Úvod Vyučovanie ekológie hrou

Vyučovanie ekológie hrou

Pridané: 10.05.13 Názov: Vyučovanie ekológie hrou
Autor: Mgr. Lenka Šebianová
Škola: Základná škola, Bratislava 2 - Ružinov

Predmety: Biológia, Prírodoveda

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: papier, plastové fľaše, fotoaparát, počítač, farbičky

Cieľ

Cieľom aktivity je prilákať formou ekohier deti primárneho vzdelávania k envirovýchove a umožniť im ľahšie zapamätanie učiva o vode, odpadoch a energii a podporiť nielen ich mechanickú - krátkodobú , ale aj logickú- dlhodobú pamäť, aby sa naučili postupne chápať veci a javy v ich vzájomných súvislostiach. Hry nepodporujú len prosté memorovanie vedomostí, ale rozvíjajú u detí logické myslenie a encyklopedické vedomosti.

Metodický postup

Postup realizácie aktivity:

Žiaci na hodine biológie dostali zadanie, pripraviť rôzne eko-hry pre spolužiakov mladšieho školského veku, ktorí navštevujú primárne vzdelávanie. Aktivita sa odohrala formou partnerského vyučovania. Motivujúcim a aktivizujúcim prvkom pre žiakov bola najmä vlastná fantázia zmysel pre harmóniu farieb a efektívne využitie hracieho priestoru. Pri tvorbe hry bol často použitý aj odpadový materiál- papier, plastové fľaše, textil a pod. Žiaci mladšieho školského veku na našej škole najskôr hry pilotne odskúšali, a po osvedčení sa v praxi, pani učiteľka požiadala autorov hier, aby zdokonalili ešte pravidlá hier a vyrobili oficiálny návod podľa ktorého sa ich hra má hrať. Pri písaní návodov boli inšpirovaní aj návodmi bežných spoločenských hier.  Takto vzniklo pexeso o vode, spoločenská hra „Voda, nehnevaj sa“ , Kvíz o vode s vybavením časomeračom z plastových fliaš – na spôsob presýpacích hodín, Hra Kompostáreň a pod. Vyrobené hry sa stali súčasťou didaktických pomôcok na environmentálnu výchovu pre mladší školský vek a manuál návodov sa stal inšpiráciou  pre iné základné školy resp. aj materské škôlky ako takého hry vyrobiť a hrať.

Spôsob motivácie žiakov a zapojenia žiakov:

Žiaci boli motivovaní témami z oblasti životného prostredia – vody, odpady a pod. Spôsob spracovania hry bol zväčša tiež  inšpirovaní nejakou klasickou spoločenskou hrou.

Obmeny aktivity:

Žiaci zistili, že majú doma už nekompletné sady spoločenských hier, ktoré vhodným doplnením  napr. o hracie tablo alebo figúrky je možné znovu použiť. Doplňujúce prvky tvorili tak, že rešpektovali ústrednú tému hier- ochrany životného prostredia a energia a jej úspory.

Hodnotenie aktivity:

Žiaci - autori hier  boli hodnotení známkou.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Aktivita je zábavná, pekne prepracovaná a náučná. Pekné je zapojenie starších detí do vytvárania aktivít pre mladších a využitie odpadového materiálu. Do budúcnosti odporúčame viac sústredenia sa na tému Energia v našom meste."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie