Úvod Energia v škole Trieda Zníženie energetickej náročnosti v budove školy

Zníženie energetickej náročnosti v budove školy

Pridané: 24.04.13 Názov: Zníženie energetickej náročnosti v budove školy
Autor: Mgr. Ľubica Valová
Škola: Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12, Nové Mesto nad Váhom

Perex:
Hľadali sme spôsoby, ako zabrániť únikom tepla v objektoch školy, ktorá bola v roku 2010 zateplená, no napriek tomu sa nepodarilo dosiahnuť plánovanú úsporu. Okrem únikov tepla v prechodovej chodbe druhé najvýraznejšie straty predstavuje priestor pri vstupe do školy, kde neboli vykonané úpravy, ktoré by zabránili stratám. Zateplenie vstupnej steny izolačným dvojsklom a výmena vchodových dverí do vestibulu školy je jednou z možností, ako zabrániť únikom tepla a znížiť jeho spotrebu v škole.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
441.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Príklady: Spotreba tepla je plánovaná na 56kWh na m2 vykurovanej plochy. Pre dodržanie 53,7% stanovenej úspory podľa projektovej dokumentácie by sa mala úspora zvýšiť ešte o ďalších 59 737 kWh ročne oproti stavu v minulom roku.V prechodovej chodbe strácame ročne 54 829 kWh, ostatné teplo sa stráca hlavne nedostatočnou izoláciou stien pri vstupe a vo vestibule školy. Za teplo platíme dodávateľovi tepla 0,09 €. Vypočítajte: a.) koľko kWh tepla pravdepodobne strácame vo vestibule školy? výpočet: 59 737 - 54 829 = 4908 kWh b.) o koľko kWh a o koľko % je spotreba tepla na m2 vo vestibule vyššia oproti plánovanej spotrebe, ak má vestibul plochu 67 m2 výpočet 4809:67= 73,25 - 56= 17,25, spotreba na m2 je vyššia o 17,25 kWh výpočet 17,25:56x100=30,8 %, oproti plánovanej spotrebe je spotreba tepla na 1m2 o 30,8% vyššia c. Vypočítajte, koľko € ročne ušetríme, ak nahradíme sklenú stenu izolačným dvojsklom za predpokladu, že už nebude žiadna strata tepla a priemerné náklady za 1 kWh tepla od dodávateľa sú 0,09 €. výpočet: 4908x0,09= 442, ročne sa ušetrí približne 442 € d.). Za koľko rokov sa nám vrátia náklady na rekonštrukciu, keď sú celkové vypočítané na 3283 € a 3719 €. výpočet: 3283:442= 7,4 roka, 3917:442=8,4 1. Vo vestibule pravdepodobne strácame ešte 4908 kWh tepla za rok 2. Oproti plánovanej spotrebe je spotreba tepla vyššia o 17,25 kWh m2, čo predstavuje 30,8 % oproti plánovanej spotrebe. 3. Za predpokladu, že nebude iná strata tepla ušetríme v tomto priestore za rok 442 € 4. Návratnosť investícií je v prípade 1. ponuky 7,4 roka, v druhom prípade 8,4 roka.

Finančná náročnosť EO
3917 EUR

Časová náročnosť EO
2 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Vstup do školy je chránený presklenou stenou z jednovrstvového bezpečnostného skla, v zádverí je taktiež presklená stena a kovové dvere bez prahu a tým aj s nedostatočnou tepelnou izoláciou. Preto v tomto priestore dochádza k výrazným únikom tepla. Prostredie nie je veľmi príjemné ani pre deti, ktoré tu čakajú na vyučovanie, ani pre zamestnancov, ktorí majú službu na vrátnici, ba dokonca ani pre kvety, ktoré napriek tomu, že sú vo vnútri, pri nižších teplotách zmrznú. Demontážou súčasnej sklenej steny a vybudovaním novej so vsadením minimálne izolačného dvojskla a osadením hliníkových dverí vidíme možnosť dosiahnuť úsporu tepla a zníženie energetickej náročnosti budovy.

Realizačný tím
žiaci, vedenie školy, ostatní zamestnanci školy, rodičia, miestne firmy,

Riešenie

Motivačný rozhovor na hodine fyziky na tému zlepšenia kvality prostredia a zabránenia únikov tepla.
-        Návrhy spôsobov, ako nedostatky odstrániť   
 
Návrhy žiakov:
-        zabrániť únikom tepla doplnením ďalšej vrstvy skla do existujúcej konštrukcie
-        zabrániť únikom tepla vybudovaním novej steny s viacvrstvovým sklom
-        zistiť možnosti a ponuky firiem

Návrh učiteľa: vypočítať energetickú úsporu v priestore vestibulu a vypočítať finančnú návratnosť investície
Návrh odborníkov: cenová ponuka na odstránenie nedostatkov
Rozhodli sme sa zistiť, ktoré firmy v okolí školy tieto činnosti vykonávajú a aká by bola finančná náročnosť zateplenia tohto priestoru. 
Oslovili sme matku nášho spolužiaka, ktorá pracuje v takejto firme a požiadali sme ju o spoluprácu pri riešení tohto problému. Po predložení náčrtu a predložení cenovej kalkulácie by náklady predstavovali sumu 3283 € na 1 m2 za predpokladu, že by sa k jestvujúcej konštrukcii priložila nová s ďalšou vrstvou skla.
Strýko nášho ďalšieho spolužiaka nám ponúkol sumu  vo výške  3719 € s návrhom na odstránenie starej a vybudovanie novej steny s izolačným dvojsklom.
 
Rozhodli sme sa posúdiť, ktorý z návrhov je vhodnejší a výhodnejší pre nás z hľadiska funkčného i finančného. K tomu sme zvolili niekoľko jednoduchých postupov a nasledovné údaje.
Príklady:
Spotreba tepla bola plánovaná na 56kWh na m2 vykurovanej plochy. Pre dodržanie  53,7% stanovenej úspory podľa projektovej dokumentácie by sa mala úspora zvýšiť ešte o ďalších 59 737 kWh ročne oproti stavu v minulom roku.V prechodovej chodbe strácame ročne 54 829 kWh, ostatné teplo sa stráca hlavne nedostatočnou izoláciou stien pri vstupe a vo vestibule školy. Za teplo platíme dodávateľovi tepla 0,09 €.

Vypočítajte:
a.) koľko kWh tepla pravdepodobne strácame vo vestibule školy
b.) o koľko kWh  a o koľko % je spotreba tepla na m2 vo vestibule vyššia oproti plánovanej spotrebe, ak má vestibul plochu  67 m2
c. Vypočítajte, koľko € ročne ušetríme, ak nahradíme sklenú stenu izolačným dvojsklom za predpokladu, že už nebude žiadna strata tepla a priemerné náklady za 1 kWh tepla od dodávateľa sú  0,09 €.
d.). Za koľko rokov sa nám vrátia náklady na rekonštrukciu, keď sú celkové vypočítané na 3283 € a 3719 €.

Výpočtom sme zistili, že ak celková úspora k tomu, aby sme dosiahli predpísaných 53,7% ušetrenej tepelnej energie by mala byť ešte 59 737 kWh a v prechodovej chodbe strácame 54 829 kWh, vo vestibule strácame 4908 kWh. Pri cene, ktorú platíme dodávateľovi tepla 0,09€/kWh, by sme znížením strát vo vestibule ušetrili 441€ ročne, čo pri pomerne malej ploche 67 m2 nie je zanedbateľné. Úspora je dôležitá hlavne z energetického hľadiska, z finančného hľadiska ide o úsporu, vďaka ktorej by sme mohli doplniť učebné pomôcky. Návratnosť investície v prvom prípade by bola 7,4 roka, v druhom prípade 8,4 roka.
Demontážou súčasnej sklenej steny a vybudovaním novej so vsadením minimálne izolačného dvojskla a osadením hliníkových dverí vidíme možnosť dosiahnuť úsporu tepla a zníženie energetickej náročnosti budovy. K tomuto riešeniu sme  naklonení viac, lebo  sa chceme vyhnúť prípadnému zaroseniu a usádzaniu prachu v medzipriestore i prípadnej nezhode konštrukčných prvkov v jestvujúcej a pridávanej konštrukcii.

Ďalšie využitie EO

Matematika - zistenie rozmerov zateplovaných častí, výpočet úspory Fyzika- učivo o teple Finančná gramotnosť- posúdenie cenovej ponuky, porovnávanie nákladov Technická výchova

Komunikácia EO

V rámci informácií o kampani zverejnených na webovej stránke školy

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zaujímavý projekt, ktorý ukazuje, že aj s menšími opatreniami sa dá docieliť veľká energetická úspora. Opísaná aktivita je vhodne vybrané energetické opatrenie, ktoré pokrýva veľmi konkrétne potreby školy. K jej širšiemu významu by prispela väčšia interaktivita žiakov."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie