Úvod Obnoviteľné zdroje energie Premena veternej energie na elektrickú energiu

Premena veternej energie na elektrickú energiu

Pridané: 16.01.12 Názov: Premena veternej energie na elektrickú energiu
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Pokus je založený na využití veternej energie a na možnosti jej premeny na elektrickú energiu.Žiaci zhotovili model veterného generátora s drevenou vrtuľou.Nainštalovali ju na os dynama, na výstup ktorého pripojili LED diódu.Pôsobením veternej energie sa roztočilo dynamo a vytvorením jednosmerného napätia sa rozsvietila LED dióda v lampe.

Predmety:
Fyzika, Výtvarná výchova, Matematika, Informatika, Občianska náuka, Prírodoveda, Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Drevo na výrobu vrtule so stojanom, pílka na drevo, brúska, lepidlo, skrutky, hoblík; dynamo, elektrické kábliky, lampa s LED diódou, interiérový ventilátor.

Cieľ:

1. Oboznámiť žiakov s alternatívnymi druhmi energie a s možnosťami ich využitia. 2.Vzbudiť u žiakov záujem o prírodovedné predmety. 3.Podporiť aktívne myslenie žiakov a ich nápaditosť. 4.Prehĺbiť praktické zručnosti žiakov.

Metodický postup:

PRÍPRAVNÁ FÁZA:

1. Oboznámenie žiakov s druhmi energie, s jej delením a poukázanie na alternatívne prírodné energetické zdroje.

2.Vypracovanie návodu na zhotovenie veterného generátora, výber vhodného materiálu.

3.Vypracovanie návrhu na realizáciu pokusu - na spôsob premeny veternej energie na elektrickú.

REALIZAČNÁ FÁZA:

1. Zhotovenie modelu veterného generátora s drevenou vrtuľou.

2. Nainštalovanie vrtule na os malého elektrického dynama.

3. Pripojenie LED diódy na výstup jednosmerného napätia z dynama.

Pôsobením veternej energie sa roztočilo dynamo a vytvorením jednosmerného napätia sa rozsvietila LED dióda v lampe.

Vzhľadom na to, že počas dokumentácie pokusu neboli vhodné poveternostné podmienky, nasimulovali sme ich pomocou interiérového ventilátora.

Spôsob motivácie a zapojenia žiakov:

Do pokusu boli zapojení dvaja žiaci. Jeden z nich vyrobil model veterného generátora s drevenou vrtuľou; druhý z nich nainštaloval dynamo a LED diódu a taktiež pokus spracoval do ppt prezentácie.

Popis výstupov pokusu:

Pokus bude využitý na vyučovacích hodinách fyziky, techniky, sveta práce, občianskej náuky a prírodovedy.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme výrobu efektnej pomôcky, ktorú by bolo vhodné dať žiakom vyrábať v skupinách a zapojiť ich všetkých do pokusu komplexnejším a hlbším rozobraním problematiky obnoviteľných zdrojov energie, využitím, výhodami a nevýhodami veternej energie."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie