Úvod Energia v škole Trieda Triedenie a recyklácia odpadu

Triedenie a recyklácia odpadu

Pridané: 25.04.13 Názov: Triedenie a recyklácia odpadu
Autor: Ing. Eva Berecinová
Škola: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64, 072 02, Tušická Nová Ves

Perex:
Počas školského roka žiaci a rodičia zbierali papier a elektronický Odpad,ktorý sme pravidelne odovzdávali do zberných firiem. V triedach sme zaviedli separovanie 4 položiek - papier,plasty, bioodpad a tetrapaky. Znížili sme množstvo netriedeného odpadu a podľa získaných informácií sa podobné pravidlá recyklovania viac rozšírili aj v domácnostiach na popud žiakov vo vlastných rodinách. Elektronický odpad je nebezpečný a osobitným zberom do špeciálnej nádoby sme prispeli k zníženiu ekologickej

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
10 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Veľké množstvo netriedeného odpadu v škole,nevyužitie možnosti kompostovania

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia,

Riešenie

zapojenosť - základná  škola a materská škola, rodičia

vyčíslenie množstva nazbieraného papiera

zníženie množstva netriedeného odpadu - odhadom podľa počtu vyskladnených kontajnerov

Ďalšie využitie EO

ekologická výchova, matematika

Komunikácia EO

školský časopis, relácia do školského rozhlasu, súťaž o najaktívnejší kolektív a jednotlivcov


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme realizáciu projektu, ktorá bola pre školu a pre žiakov nepochybne prínosom v oblasti osvety. Avšak zrealizované opatrenie neprináša inovatívnosť a konkrétny záver."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie