Úvod Energia v škole Trieda Šetríme náš les

Šetríme náš les

Pridané: 23.04.13 Názov: Šetríme náš les
Autor: Bc. Emília Hrúzová
Škola: Základná škola, Jedľové Kostoľany

Perex:
Žiaci školy si po získaní potrebných vedomostí z ručnej výroby papiera nacvičovali vlastnú výrobu papiera, ktorú následne učili svojich spolužiakov a obyvateľov obce; prezentovali výrobky z ručne vyrábaného papiera. Aktivitou sme chceli prispieť k vnímaniu potreby separovania, recyklácie odpadu a šetrenia životného prostredia.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
175.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
počet žiakov .................................... 70 počet ozdobných výkresov na jedného žiaka/rok..... 5 ks počet ozdobných výkresov na 70 žiakov/rok ...... 350 ks cena jedného ozdobného výkresu ....................0,50€ cena ozdobných výkresov na 1 žiaka ................2,50€ cena ozdobných výkresov na 70 žiakov ........... 175,00€

Finančná náročnosť EO
10 EUR

Časová náročnosť EO
1 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Naša škola sa každoročne zapája do zberu papiera. Priemerný počet kilogramov vyzbieraného papiera za rok je 6 000 kg. Keďže takto prispievame k separácii papiera a k jeho následnéj recyklácii, rozhodli sme vyskúšať si recyklovanie papiera v malom množstve v podobe výroby ozdobných papierov. Cena ozdobného papiera je pomerne vysoká. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sú o tento výtvarný materiál ochudobnení. Vzali sme do úvahy 5 kusov ozdobného papiera na 1 žiaka počas 1 školského roka.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, rodičia,

Riešenie

Prípravná fáza:

1.     Vyhľadávanie informácii o histórii výroby papiera - žiaci 5. a 6. ročníka

2.     Vyhľadávanie informácii o ručnej výrobe papiera - žiaci 6. ročníka

3.  Získanie informácií o množstve vyzbieraného papiera v škole - 4. ročník, 7. ročník

4.     Motivácia – exkurzia do papierničky Petrus, Prietrž, okres Senica - žiaci 2. stupňa

5.     Príprava materiálu na výrobu papiera:

-       zber separovaného odpadu – novinový papier, kartón - žiaci

-       ručný mixér - rodičia

-       detská vanička - rodičia

-       výroba sita – vyrobené na hodinách techniky so žiakmi 8. ročníka, pán školník

-       plátno - rodičia

-       žehlička - p. učiteľka

-   ozdobný materiál (sušené byliny, pierka, stužky, farebné nite, potravinárska farba) - žiaci a rodičia


POZNÁMKA: prípravná fáza je dlhodobá vzhľadom na zabezpečenie materiálu, priebeh exkurzie a výrobu sít.


Realizačná fáza:

1) Ručná výroba papiera

- na vyučovacej hodine žiaci 5. a 6. ročníka pod vedením vyučujúceho:

1.     Starý papier roztrháme na maličké kúsky do detskej vaničky.

2.     Zalejeme dostatkom vody, aby všetky kúsky boli namočené vo vode.

3.     Necháme papier rozmočiť, aspoň 24 hodín.

4.  Rozmixujeme pripravenú zmes ručným ponorným mixérom (prípadne rozomelieme na mäsovom mlynčeku).

5.     Odoberieme časť zmesi a zafarbíme potravinárskou farbou.

6.     Naberieme zmes na sitá a vytlačíme prebytočnú vodu.

7.     Zmes preklopíme na pripravené plátno.

8.     Mokrý papier dozdobíme ozdobným materiálom.

9.     Preložíme ďalším kusom plátna a zažehlíme.

10.  Prenesieme na plastovú podložku a necháme vysušiť.

11. Vyrobený papier použijeme na rôzne účely, napríklad: výroba pohľadníc, plagátov, veľkonočných pozdravov a pod.

2) Prezentácia ručnej výroby papiera:

- pred ostatnými žiakmi základnej školy,

- pred širšou verejnosťou obce, počas akcie pod názvom Energia v našej obci.

Ďalšie využitie EO

Jednotlivé aktivity sme realizovali: dejepis - vyhľadávanie informácií o histórii papiera chémia - chemické zloženie papiera technika - výroba sít výtvarná výchova, svet práce - ručná výroba papiera, výroba plagátov a pohľadníc tvorba životného prostredia - zisťovanie informácií o množstve odovzdaného papiera v škole a v obci počas jedného školského roka svet práce, pracovné vyučovanie - zber papiera regionálna výchova - prezentácia výroby papiera staršími žiakmi

Komunikácia EO

1) Žiaci 5. a 6. ročníka prezentovali svoje vedomosti a zručnosti ostatným žiakom školy v rámci vyučovania. 2) Miestnej komunite - rodičom a obyvateľom obce - žiaci odprezentovali a predviedli nadobudnuté vedomosti a zručnosti z oblasti výroby papiera a histórie vývoja vzniku papiera počas stretnutia nazvaného ENERGIA V NAŠEJ OBCI. Prítomní rodičia a obyvatelia obce si mohli výrobu papiera vyskúšať vlastnými rukami pod dohľadom našich šikovných žiakov.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi zaujímavý projekt, ponúka ucelené a komplexné riešenie. Veľkým plusom je zapojenie žiakov, ich aktivita, osveta v danej oblasti a s ňou prinesená finančná úspora. Oceňujeme, že sa podarilo opatrenie aj číselne vyjadriť. Na druhej strane však nejde priamo o energetické opatrenie."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie