Úvod Rôzne Energetická továreň

Energetická továreň

Videá

Pridané: 14.05.13 Názov: Energetická továreň
Autor: Ing. Iveta Petíková
Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice 2 - Myslava

Perex:
U našich autistických deti dvojnásobne platí, že je potrebné pokusom a praktickým cvičením docieliť to, čo si zdraví jedinci vedia predstaviť. Pokusmi a ukážkami na jednoduchých príkladoch si naše deti s autizmom dokazovali rôzne druhy a premeny energie. Zvolili sme jednoduchšie pokusy s pomocou učiteľa. V prvom pokuse sme zvolili demonštráciu vodného mlyna na poukázanie sily vody, v druhom pokuse sme využili silu energie vnútri Zeme (resp. geotermálnu energiu) – demonštrácia výbuchu sopky (podmorského gejzíru) a v treťom prípade sme demonštrovali zotrvačník.

Predmety:
Fyzika, Chémia, Biológia, Matematika, Geografia, Prírodoveda, Vlastiveda, Pracovné vyučovanie

Vek: 10+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Kartón, nožnice, kružidlo, štetec na výrobu vodného mlyna, Väčšia sklenená nádoba so studenou vodou, malá fľaštička od liekov s uzáverom, pomletá zrnková káva na vytvorenie modulu sopky a väčší gombík s pevnou niťou na zotrvačník

Cieľ:

- rozvíjať predstavivosť a pochopenie rôznych druhov energie a ich silu - premena polohovej energie vody a mechanickú energiu obežného kolesa, pochopiť silu vody - pochopiť pohyb častíc a difúziu pri prechode s teplej vody do studenej - udržiavanie energie- zotrvačník - využitie rôznych druhov energie v bežnom živote

Metodický postup:

Samotné prevedenie pokusov bolo pre žiakov zážitkom, nakoľko predstavivosť a tvorivosť je u ľudí s autizmom jednou z triády postihnutia, preto je pre nich praktické vyučovnaie zážitkom a uchovaním si v pamäti oveľa dôležitejšie ako u zdravých jedincov.

Prípravná fáza spočívala a zároveň súvisela s vyučovacím procesom, keďže žiaci s autizmom sa učia v malotriedkach je spojených viac ročníkov v jednej triede a vyučovanie je veľm náročné. Ale dá sa to skĺbiť. žiak siedmeho ročníka preberal teplo a vedenie tepla, žiak ôsmeho ročníka preberá stavbu Zeme a procesy ktoré prebiehajú vnútri Zeme a tiež vývoj Zeme (fosílne palivá, sopka, gejzír) No a dveja deviataci,ktorí sú v tej istej triede, majú zhrnutie učiva jednotlivých ročníkov a zároveň preberajú rôzne druhy a premeny energie aj  v predmete fyziky.

1. So žiakmi prebehla diskusia o formách a zdrojoch energie a o šetrení energie, ktorú začali realizovať aj na škole vo forme Eko hliadky už v školskom roku 2011/12.

2 Na hodine pracovného vyučovania si žiaci vyrobili vodný mlyn - kružidlom na kartón narysovali kružnicu o priemere 16 cm a 8 štvorcov s rozmerom cca 4cmx4cm - lopatky na koleso.Tieto lopatky nastrihli a nasunuli pravidelne na koleso. V strede urobili nožnicami otvor cez ktorý sa nasunula rúčka štetca.

3. Potom si žiaci vyskúšali silu vetra fúkaním na koleso, ktoré sa roztočilo, a pomocou  pomocných otázok učitela si vysvetlili premenu polohovej energie na pohybovú.

4. Následne sme  vyskúšali  koleso pod prúdom vody a vysvetlili sme si premenu pohybovej energie tečúcej vody na pohybovú energiu lopatiek vodného kolesa.

5. V pokuse s modelovaním sopky sme dali instantnú kávu do malej fľaštičky a studenú vodu sme do 3/4 naliali do veľkej sklenenej fľaše.

6. Do malej fľaštičky sme naliali zovretú vodu (učiteľ robil pokus, z bezpečnostných dôvodov), fľaštičku sme uzavreli. 

7. Všetko čo učiteľ robí, komentuje žiakom za súčasného dávania otázok k uskutočňovaným aktivitám.

8. Učiteľ vloží fľaštičku s kávou a horúcou vodou do väčšej nádoby so studenou vodou a otvorí ju. Vyzve žiakov, aby sledovali čo sa deje.

9. Z malej fľaaštičky pomaly uniká kávová voda do studenej vody ako sopka alebo gejzír

10.  Deti mali so samotného pokusu nesmiernu radosť a výsledkom pokusu bolo okrem iného aj rozhovor o sile vody a o tom, ako by bolo možné využiť vlastnosti napríklad termálnej vody na vykurovanie  a ohrev a ďalšie energetické využitie. Rozprávali sme sa aj teplých prameňoch ktoré sú v okolí nášho mesta, ktoré by fokázali dodávať do domácností v Košiciach a okolí teplú vodu a tiež zabezpečovať vykurovanie, alebo vyuitie na rekreačné účely .´

11. Deti s diagnózou autizmus majú svoje vnímanie sveta a preto už len rozprúdenie rozhovoru na danú tému  a ich prebudená kreativita bolo pozitívum a rozhodli sa,  že si pokus vyskúšajú doma a ukážu ho aj rodičom... Oni sami veľmi nejavia záujem o iné aktivity a preto toto nadchnutie bolo veľkým plusom

12. V poslednom pokuse sme prevliekli šnúrku cez  dierky gombíka a konce šnúrky sme zviazali.

13.  Na koncoch šnúriek sme prevliekli prsty a zakrútili sme šnúrkou  s gombíkom min 20 krát. Potom sme potiahli obidvoma koncami šnúrky a gombík sa začal otáčať a zväčšovať svoju rýchlosť točenia.  Pokus as deťom veľmi nevydaril, keďže sme mali menšie gombíky a ich zručnosti sú slabšie , ale učiteľkin gombík sa točil tak ako mal a udržiaval energiu vo forme rýchlosti ako zotrvačník.

14. Deti mali z pokusov radosť, čo bolo vidieť aj na tom , že sa o pokusoch ešte rozprávali aj  po hodine počas nasledujúcej prestávky .


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Výborný príspevok. Oceňujeme jednoduché, ale názorné pomôcky, zaujímavé a praktické priblíženie témy žiakom a ich plné zapojenie do príprav a priebehu pokusu. Súbor pokusov je dobre skĺbený tematicky a odprezentovaný žiakom z rôznych ročníkov."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie