Úvod Rôzne Pohybová energia

Pohybová energia

Videá

Pridané: 11.03.13 Názov: Pohybová energia
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Uskutočnený pokus rozširuje vedomosti žiakov o energii a o jej jednotlivých druhoch; konkrétne ich pozornosť upriamuje na pohybovú energiu a na jej praktické demonštrovanie. Žiaci 6. ročníka uvedený druh energie prakticky predstavia aj žiakom 3.ročníka.

Predmety:
Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Informatika, Prírodoveda

Vek: 10+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Väčší gombík s dvoma dierkami; pevnejšia šnúrka; kovové mince rovnakej veľkosti; 2 vlakové vozne na hranie; koľajnice.

Cieľ:

1.Oboznámiť žiakov s pojmom energia a s jej jednotlivými druhmi; upriamiť ich pozornosť na pohybovú energiu. 2.Vzbudiť u žiakov záujem o predmety prírodovedného zamerania; o uskutočňovanie pokusov. 3.Podporovať samostatné myslenie žiakov a heuristické vyučovacie metódy. 4. Vo vyučovacom procese uplatňovať názornosť a zážitkové učenie.

Metodický postup:

A/PRÍPRAVNÁ FÁZA:


Na vyučovacej hodine fyziky sa žiaci 6. ročníka oboznámili s pojmom pohybová energia. Na lepšie pochopenie uvedeného učiva uskutočnili pokus.


B/REALIZAČNÁ FÁZA:


Žiaci cez dve dierky gombíka  prevliekli šnúrku. Konce zviazali a do jednej z takto vytvorených slučiek  vložili prst pravej ruky a do druhej prst ľavej ruky. Gombíkom zakrútili asi 20-krát tak, aby  zamotali  šnúrku. Potom potiahli obidva konce šnúrky. Gombík sa začal rýchlo točiť opačným smerom a vlastnou energiou zamotal šnúrku. Čím viac  žiaci šnúrku naťahovali, tým dodávali gombíku viac energie. Nadobudli nový poznatok o tom, že uvedený druh energie sa nazýva pohybová energia.


Žiaci získali informácie o tom, že pohybujúce sa teleso má pohybovú energiu. Veľkosť pohybovej energie telesa posudzujeme podľa práce vykonanej telesom až do jeho zastavenia. Pohybová energia telesa závisí od jeho rýchlosti/pohybová energia telesa je väčšia, keď sa teleso pohybuje väčšou rýchlosťou/ a od  hmotnosti /keď sa pohybujú dve telesá rovnakou rýchlosťou, má teleso s väčšou hmotnosťou väčšiu pohybovú energiu/. Teleso v pokoji má nulovú pohybovú energiu.


Na základe nadobudnutých poznatkov žiaci uvedenú problematiku spracovali v powerpointovej prezentácii.


C/OBMENY POKUSU:

Uvedený pokus žiaci 6. ročníka predviedli žiakom 3. ročníka, ktorí v predmete prírodoveda preberali učivo o energii. Okrem pokusu s gombíkom im podstatu pojmu energia a konkrétne pohybová energia ukázali aj na pokuse s rovnako veľkými kovovými mincami. Žiaci na hladkú podložku položili kovovú mincu a narazili do nej druhou mincou. Minca, ktorá ležala na podložke, pokračovala v pohybe namiesto tej, ktorá do nej narazila.Tá ostala ležať. Potom položili do radu 3 mince a narazili na tento rad ďalšou mincou. Vyslaná minca ostala ležať pred začiatkom radu a posledná minca odskočila. 

Šiestaci poskytli tretiakom nasledujúce vysvetlenie: Pri zrážke pružných telies nastala krátka dočasná deformácia. Energia sa preniesla prostredníctvom pružnosti telesa. Keď dostalo teleso prudký náraz, odskočilo. Od pohybujúcej sa mince prevzala druhá minca pohybovú energiu a niesla  ju so sebou. Prvá minca bola teraz zbavená pohybovej energie a zastavila sa, kým druhá minca sa pohybovala. 

Obmenou bol aj pokus s vlakovými vozňami. Pohybujúci sa vagón uviedol po náraze do pohybu iný vagón stojaci na koľajniciach.


D/SPÔSOB  ZAPOJENIA ŽIAKOV:

Do pokusu boli zapojení žiaci 6. ročníka, ktorí samotný pokus i jeho obmenu  pripravili po stránke teoretickej, zrealizovali ho po stránke praktickej a spracovali do powerpointovej prezentácie. Títo žiaci formou partnerského vyučovania poučili o energii a jej jednotlivých druhoch tretiakov, ktorých predvedené pokusy veľmi zaujali.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pokus je názorný a dobre vysvetlený. Pozitívnym spôsobom spája rovesnícke vzdelávanie a hravosť. Bolo by vhodné zvážiť jeho konkrétnejšie prepojenie s témou súťaže, a tiež rozšíriť pre žiakov motivačnú časť."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie