Úvod Obnoviteľné zdroje energie Geotermálna energia

Geotermálna energia

Pridané: 12.02.13 Názov: Geotermálna energia
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Pokus bol realizovaný formou partnerského vyučovania. Žiaci ôsmeho ročníka štvrtákom demonštrovali pokus predstavujúci výbuch sopky. V tejto súvislosti ich oboznámili s geotermálnou energiou,povrchovým prejavom pôsobenia ktorej výbuch sopky je.

Predmety:
Slovenský jazyk a literatúra, Chémia, Biológia, Výtvarná výchova, Výchova umením, Informatika, Geografia, Prírodoveda, Vlastiveda, Pracovné vyučovanie

Vek: 10+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Model sopky, sóda bikarbóna, červené potravinárske farbivo, ocot, plastová fľaša, noviny, škrob, lepidlo.

Cieľ:

1.Oboznámiť žiakov s obnoviteľnými zdrojmi energie, konkrétne upriamiť ich pozornosť na geotermálnu energiu; rozšíriť poznatky o sopkách a sopečnej činnosti. 2.Vzbudiť u žiakov záujem o predmety prírodovedného zamerania; praktizovať zážitkové učenie. 3.Podporovať formu partnerského vyučovania - spoluprácu mladších žiakov so staršími. 4.Rozvíjať u žiakov samostatné myslenie, nápaditosť, kreativitu a manuálnu zručnosť.

Metodický postup:

A/PRÍPRAVNÁ FÁZA:

Pokus bol uskutočnený formou partnerského vyučovania na vyučovacej hodine prírodovedy vo 4. ročníku. V rámci učiva o druhoch energie žiaci 8. ročníka štvrtákom podali výklad o energii  a o jej jednotlivých druhoch. Poukázali na potrebu využívania obnoviteľných energetických zdrojov. Zamerali sa najmä na geotermálnu energiu. Žiaci 8. ročníka pozornosť mladších žiakov upriamili na základné údaje o tomto druhu energie; na mape Slovenskej republiky im ukázali miesta výskytu, poukázali na výhody a nevýhody tohto druhu energie. Po poskytnutí teoretických údajov žiaci 8. ročníka v spolupráci so štvrtákmi nasimulovali výbuch sopky.

Týždeň pred realizáciou pokusu ôsmaci v spolupráci so štvrtákmi urobili model sopky technikou kašírovania /sopku modelovali zo starých novín pomocou vody a škrobu/. Kašírovaním obalili plastovú fľašu, hrdlo ktorej predstavovalo komín sopky.

B/REALIZAČNÁ FÁZA

V deň pokusu starší žiaci pripravili potrebné pomôcky. Do hrdla fľaše v sopke nasypali sódu bikarbónu zmiešanú s potravinárskym farbivom. Potom priliali ocot. Aby došlo k zmiešaniu surovín, fľašu opatrne zatrepali. Pri zmiešaní octu, sódy bikarbóny a potravinárskeho farbiva došlo k chemickej reakcii a sopka vybuchla.

C/ZÁVER:

Uskutočneným pokusom starší žiaci mladším demonštrovali výbuch sopky. Naučili ich pomenovať jednotlivé časti sopky a vysvetlili im, za akých okolností k tomuto geologickému procesu dochádza. Pripomenuli im geotermálnu energiu, ktorej povrchovým prejavom je napríklad i výbuch sopky. V závere vyučovacej hodiny zadali ôsmaci štvrtákom úlohu. Do nasledujúcej vyučovacej hodiny mali vyhľadať najznámejšie sopky sveta a vedieť ich ukázať na mape. Ich ďalšou úlohou bolo vytvoriť powerpointovú prezentáciu o geotermálnej energii a vyhľadať  o nej čo  najviac informácií. 

Pokus žiakov 4. ročníka veľmi zaujal. Ochotne pomáhali pri jeho realizácii; s nadšením plnili úlohy zadané ôsmakmi. Informácie o sopkách a o geotermálnej energii vyhľadávali na internete i v odborných publikáciách. Vytvorili zaujímavú powerpointovú prezentáciu.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Jednotlivé fázy pokusu sa môžu realizovať na viacerých predmetoch. Veľmi vhodne je zvolená demonštrácia pokusu staršími žiakmi pre mladších. Staršie deti sú tak motivované k samotnej realizácii pokusu, vyhľadávaniu informácií a k zdokonaľovaniu svojej schopnosti prezentovať svoje závery aj iným. Bolo by zaujímavé zahrnúť aj možnosti využitia geotermálnej energie v praxi."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie