Úvod Rôzne Vysávač zadarmo

Vysávač zadarmo

Pridané: 15.05.13 Názov: Vysávač zadarmo
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Žiaci vyrobili jednoduchú a užitočnú pomôcku - malý príručný vysávač, ktorý nespotrebúva energiu, ale pracuje na báze využitia statickej energie.

Predmety:
Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Informatika, Prírodoveda, Pracovné vyučovanie

Vek: 10+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Plastová nádoba od zmrzliny alebo rastlinného tuku; nožničky s ostrým hrotom.

Cieľ:

1.Oboznámiť žiakov s druhmi energie, upriamiť ich pozornosť na statickú energiu; na možnosť veľmi efektívneho využitia jednoduchej pomôcky na jej demonštrovanie. 2.Podporiť záujem žiakov o predmety prírodovedného zamerania;viesť ich k realizácii pokusov. 3.Formovať u žiakov samostatné myslenie,rozvíjať ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu.

Metodický postup:

A/PRÍPRAVNÁ FÁZA:

V prípravnej fáze sa žiaci 6. ročníka na vyučovacej hodine fyziky oboznámili s jednotlivými druhmi energie a svoju pozornosť zamerali na statickú energiu. Na jej praktické uplatnenie v bežnom živote využili nasledujúci pokus:

A/REALIZAČNÁ FÁZA:

Plastovú nádobu od zmrzliny žiaci saponátom dobre umyli a vyutierali dosucha.Do dna nádoby nožničkami s ostrým hrotom vystrihli niekoľko otvorov s priemerom 0,5 cm. Po vystrihnutí otvorov uzatvorili nádobu viečkom. Takto pripravenou nádobou žiaci niekoľkokrát prešli po koberci. Po uskutočnení činnosti sa  pozreli dovnútra nádoby, koľko nečistôt sa im podarilo nazbierať.

C/ZÁVER: 

Žiaci dospeli k záveru, že vďaku treniu, ktoré vznikalo kontaktom nádoby s kobercom, sa plast elektricky nabíjal a na základe  statickej energie priťahoval častice prachu.

Žiaci nadobudli poznatky, že statická energia je spôsobená nahromadením elektrického náboja na povrchu rôznych telies. Statický náboj vzniká vtedy, ak 2 materiály prichádzajú spolu do kontaktu alebo ich trením. To spôsobuje rozdelenie alebo prevod negatívnych elektrónov z jedného atómu na druhý.

Elektrostatické javy využíva aj  kopírovacie zariadenie, piezoelektrický zapaľovač, elektrostatický filter/odlučovač prachu/atď.

D/OBMENY POKUSU:

Elektroskop z plechovice:

Žiaci na téglik od jogurtu kúskom lepiacej pásky upevnili plechovicu a na otváracie očko zavesili prúžok tenkého papiera. K papieru približovali plastovú paličku. Papier klesal alebo stúpal podľa veľkosti elektrického  náboja.

Balón:

Nafúkaný balón s priviazanou niťou žiaci treli o suché vlasy. Balón získal opačný náboj ako vlasy, vzájomne sa priťahovali. 

E/SPôSOB ZAPOJENIA A MOTIVÁCIE ŽIAKOV:

Pokus zaujal najmä mladších žiakov, ktorí ho s obľubou realizovali v školskom klube detí a v triedach, kde sú koberce. Aktivita týchto žiakov motivovala k uskutočňovaniu ďalších pokusov a vzbudila ich záujem o nadobúdanie poznatkov v tejto oblasti.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme najmä jednoduché riešenie ako žiakom ukázať princíp statickej energie v praxi. Pokus je veľmi dobre opísaný vo všetkých jeho fázach. Páči sa nám zapojenie žiakov do realizácie pokusu. Do budúcnosti odporúčame väčšiu inovatívnosť a metodický prínos."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie