Úvod Úspory energie Pokus so zariadením na zachytávanie dažďovej vody

Pokus so zariadením na zachytávanie dažďovej vody

Pridané: 08.03.13 Názov: Pokus so zariadením na zachytávanie dažďovej vody
Autor: Mgr. Lenka Šebianová
Škola: Základná škola, Bratislava 2 - Ružinov

Perex:
Voda sa v dnešnej dobe stáva strategickou surovinou, je perspektíva skôr zvyšovania ako znižovania cien vody. Okrem ekonomického aspektu je tu aj aspekt ekologický. Tento pokus je ukážkou racionálneho a úsporného nakladania s vodou a ukážkou efektívneho využívania dažďovej vody, ktorá vzhľadom na svoje vlastnosti má mnohé prednosti pred vodou z vodovodu.

Predmety:
Biológia

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: zariadenie na zachytávanie dažďovej vody, odmerný valec, fotoaparát, kalkulačka

Cieľ:

Cieľom pokusu je ukázať žiakom ako možno znížiť spotrebu vody v domácnosti a ako efektívne možno využiť odlišnosť chemického zloženia dažďovej vody a bežnej vodovodnej vody. Cieľom je prezentovať úsporu nielen vody, ale aj energie.

Metodický postup:

Prípravná a realizačná fáza pokusu v postupnosti krokov:

1. Teoretická príprava na pokus, informácie o zariadeniach na zachytávanie dažďovej vody, ich ekonomický prínos a pozitívny dopad na životné prostredie

2. Príprava časového harmonogramu meraní

3. Realizácia vlastných meraní

4. Výpočet ročného odhadu úspory vody

5. Výpočet úspory v eurách

6. Spracovanie informácii do powerpointovej prezentácie

7. Vyhodnotenie pokusu - vo vzťahu k úspore vody, k úspore energie


Spôsob motivácie a zapojenia žiakov:

Žiaci boli motivovaní k pokusu motivačným rozhovorom. Pred pokusom spracovali vlastné projekty, kde sa vyjadrovali prečo je voda nenahraditeľná a mali za úlohu zistiť, aká je asi spotreba vody na jednu osobu - v domácnosti, kde bývajú. Merania počas pokusu robili dvojice vybraných žiakov.


Obmeny pokusu: 

Pokus možno rozšíriť aj o meranie tvrdosti dažďovej vody pomocou mydlového roztoku. To by poukázalo v porovnaní s meraním tvrdosti vodovodnej vody na odlišnosť v chemickom zložení a dokazovalo by to veľmi nízku tvrdosť dažďovej vody - vlastnosť, ktorá sa veľmi využíva pri praktickom používaní zachytenej dažďovej vody.


Popis výstupov pokusu:

Ekonomický a ekologický prínos pokusu sme vyjadrili v záverečnom vyhodnotení pokusu v powerpointovej prezentácii. 

Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pekné prepojenie pokusu s praxou. Pokus veľmi dobre nadväzuje na praktické úsporné využitie vody v našom živote a zapája žiakov do diania v každej jeho fáze. Oceňujeme prepočty odhadu úspory vody a formulovanie možností použitia dažďovej vody v praxi. Pokus tak zapája žiakov do diania v každej jeho fáze."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie