Úvod Energia v škole Zborovňa ABC úspory energie v našej škole

ABC úspory energie v našej škole

Pridané: 26.03.12 Názov: ABC úspory energie v našej škole
Autor: RNDr. Mgr. Ľubica Hildebrandová
Škola: Základná škola Jána Palárika Majcichov, Majcichov

Perex:
ABC úspory energie v našej škole a separovanie druhotných surovín.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 nevieme vypč

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
číselnú ani finančnú hodnotu nevieme vyjadriť, ale chceme dosiahnuť cca 40% zníženie ekologickej stopy našej školy a znížiť náklady vynakladané energie na minimum (v budúcom školskom roku budeme v aktivite pokračovať a jedenkrát mesačne sledovať stav: plynomeru, elektromeru a vodomeru).

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
2 deň/dní

Východiskový stav
Zvýšenie informovanosti o úspore energie v našej škole (nadviazanie na aktivitu z minulého školského roka)a jej doplnenie o separovanie druhotných surovín - plné koše v triedach, v ktorých sa nachádzajú druhotné suroviny vhodné na separovanie a následnú recykláciu (papier, plasty, drobný elektronický odpad, železo, drevná hmota - konáre stromov, pretože v areáli školy je lesopark).

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia, Firma A SEKOL SK s.r.o,Firma A SEKOL SK s.r.o, Lamačská cesta 45, 841 03

Riešenie

 

 

V roku 2007 bol vypracovaný tepelný audit školy a následná rekonštrukcia so zameraním na zníženie spotreby energie (zateplenie striech budov, výmena okien a dverí, výmena termostatov na radiátoroch).

V školskom roku 2010/2011 v rámci environmentálnej výchovy sme hľadali naše rezervy v efektívnom využívaní energie v našej škole. Zároveň sme navrhli riešenia zamerané na zvýšenie informovanosti využitia energie, a tým sme sa snažili dosiahnuť jej zníženie. Žiaci vytvorili plagát, ktorý je umiestnený v každej triede a informatívne značky identifikujúce problémové miesta školy. Aktivity projektu zachytávajú videá vytvorené v programe Windovs Movie Maker, ktoré sú verejne dostupné na:

 

1.http://www.youtube.com/watch?v=H3wZdJlibkU

Ďalšie využitie EO

Získané kompetencie boli využité v rámci edukačného procesu vo všetkých triedach a na vyučovacích hodinách I. a II. stupňa (napr. Prírodoveda, Vlastiveda, Informatická výchova, Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova, Geografia, Informatika, Fyzika, Chémia, Biológia...) - v rámci prierezovej tematiky Environmentálna výchova a na triednických hodinách.

Komunikácia EO

Do projektu sú nepriamo zapojení všetci žiaci, učitelia, hospodárski pracovníci školy a v rámci separovania druhotných surovín aj rodičia, samospráva obce, občania obce a firmy pôsobiace na území obce.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme množstvo zapojených žiakov a dobrú propagáciu opatrenia. Je vidno, že aktivity u žiakov rozvíjajú ekologické myslenie. Na druhej strane však nie sú celkom jasné výstupy projektu a zapojenie rodičov, samosprávy obce, ostatných občanov či firiem. Ak sa však podarí veci dosledovať do konca a podporiť tak u žiakov pocit osobnej zodpovednosti, aktivita bude úspešná."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie