Úvod Obnoviteľné zdroje energie Vodná turbína

Vodná turbína

Pridané: 30.11.12 Názov: Vodná turbína
Autor: Mgr. Eva Žaloudková
Škola: Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Perex:
Naším cieľom je prostredníctvom projektu,formou rôznych aktivít a hier, rozšíriť u žiakov mladšieho školského veku poznatkovú bázu o technike, vybraných technologických postupoch, technických pamiatkach, objektoch alebo zariadeniach nachádzajúcich sa v ich blízkom okolí. Pokusom s vodnou turbínou žiaci demonštrovali premenu jednej energie na druhú.

Predmety:
Prírodoveda, Pracovné vyučovanie

Vek: 8+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: PPT prezentácia, kartičky s vyvodením vzniku elektrickej energie, farebný papier, lepidlo, mapa, kartón, pravítko, nožnice, lepiaca páska, špajdľa, figúrky Pata a Mata, nami vyrobená turbína, model vytvorenej elektrickej elektrárne

Cieľ:

Žiak si zopakuje vedomosti o vzniku elektrickej energie, bezpečnosti pri jej využívaní, obsluhe a praktickom význame pre život človeka. Nové vedomosti získa o spôsobe výroby elektrickej energie vo vodnej elektrárni Motyčky a zároveň o zásadách bezpečnosti pri zaobchádzaní s elektrickým prúdom. Vie pracovať podľa návodu, samostatne si zorganizovať vlastnú činnosť a uskutočniť objektívnu autokorekciu pomocou kariet.

Metodický postup:

Činnosť žiakov v projekte bude prebiehať spôsobom frontálnej činnosti, individuálnej činnosti žiakov alebo prácou v skupinách. Pri jednotlivých častiach bude uvedený znak:

- (F) – znázorňujúci frontálnu činnosť,

- (I) - individuálnu činnosť,

- (S) – predstavujúci prácu v skupinách.

Celý projekt v interiéri je sprevádzaný PPT prezentáciou(viď.príloha).


(S) Žiakom do skupín rozdajte obrázky vzniku elektrickej energie, farebný papier, lepidlo a vysvetlite im zadanie úlohy. Voľbu obrázkov nechajte na žiakov (pozn. zámerne sme medzi obrázky zaradili aj také, ktoré s uvedenou problematikou nesúvisia, aby žiaci vedeli odlíšiť podstatné od nepodstatného). Po skončení práce žiaci v jednotlivých skupinách odôvodnia svoj výber a postupnosť. S ostatnými žiakmi veďte diskusiu k vybraným obrázkom (či poznajú aj iné zdroje elektrickej energie) a spýtajte sa ich, či vedia skadiaľ, a akým spôsobom vzniká elektrická energia, ktorú čerpajú vo svojich domácnostiach.

(F) Následne žiakov stručne oboznámte s minulosťou, súčasnosťou elektrárne a s jej funkciou pre obyvateľov Slovenskej Ľupče a okolia (využitie mapy).

(F) Keď sa žiaci oboznámia s existenciou vodnej elektrárne v blízkosti ich bydliska, vzbuďte v nich zvedavosť, či vedia, ako vodná elektráreň pracuje.

(I) Každá elektráreň musí obsahovať turbíny. Vysvetlite žiakom ich význam a navrhnite, aby si sami takúto turbínu vyhotovili. PPT prezentácia obsahuje postup výroby. Zatiaľ v triede vytvorte „vodnú nádrž“ (lavór alebo vedro s vodou, prípadne len napustite umývadlo) a prichystajte si nejakú vhodnú nádobu – napr. pohár. Po vyhotovení „vodných turbín“ budete so žiakmi zisťovať odpovede na nasledujúce otázky:

  1. Zmení sa rýchlosť otáčania, ak bude lopatiek viac?
  2. Zmení sa rýchlosť otáčania, ak budú lopatky väčšie?
  3. Zmení sa rýchlosť otáčania, ak sa zmení výška padania vody?
  4. Zmení sa rýchlosť otáčania, ak sa zmení miesto dopadu vody na koleso?
  5. Na ktorú časť lopatiek musí dopadať prúd vody, aby sa koleso točilo čo najrýchlejšie?
  6. Zmení sa rýchlosť otáčania, ak bude prierez prúdu väčší?

(A) Po vytvorení vodných turbín ak je v blízkosti školy dostupnosť vodného toku odporúčame vyskúšať modely so žiakmi priamo v teréne. V potoku je možné žiakom sprístupniť ukážku nami vytvoreného modelu vodnej turbíny.

 (F) Zhodnoťte činnosť žiakov počas riešenia úloh v tomto bloku a zdôraznite, že elektrina je dobrým pomocníkom, ale treba vedieť s ňou zaobchádzať.

 (S) V závere projektu si pozrite spoločne s deťmi epizódu zo seriálu Pat a Mat podľa uváženia viažucu sa ku vzniku elektrickej energie (pozn. je viacero dostupných epizód). Na záver môžu žiaci vymyslieť odporučenie pre Mata a Pata.Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Originálna a inovatívna je metodológia celej aktivity, nakoľko sú žiaci nenútene a zážitkovou formou vtiahnutí do fyzikálneho vysvetlenia výroby energie v malých vodných elektrárňach. Motivačné je určite aj použitie postavičiek z rozprávky, celkovo je pokus zábavný, interaktívny, no najmä poučný."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie