Úvod Energia v škole PC učebňa Ako ušetríme

Ako ušetríme

Pridané: 29.03.12 Názov: Ako ušetríme
Autor: Mgr. Gabriela Šurínová
Škola: Základná škola, Jedľové Kostoľany

Perex:
Šetrenie elektrickej energie a zníženie finančných nákladov školy - výmenou klasických žiaroviek za úsporných žiariviek.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
19.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
počet používaných žiaroviek: 88 cena 1 klasickej žiarovky: 0,33€, cena 1 úspornej žiarivky: 3,0 €, priemerný čas svietenia za deň: 2 h, počet dní v školskom roku: 187, priemerný čas svietenia za šk. rok: 374 h spotreba elektrickej energie pri použití klasických žiaroviek za 1 h: 5280 W, spotreba el. energie pri použití úsporných žiaroviek: 968 W spotreba el. energie pri klasických žiarovkách za rok: 1974,72 kW spotreba el. energie pri úsporných žiarivkách za rok: 362,032 kW náklady na svietenie za 1 školský rok: klasické ž.: 347,55 €, úsporné ž.: 63,71 €

Finančná náročnosť EO
264 EUR

Časová náročnosť EO
1 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Veľké finančné náklady na elektrickú energiu Časté vymieňanie klasických žiaroviek z dôvodu krátkej životnosti

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník,

Riešenie

POPIS KROKOV:

 1. Zistenie počtu používaných žiaroviek v škole (triedy, chodba, zborovňa, PC učebňa, školský klub detí)
 2. zistenie cenových relácií klasických žiaroviek a úsporných žiariviek
 3. zistenie priemernej doby svietivosti v hodinách počas jedného školského roka
 4. porovnanie energetickej náročnosti - za 1 h svietenia a za celý školský rok
 5. porovnanie finančných nákladov na svietenie za jeden školský rok, za druhý školský rok
 6. výmena klasických žiaroviek za úsporné
VYHODNOTENIE ÚSPOR:
 1. počet používaných žiaroviek: 88
 2. cena 1 klasickej žiarovky: 0,33€,  cena 1 úspornej žiarivky: 3,0 €,
 3. priemerný  čas svietenia za deň: 2 h, počet dní v školskom roku: 187, priemerný čas svietenia za šk. rok: 374 h
 4. spotreba elektrickej energie pri použití klasických žiaroviek za 1 h: 5280 W,                spotreba el. energie pri použití úsporných žiaroviek: 968 W                                            spotreba el. energie pri klasických žiarovkách za rok: 1974,72 kW                             spotreba el. energie pri úsporných žiarivkách za rok: 362,032 kW
 5. náklady na svietenie za 1 školský rok:  klasické ž.: 347,55 €, úsporné ž.: 63,71 €
Prvý školský rok sa po odpočítaní nákladov zabezpečenie žiaroviek a žiariviek ušetrí len 19,83 €, ale v priebehu 2. školského roka je šetrenie nákladov až vo výške 283,84 €
Zapojenie členov teamu:
- vyučujúci predmety: fyzika, technická výchova
- riaditeľ školy
- školník
- hlavný koordinátor projektu

 

Ďalšie využitie EO

Prepojenie s vyučovacím procesom: - fyzika 9. ročník - Energia a teplo - výpočet spotreby elektrickej energie a vyčíslenie nákladov pri použití klasických žiaroviek a úsporných žiariviek - technická výchova 9. ročník - Meranie spotreby elektrickej energie pomocou digitálneho merača spotreby elektrickej energie

Komunikácia EO

Žiaci si pripravili prezentáciu v programe PowerPoint s názvom Ako ušetríme a prezentovali ju pred svojimi spolužiakmi na hodine fyziky.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Jednoduchý, ale efektívny spôsob úspory na škole, ktorý si žiaci, navyše, mohli sami odmerať a matematicky overiť. Do budúcnosti je však vítané ich aktívnejšie zapojenie do celej aktivity i prezentácia výsledkov pred širším publikom."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie