Úvod Rôzne Model generátora

Model generátora

Pridané: 12.04.13 Názov: Model generátora
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Cieľom pokusu bolo predstaviť žiakom jednotlivé časti generátora, zhotoviť model a overiť jeho činnosť.

Predmety:
Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Výtvarná výchova, Matematika, Informatika, Pracovné vyučovanie

Vek: 10+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Pohár, tvrdý papier, pravítko, nožnice, lepiaca páska, rolka toaletného papiera, ceruzka.

Cieľ:

1.Oboznámiť žiakov s elektrickým generátorom, predstaviť im jeho využitie, pomenovať jeho jednotlivé časti. 2.Vzbudiť u žiakov záujem o elektrické prístroje a o oboznámenie sa s princípmi ich fungovania. 3.Využívať moderné metódy a formy výučby, predovšetkým heuristickú metódu; uplatňovať princíp názornosti. 4.Viesť žiakov k samostatnému vyvodzovaniu záverov pokusov.

Metodický postup:

A/PRÍPRAVNÁ FÁZA:

Pokus realizovali žiaci 6. ročníka. Na vyučovacej hodine fyziky preberali učivo o elektrickom generátore a na základe nadobudnutých poznatkov sa pokúsili o zhotovenie jeho modelu.

B/REALIZAČNÁ FÁZA: 

Na vyučovacej hodine matematiky žiaci na papier nakreslili kruh s polomerom 4 cm. Na tvrdý papier vedľa seba nakreslili 6 obdĺžnikov s rozmermi 3x4 cm. Stredom obdĺžnikov nakreslili čiaru  a označili na nej 2 cm od okraja. Vystrihli kruh aj obdĺžnik a zastrihli do nich zárez do hĺbky. Obdĺžnik navliekli rozstrihnutým zárezom na kruh. Upevnili ho lepiacou páskou a to isté zopakovali s ostatnými obdĺžnikmi.

Na hodine fyziky si žiaci osvojili poznatky o základných častiach elektrického generátora: turbína alebo súčiastka, ktorá roztočí tyč, magnet, kotúč drôtu.

Na modeli, ktorý žiaci zhotovili na vyučovacej hodine fyziky, turbínu predstavovalo papierové koleso; tyčou bola ceruzka; magnet predstavoval kúsok papiera obtočený okolo ceruzky a prilepený lepiacou páskou; kotúčom drôtu bol kúsok rolky toaletného papiera.Ceruzku žiaci upravili ako tyč s magnetom. Špicom ceruzky prepichli stred papierového kolesa. Papierová rúrka prečnievala cez roh stola skôr, než ceruzku zasunuli dnu.

C/PRACOVNÝ POSTUP:

Žiak držiaci ceruzku a rolku a fúkali do lopatiek ozubeného kolesa.

D/ZÁVER:

Žiaci videli, ako sa papierový magnet krútil v kotúči. Ak by to bol naozajstný magnet a kotúč, elektrický prúd by sa vyrobil v drôtoch kotúča.

Uskutočnený pokus žiakov veľmi zaujal. Na základe uplatnenej metódy názornosti si výborne zapamätali jednotlivé časti generátora; pochopili, na akom princípe funguje a aké je jeho využitie v praxi.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pekný pokus, jednoduché pomôcky a je dobre prepojený s preberaným učivom. Pokus je dobre zdokumentovaný. Do budúcnosti by bolo lepšie použiť viac obrázkov v prezentácii a poukázať aj na praktické využitie."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie