Úvod Úspory energie Ako nedovoliť teplu unikať?

Ako nedovoliť teplu unikať?

Pridané: 28.03.12 Názov: Ako nedovoliť teplu unikať?
Autor: Mgr. Miriam Libová
Škola: Základná škola Hliník nad Hronom, Hliník nad Hronom

Perex:
Jednoduchý pokus žiakom poodhalil,ako prúdi vzduch v miestnosti počas vetrania. To, čo sa naučili, môžu použiť v praxi - správne vetrať počas vykurovacieho obdobia.

Predmety:
Fyzika

Vek: 12+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: kotúč tenkého toaletného papiera, 2 ks špagátu dlhého 1 meter, lepiacu pásku, meter, zapnutý radiátor pod oknom, fotoaparát

Cieľ:

Žiak vie: 1. Vymenovať vlastnosti plynov. 2. Zrealizovať jednoduchý pokus, zaznamenať jeho priebeh a vyvodiť z neho závery. 3. Závery pokusu aplikovať v praxi - správne vetrať počas vykurovacieho obdobia.

Metodický postup:

 

Pokus: Ako nedovoliť teplu unikať?

Učivo: Vlastnosti plynov

Tematický celok: Vlastnosti kvapalín a plynov

Predmet: fyzika

Ročník: šiesty

Cieľ:

Žiak vie:

1. Vymenovať vlastnosti plynov.

2. Zrealizovať jednoduchý pokus, zaznamenať jeho priebeh a vyvodiť z neho závery.

3. Závery pokusu aplikovať v praxi - správne vetrať počas vykurovacieho obdobia.

Scenár pokusu:

1. Oboznámiť žiakov s témou pokusu a jeho cieľmi.

2. Motivácia:

Vetrať alebo nevetrať počas vykurovacieho obdobia? Ak vetrať, tak ako? Čo sa deje so vzduchom počas vetrania? Urobíme si pokus. Dúfam, že to, čo sa dozviete, budete využívať v svojom živote a nenecháte si to len pre seba, ale s jeho výsledkom oboznámite aj svojich známych.

3. Žiakom rozdáme papiere s pracovným postupom a podľa neho zrealizujú pokus, na ktorý si doniesli pomôcky.

4. Realizáciu pokusu zaznamenajú fotografiami, videom.

5. Ako výstup pripravia prezentáciu, ktoré bude obsahovať aj zistenia pokusu.

6. Prezentovanie výsledkov pokusu pred spolužiakmi.

Pokus je jednoduchý, môžu ho realizovať sami žiaci samostatne alebo v skupinách (výhodnejšie je v skupinách, ak chceme zaznamenávať pokus fotografiami a videom).


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Vynikajúci pokus - názorný, praktický a ľahko realizovateľný žiakmi, ktorý môže okamžite zmeniť návyky detí želaným spôsobom. Odporúčame podrobnejšie vysvetliť, prečo je intenzívne vetranie efektívnejšie ako pomalé."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie