Úvod Klimatické zmeny Dôkaz CO2 v ľudskom dychu.

Dôkaz CO2 v ľudskom dychu.

Pridané: 06.03.12 Názov: Dôkaz CO2 v ľudskom dychu.
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Perex:
V pokuse žiaci dokážu CO2 v ľudskom dychu fúkaním CO2 do roztoku hydroxidu vápenatého ( vápennej vody). Pokusom pochopia, že nadmerné množstvo CO2 sa vyvíja pri fyzickej záťaži alebo behaní v triede.Pri nadmernej produkcii CO2, ktorú zbytočne produkujeme pri naháňaní a bláznení sa v triede, môžeme prispieť k skleníkovému efektu a následným klimatickým zmenám.

Predmety:
Fyzika, Chémia, Biológia

Vek: 10+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: 2 kadičky, laboratórna lyžička, laboratórny stojan, kruh,držiak, filtračný lievik, filtračný papier, 2duté sklenené tyčinky na fúkanie, 2 kužeľové banky, čierny papier, hydroxid vápenatý (vápenná voda)

Cieľ:

Ukázať pokusom vznik CO2 a vysvetliť, že ľudský dych je jednoduchý zdroj oxidu uhličitého, ktorého koncentráciu vo vzduchu môžeme ovplyvniť aj my ľudia svojou ľudskou činnosťou. Poukázať, ako môžeme znížiť produkciu CO2 a prispieť k ochrane životného prostredia a následným klimatickým zmenám.Využívanie praktických metód a foriem na aktívne myslenie žiakov. Rozvíjať tvorivé schopnosti a záujem o prírodovedné predmety.

Metodický postup:

PRÍPRAVNÁ FÁZA

1. Pripravíme si číry roztok hydroxidu vápenatého ( filtráciou vápennej vody), približne 250 ml.

2. Pripravíme si dve kužeľové banky, dve sklenené tyčinky na dýchanie a čierny papier.

REALIZAČNÁ FÁZA

3. Do prvej kužeľovej banky nalejeme 100 ml číreho roztoku hydroxidu vápenatého. To isté urobíme aj s druhou kužeľovou bankou.

4.Do prvej kužeľovej banky s čírim roztokom hydroxidu vápenatého vložíme sklenenú tyčinku na dýchanie.To isté urobíme aj s druhou kužeľovou bankou.

5. Takto pripravené kužeľové banky položíme na čierny papier.

6. K prvej kužeľovej banke pristúpi žiak, ktorý sa kľudne pohyboval po triede a k druhej banke pristúpi žiak, ktorý sa v triede naháňal.

7. Dýchanie prvého žiaka je pokojné no  druhý žiak má viditeľne zrýchlené dýchanie. Do číreho roztoku hydroxidu vápenatého vháňame oxid uhličitý, jednoduchý zdroj je náš dych.  Čas dýchania obidvoch žiakov je rovnaký.

POZOROVANIE

8. Po chvíľke pôsobenia vydychovaného oxidu uhličitého sa číry roztok hydroxidu vápenatého zakalí.

9. Obidve kužeľové banky položíme na čierny papier. Pozorujeme, že prvý roztok je mierne zakalený a druhý roztok je zakalený dvakrát viac.

DISKUSIA

10. So žiakmi diskutujeme, aký dej prebieha v roztoku hydroxidu vápenatého s vydychovaným oxidom uhličitým a  čo zapríčinilo vznik bieleho zakalenia.

11. Vysvetlíme si so žiakmi, že biele zakalenie  spôsobil produkt, biely tuhý uhličitan vápenatý a voda.

ZÁVER

Zopakujeme so žiakmi čo je to fotosyntéza a vysvetlíme, že opakom fotosyntézy je dýchanie. Vysvetlíme si súvislosť CO2 s dýchaním a vplyvom na klimatické zmeny. Ukázať pokusom vznik CO2 a vysvetliť, že ľudský dych je jednoduchý zdroj oxidu uhličitého, ktorého koncentráciu vo vzduchu môžeme ovplyvniť aj my ľudia svojou ľudskou činnosťou. Poukázať, ako môžeme znížiť produkciu CO2 a prispieť k ochrane životného prostredia a následným klimatickým zmenám.

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme originalitu pokusu, jeho zasadenie do kontextu, teoretické spracovanie a kvalitnú dokumentáciu. Bolo by vhodné ešte dotiahnuť praktickú aplikáciu pokusu."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie