitívny ohlas, ľudia prišli odovzdať papier v relatívne veľkom množstve. Doteraz sa uskutočnili 2 takéto zberné dni (10. decembra a 18. marca) a celkovo sa vyzbieralo viac ako 3,5 tony papiera.

01 Apríl 2013

«Začiatok | Predch 1 2 Ďalej | Koniec»

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie