Úvod Úspory energie Moje Ekomesto

Moje Ekomesto

Pridané: 14.05.13 Názov: Moje Ekomesto
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Perex:
Nevyčerpateľné zdroje energie Slnko a vietor nám umožnia znížiť spotrebu fosílnych palív na výrobu energie. Pri príprave praktického pokusu si žiaci naštudujú výrobu energie zo Slnka a vetria,technológiu výroby energie, výhody a nevýhody výroby energie zo Slnka a vetra. Zmena technológie, úspory energie a možnosť náhrady fosilných palív umožnia znížiť o 20%-40% emisie skleníkových plynov.

Predmety:
Fyzika, Chémia, Biológia, Matematika, Informatika, Geografia, Prírodoveda, Pracovné vyučovanie

Vek: 12+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Kartónový papier,farby, lepidlo, baterky,vodiče, elektromotor, skrutky, priesvitná fólia , alobal, nožnice, lepidlo, počítač.

Cieľ:

Využívanie praktických metód a foriem na aktívne myslenie mladých pri úspore energie. Rozvíjať teoretické a praktické schopnosti a záujem o prírodné vedy. Vidom poukázať a zamyslieť sa, z akých zdrojov budeme vyrábať teplo a svetlo, aby sme znížili spaľovanie fosilnych palív. Využitím obnoviteľných zdrojov energie sa dá postaviť ekologické mesto, stačí využiť slnko a vietor.

Metodický postup:

Prípravná fáza:

1. Získanie teoretických vedomostí o energii zo slnka a vetra, ich výhodách a nevýhodách. Získanie teoretických vedomostí o spaľovaní fosilnych palív a vznik sklaníkových plynov v ovzduší. Na internete vyhľadáme informácie o energii z vetra a slnka. Príprava prezentácii v PowerPointe.

2. Príprava  materiálu na výrobu ekologického mesta: kartónový papier, farby, vodiče, výkres, baterky, vodiče, elektromotor, nožnice, lepidlo alobal.

Realizačná fáza:

3. Pripravíme domy a umiestnime ich na nížinách. Pripravíme si miesto na veternú farmu. Domy a okolie vyfarbíme do reálnych farieb.

4. Pripravíme si trojlistovú veternú turbínu, stožiar a upevníme na nížinu. Veternú turbínu zlepíme a namaľujeme.

5. Pripravíme si slnečné kolektory z priehľadnej fólie a alobalu a upevníme ich na strechy domov a na nížinu. Pripravili sme Ekomesto.

Pozorovanie:

6. Po napojení bateriek a elektromotora z domov sa dymí škodlivý dym a oxid uhličitý.

7. Slnečné kolektory svietia a reagujú na svetlo (slnko).

8. Veterné turbíny sa točia reagujú na rýchlosť vetra.

Diskusia:

9. So žiakmi diskutujeme o škodlivosti spaľovania fosilných palív a skleníkových plynoch v ovzduší.

10.Vysvetlíme si so žiakmi výhody a nevýhody slnečných kolektorov.

11. Vysvetlíme si so žiakmi výhody a nevýhody veterných turbín.

Záver:

Rozoberieme všetky obnoviteľné zdroje energie a ich možnosti náhrady fosilných palív. Rozoberieme obnoviteľné zdroje energie , ktoré sa využívajú na výrobu tepla a svetla. Veľká príležitosť pre mladých ľudí zaoberať sa problematikou skleníkových plynov a šetrením energie.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi pekný pokus, ilustratívny, inovatívny a zrozumiteľný. Oceňujeme prezentácie detí. Na pokuse je cítiť prácu žiakov, ideálne pre rovesnícke vzdelávanie na škole. Vyzdvihujeme komplexné poňatie témy aj s negatívami, ktoré alternatívne zdroje energie môžu priniesť."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie