Úvod Rôzne Ekologická stopa

Ekologická stopa

Pridané: 26.03.12 Názov: Ekologická stopa
Autor: Mgr. Andrea Rancsó
Škola: Základná škola Lajosa Tarczyho s VJM Chotín, Chotín

Perex:
Čo je to ekologická stopa? Ako môže byť naša ekostopa nižšia?

Predmety:
Slovenský jazyk a literatúra, Chémia, Biológia, Výtvarná výchova, Informatika, Geografia, Etická výchova

Vek: 8+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: Test: Aká veľká je tvoja ekologická stopa, farebné ceruzky, dataprojektor, počítač okrasné rastliny, rastliny, náradia na výsadbu zelene, krabica na zber plastových vrchnákov

Cieľ:

Cieľom aktivity bolo vysvetlenie si pojmu ekologickej stopy, výpočet priemeru ekostopy našich žiakov a pokus o zníženie ekostopy, motivácia žiakov zúčastniť sa projektu, estetické skrášľovanie okolia školy, vytvorenie si oddychovej zóny.

Metodický postup:

 

 

1. Príprava prednášky vo forme PPP, pripravené žiakmi krúžku globálnej výchovy. Obsahom prednášky je vysvetlenie pojmu ekológie, ekologickej stopy a meranie ekologickej stopy rodín žiakov školy. Štúdium literatúry a metodiky na výpočet ekologickej stopy. Príprava testu: Aká veľká je tvoja ekologická stopa?

2. Dvojhodinovka: Eko - škola

- prednáška žiakov krúžku globálnej výchovy: Ekologická stopa

- výpočet priemeru ekologickej stopy našich žiakov - riešenie testu, vyhodnotenie testu

- zostavenie akčného plánu pre zníženie ekostopy školy a motivovanie žiakov zúčastniť sa projektu: Pre zníženie stopy bola navrhnutá výsadba zelene pred budovou školy a sledovanie stravy a dochádzky žiakov celej školy. Žiaci krúžku globálnej výchovy pomocou učiteľov v nižších ročníkoch zaznamenali údaje: mäsová desiata, desiata bez mäsa, dochádzka do školy peši, na bicykli alebo autom. Po týždni si žiaci školy dali záväzky, že v týždeň, keď sa uskutoční výsadba zelene, za cieľom zníženia ekostopy, si prinesú podľa možnosti bezmäsitú desiatu a do školy prídu peši alebo na bicykli. Plnenie týchto záväzkov budú sledovať týždenníci tried a údaje si zaznamenajú.

- vyhlásenie výtvarnej a fotografickej súťaže na tému: Eko – Zem, Eko – škola pre žiakov školy.

3.  Výsadba zelene pred budovu školy – obnova malej záhradky pred budovou školy sa uskutočnila v spolupráci s rodičmi a pani školníčkou. Žiaci aktívne zapojení do projektu renovujú záhradku, sadia stromy pomocou rodičov za cieľom nielen vytvorenia oddychovej zóny, ale aj zvýšenia kvality ovzdušia.

- Porovnanie zaznamenaných údajov o sledovaní ekostopy a vyhodnotenie v rámci Eko-hodiny, na konci ktorej bol vytvorený živý obraz žiakmi školy: Chráň ma! a mohli si vytvoriť asfaltovú kresbu na tému ekostopy.

Výstup: PPP na tému: Ekologická stopa, test: Aká veľká je tvoja ekologická stopy, obnova malej záhradky pred budovou školy – zníženie ekostopy školy, živý obraz žiakov školy: Chráň ma!, asfaltová kresba - Moja Ekostopa

 

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme, že sa v škole žiaci zaoberajú globálnou výchovou a rozvíjajú svoje ekologické myslenie. Táto aktivita však nie je pokusom, bolo by vhodné zaradiť ju do iného súťažného modulu."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie