Úvod

Kampaň: ENEMES - EneMes

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola, Mierové námestie 255 27, 97251 Handlová
  • Mesto: Handlová
  • Autor/Realizátor: Mgr.Iveta Jakubová
  • Realizačný tím: Mgr.Iveta Jakubová, Mgr.Iveta Jakubová,

Nástenka

Deň Zeme.

Deň zeme sa uskutoční na Námestí baníkov v Handlovej. Naša škola si pripravila pre žiakov a obyvateľov mesta moderné mesto robotov z kartónových škatúľ. Žiaci a obyvatelia sa zamyslia nad tým, že roboty sú čistotné, neodhadzujú odpadky na zem, chránia životné prostredie a zbierajú vybité baterky. Na plátne je nakreslené mesto, ktoré obyvatelia dokresľujú a pripevňujú obrázky a pripravené slová s témou ochrana životného prostredia. Deň Zeme je aktivita na ktorej sa zúčastňujú všetky školy mesta.

21 Apríl 2013

ENEMES MARKET.

ENEMES MARKET je trh na škole s rôznymi darčekovými predmetmi, ktoré majú svoju finančnú cenu. Žiaci ktorí robili reklamu projektu ENEMES a žiaci ktorí sa podieľali na aktivitách kampane si zaslúžia odmenu, zamenia si symboly z kampani za fiktívne peniaze. Jeden symbol má hodnotu 1 euro.Žiaci si "zarobené" fiktívne peniaze použijú na nákup predmetov. Marketový stánok si pripraví a vyzdobí každý ročník, marketových stánkov bude 5. V každom bude predavač-žiak a kontrolór-pedagóg.

21 Apríl 2013

Naša energia.

Moderná vyučovacia hodina v triede formou skupinového vyučovania, rolovej hry a súťaže. V projektovom vyučovaní si žiaci pripravili modely budov, rolové hry a súťaž.Celá trieda je rozdelená do 4 skupín, každá skupina si plní svoju aktivitu.Prvá skupina Oranžové svetlo pripravila rolovú hru, druhá Biele žiarovky pripravila súťaž na plagáte, tretia Modrá obloha pripravila model mesta a štvrtá si pripravila rolovú hru.Skupiny prezentovali svoje aktivity so zameraním na šetrenie energie v meste.

21 Apríl 2013

Energia 3. tisícročia.

Putovná výstava pre žiakov je zameraná na praktické ukážky šetrenia energie. Pomocou praktických ukážok, originálnych exponátov, pokusov a cvičení sa žiaci učia o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch energie.V 4. tematických okruhoch, ktoré plynule na seba nadväzujú výstava umožňuje pochopiť energiu v najširších súvislostiach. Na paneloch žiaci dopĺňajú energiu a jej životný cyklus,učia sa na modeloch ako šetriť energiu v škole a domácnosti. Zaujímavosťou sú nové zdroje energie v doprave.

21 Apríl 2013

Odkiaľ sa berie energia.

Moderné vyučovanie formou partnerského a projektového vyučovania v triede, kde sa žiaci učia o rôznych zdrojoch energie, doplnené o modely budov šetrenia energie, prezentované názornými animáciami žiakov a súťaž. Tvorba modelov na šetrenie energie v meste formou projektového vyučovania a prezentácia šetrenia energie formou partnerského vyučovania. Simulačná hra pre celý kolektív zahratá na veľkom modely Bane Handlová o využití teplej vody, štiepky a kvalitného uhlia na šetrení energie v meste

21 Apríl 2013

Zelená budúcnosť.

Žiaci upratujú v novembri Turistický-náučný chodník a okolie školy. Na upratovaní sa zúčastnila celá škola, každý ročník mal svoju lokalitu upratovania.Upratať banský chodník časť Jedna studnička, Tri studničky a okolie školy od plastov bolo úlohou žiakov šiesteho ročníka. Nakoľko odpadov bolo veľa, rozhodli sa žiaci projektu ENEMES zopakovať upratovanie v mesiaci apríl a po zídenom snehu upratať okolie školy a mesto, hlavne od plastových fliaš a iného väčšieho odpadu.

21 Apríl 2013

Exkurzia do bani Handlová.

Využitie teplej vody z bani na vybudovanie rybníkov a chov rýb bola téma, ktorá zaujala žiakov šiesteho ročníka. Žiaci chceli vidieť v skutočnosti odkiaľ sa berie teplá voda z bani, jej význam na šetrenie energie v meste, kadiaľ sa bude prepravovať a kde budú stáť rybníky.Žiaci sa zaujímali aj o spracovanie odpadového dreva na štiepku a jej využitie na šetrenie energie v meste. Využitie uhlia a porovnanie jeho kvality na výrobu energie sledovali žiaci v odbornom laboratóriu.

20 Apríl 2013

Spisovateľ v našom meste.

Žiaci základných škôl v Handlovej sa zapojili do literárnej súťaže,zameranej na upozornenia, nápady šetrenia energie v meste a krásu čistého mesta. Súťaž bola zameraná na vlastnú tvorbu žiakov v poézii a próze. Žiaci prezentovali svoje diela pred žiakmi a obyvateľmi mesta v mestskej knižnici.Odbornú porotu tvorili vyučujúci slovenského jazyka a pracovníčka knižnice. Najkrajšie diele boli ocenené a zviazané do časopisu ENEMES,ktorý bol rozposlaný na všetky základné školy v meste.

20 Apríl 2013

Farebná energia v našom meste.

Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre základné školy v meste. Zapojili sa všetky základné školy.Výstavu pripravili žiaci v Dome kultúry Handlová pre obyvateľov mesta. Výkresov bolo 65, všetky boli očíslované a každý občan mesta mohol hlasovať o najkrajší výkres do pripravenej hlasovacej urny. Oznam o výstave bol zverejnený aj na oficiálnych stránkach mesta Handlová. Výstava bola zverejnená dva týždne a najkrajší výkres bol ocenený hlasovaním 140 hlasov.

01 Apríl 2013

Živá reklama na šetrenie energie.

Aktivita "Reklama na šetrenie energiou očami detí" bola realizovaná na škole a v meste Handlová. Žiaci sledovali v meste čistotu a kde ľudia odhadzujú v meste plastové fľaše. Doma sa pýtali rodičov na názory šetrenia energie v domácnostiach a v meste. Na základe získaných informácií pripravili žiaci "živú reklamu" a farebné vizitky s informáciami ako šetriť energiu v škole, doma a v meste. Reklamný panel a plastové vrecia predstavovali "živý kôš". Farebné vizitky popisovali dobré rady .

01 Apríl 2013

«Začiatok | Predch 1 2 Ďalej | Koniec»

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie