Úvod Úspory energie Ako šetríme-nešetríme elektrickú energiu

Ako šetríme-nešetríme elektrickú energiu

Pridané: 08.04.13 Názov: Ako šetríme-nešetríme elektrickú energiu
Autor: RNDr. Anna Macková
Škola: ZŠ s MŠ Pliešovce, Pliešovce

Perex:
Cieľom pokusu je: 1. odmerať a zapisovať príkon spotrebiča (notebooku) v rôznych režimoch - zapnutý, uspatý, vypnutý zo zásuvky. Z nameraných údajov vypočítať spotrebu energie jedným spotrebičom. 2. Samostatne sa žiaci zamyslia nad tým, koľko energie a peňazí by mohli ročne ušetriť, keby dokázali každodenne svoj spotrebič vypínať zo zásuvky na zvolený čas. 3. Dôležitou súčasťou pokusu je diskusia o tom, ako a na čo míňajú žiaci peniaze a prečo je úspora energie dôležitá pre prírodu a budúcnosť. Pokus aj s diskusiou bol pre väčšinu žiakov prekvapivý a pokračoval diskusiou doma s rodičmi.

Predmety:
Fyzika, Matematika, Informatika, Občianska náuka, Etická výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 12+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: merací prístroj VOLTCRAFT, predlžovačka, notebook alebo iný často používaný spotrebič, kalkulačka

Cieľ:

1. Meranie elektrického príkonu, prúdu, napätia. 2. Výpočet usporenej energie a usporených financií 3. Kalkulácia s rodinným rozpočtom 4. Prehodnotiť postoj k spotrebe energie a participácii na rodinnom šetrení 4. Hľadať efektívne a perspektívne míňanie financií 5. Uvedomiť si spoluzodpovednosť za budúcnosť zdrojov energie a jej spotreby

Metodický postup:

Prípravná fáza:

1. Žiaci sa doma informujú u rodičov koľko platia ročne za spotrebu elektrickej energie, ako doma merajú spotrebu elektrickej energie a pozorujú, koľko hodín denne používajú napr. počítač. Učiteľ zabezpečí merací prístroj na meranie príkonu elektrospotrebičov a pripraví písomný záznam pokusu (uvedený v prílohe).

Realizačná fáza:

1. Žiaci sa zoznámia s meracím prístrojom a písomným záznamom merania.

2. Postupne merajú príkon spotrebiča - notebooku v rôznych situáciách - zapnutý, uspatý, vypnutý zo zásuvky, zapisujú namerané hodnoty do záznamu a porovnávajú ich.

3. Učiteľ vysvetlí postup výpočtov. 

4. Žiaci sa samostatne rozhodnú, na koľko hodín by dokázali svoj notebook denne vypínať zo zásuvky. Z tohto údaja sa  postupne  samostatne dopočítajú k možnej ročnej úspore.

5. Žiaci odpovedajú písomne na posledné dve otázky.

6. V závere hodiny učiteľ diskutuje so žiakmi o výsledkoch pokusu, čo žiakov prekvapilo, čo nového  sa dozvedeli a o dôležitosti šetrenia.

7. Učiteľ záznamy ohodnotí a vyhodnotí pokus.

8. Žiaci pokračujú s diskusiou o nameraných a vypočítaných údajoch s rodičmi.

Výstup pokusu: vyplnený a opravený záznam.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Skvelý pokus, praktický, jasný, jednoduchý, efektívny. Prepojenie teórie na každodenný život. Páči sa nám pracovný list s jeho motivačnou časťou."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie