Úvod Energia v škole Trieda Nemusia byť všetky svetlá rozsvietené ako na Titanicu

Nemusia byť všetky svetlá rozsvietené ako na Titanicu

Pridané: 11.01.12 Názov: Nemusia byť všetky svetlá rozsvietené ako na Titanicu
Autor: Mgr.Martina Kullová
Škola: Základná škola Svrčinovec 336, Svrčinovec

Perex:
Ráno pred vyučovaním nemusia svietiť všetky svetlá na chodbe a v triede. Stačí, ak z nich rozsvietime polovicu.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
12.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Spo?ítali sme po?et svetiel v triedach, na chodbách a sociálnych zariadeniach. Zistili sme ich spotrebu v kWh a prepo?ítali sme to na eurá. Potom sme vypo?ítali spotrebu len tých svetiel, ktoré sme mali pred vyu?ovaním a po?as prvej prestávky zapnuté. Z rozdielu sme zistili výslednú sumu.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
20 deň/dní

Východiskový stav
Po rekonštrukcii budovy školy máme plastové okná, zateplenú celú budovu, zateplenú povalu a vybudovanú plynovú kotolňu. Všetko toto prispelo k šetreniu energií aj financií a v neposlednom rade aj k ochrane životného prostredia. Mohli sme ešte niečo urobiť v oblasti šetrenia elektrickou energiu a vodou. Práve mesiac december je mesiac, kedy treba hlavne ráno dlhšie svietiť.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, ostatní zamestnanci školy,

Riešenie

  1. Konzultácia s riaditeľom školy o možnostiach šetrenia s elektrickou energiou. Pred vyučovaním a po prvej vyučovacej hodine budú svietiť v triede len 2 svetlá a na chodbe polovičný počet svetiel.
  2. Žiaci 8. ročníka vytvorili motivačné plagáty o šetrení elektrickou energiou a vodou, ktoré nalepili na chodbu, sociálne zariadenia a do tried.
  3. Dozor konajúci učitelia mali za úlohu kontrolovať svietenie pred vyučovaním a počas prvej prestávky /cca 30 min/.
  4. Na hodine fyziky žiaci 8. ročníka vypočítali úsporu elektrickej energie.

Poznámka: Vzhľadom na to, že používame úsporné žiarivky je ušetrené množstvo energie a tým aj financií relatívne malé. No aj napriek tomu  to má veľký výchovný charakter.

Ďalšie využitie EO

Výpočet úspory elektrickej energie sa môže využiť na hodine fyziky v 8. ročníku v učive o elektrine alebo na hodine matematiky pri počítaní príkladov z praxe.

Komunikácia EO

Žiaci sa priamo zúčastňovali aktivity, informácie o súťaži sme zverejnili na webovej stránke školy, na vývesnej tabuli pred Obecným úradom vo Svrčinovci a uverejníme článok aj v školskom časopise.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme originálny názov aktivity a tiež rozhodnutie o hľadaní aj menších úspor. Dôležitá je udržateľnosť spomínaných opatrení. V popise opatrenia by mohli byť uvedené konkrétnejšie čísla, ku ktorým sa žiaci pri výpočtoch dopočítali."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie