Úvod Rôzne Statická energia

Statická energia

Pridané: 08.02.13 Názov: Statická energia
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Pokus realizovali starší žiaci v spolupráci so žiakmi 1. stupňa. Žiaci 9.ročníka mladším spolužiakom na niekoľkých konkrétnych pokusoch vysvetlili princíp vzniku statickej energie.

Predmety:
Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Biológia, Informatika, Prírodoveda, Pracovné vyučovanie

Vek: 10+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Tanier, kryštálový cukor, soľ, mleté čierne korenie, plastový hrebeň; plechovica, téglik,lepiaca páska, plastová palička; balón.

Cieľ:

1.Oboznámiť žiakov s druhmi energie, upriamiť ich pozornosť na statickú energiu. 2.Podporiť záujem žiakov o predmety prírodovedného zamerania;viesť ich k realizácii pokusov. 3.Formovať u žiakov samostatné analyticko-syntetické myslenie,rozvíjať ich tvorivosť a kreativitu. 4.Uplatňovať formu partnerského vyučovania - učenie mladších žiakov staršími.

Metodický postup:

A/PRÍPRAVNÁ FÁZA:

Pokus bol realizovaný formou partnerského vyučovania na vyučovacej hodine prírodovedy v 4. ročníku. Žiaci 9. ročníka štvrtákov poinformovali o druhoch energie a uviedli príklady, ako ňou šetriť. Ich pozornosť upriamili na statickú energiu a princíp jej vzniku demonštrovali na viacerých pokusoch:

B/REALIZAČNÁ FÁZA:

Žiaci na tanier nasypali soľ, kryštálový cukor a mleté čierne korenie.Plastový hrebeň pošúchali kúskom vlny. Hrebeň podržali niekoľko centimetrov nad tanierom a pomaly ho spúšťali nižšie - postupne ku všetkým 3 surovinám. Sledovali, ktorá surovina reaguje rýchlejšie, a ktorá pomalšie.

Žiaci zistili, že vytvorená statická energia priťahovala mleté korenie a soľ, pretože majú menšiu hmotnosť ako kryštálový cukor. 

C/ OBMENY POKUSU:

Elektroskop z plechovice:

Žiaci na téglik od jogurtu kúskom lepiacej pásky upevnili plechovicu a na otváracie očko zavesili prúžok tenkého papiera. K papieru približovali plastovú paličku. Papier klesal alebo stúpal podľa veľkosti elektrického  náboja.

Balón - generátor náboja

Nafúkaný balón s priviazanou niťou žiaci treli o suché vlasy. Balón získal opačný náboj ako vlasy, vzájomne sa priťahovali. O polarite sa môžeme presvedčiť sklenenou  alebo novodurovou tyčou. Trením sa sklená tyč nabíja kladne, novodurová tyč záporne.

D/ZÁVER:

Statická energia je spôsobená nahromadením elektrického náboja na povrchu rôznych telies. Statický náboj vzniká vtedy, ak 2 materiály prichádzajú spolu do kontaktu alebo ich trením. To spôsobuje rozdelenie alebo prevod negatívnych elektrónov z jedného atómu na druhý.

Elektrostatické javy využíva aj  kopírovacie zariadenie, piezoelektrický zapaľovač,elektrostatický filter/odlučovač prachu/atď.
-       Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pokus vtiahne do témy aj mladších žiakov vďaka partnerskému vyučovaniu prostredníctvom tradičných postupov, ktoré je však prakticky možné obmieňať. Bolo by možné obohatiť ho o záverečnú diskusiu a podrobnejší popis možností jeho využitia v praxi."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie