Úvod Rôzne Podmienky klíčenia rastlín

Podmienky klíčenia rastlín

Pridané: 14.03.13 Názov: Podmienky klíčenia rastlín
Autor: Ing. Eva Berecinová
Škola: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64, 072 02, Tušická Nová Ves

Perex:
Cieľom pokusu je zistiť podmienky klíčenia a následne rastu vyklíčenej rastliny.

Predmety:
Biológia, Prírodoveda

Vek: 6+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: vata, kelimček alebo iná podložka, voda, semená obilnín alebo strukovín, filtračný papier

Cieľ:

- overenie teoretických poznatkov o potrebe tepla a vody pre vyklíčenie rastliny -praktická realizácia - založenie pokusu a následné sledovanie - žiakom na jednoduchom príklade klíčenia a následného pribúdania zelených častí pochopia doležitosť vhodných podmienok pre tvorbu zelene ako podmienky života ďalších druhov závislých na výrobe kyslíka

Metodický postup:

Motivácia - premietnutie prezentácie žiakom o spotrebe potravín ľudí rôznych krajín a nutnosť pestovania plodín pre výživu;


Zapojenosť žiakov - skupinova práca s porovnávaním výsledkov pri následnej individuálnej starostlivosti o klíčiacu rastlinu;


Realizácia:

- žiaci si vystrihnú filtračný papier

- navlhčia vatu v podložke a prikryjú filtračným papierom

- naukladajú určité množstvo semien

- v priebehu 6-10 dní sledujú a zaznamenávajú výsledky klíčenia/ straší žiaci vyhodnocujú v % klíčivosť a určujú vhodnosť semena na výsev

- mladší žiaci si pokusom priblížia príchod jari a veľkonočné tradície /1.ročník si vkladal semienka žeruchy do vyfuknutých vajíčok - žerucha  rýchle vyklíči pri dostatočnej zásobe vodou/

Následné výstupy:

- estetizácia prostredia v triede

- pochopenie princípov klíčenia a rastu

- využitie vypestovaných priesad na školskom pozemku pre sledovanie ďalšej vegetácie.Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi pekná prezentácia jednotlivých krajín sveta - rozvojových i rozvinutých a ich nároky na jedlo. Pokus je zaujímavo prepojený s témou výživy vo svete. Postup pokusu je dobre spracovaný a má vhodné prepojenie s preberaným učivom. Projekt je obsahovo dobre spracovaný, avšak výstupy pokusu mohli byť detailnejšie opísané. Spracovanie a interpretácia výstupov projektu malo byť viac ponechané na žiakov, čím by projekt získal aj vyšší metodický prínos."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie