Úvod Energia v škole Jedáleň Eko hliadka

Eko hliadka

Pridané: 17.01.12 Názov: Eko hliadka
Autor: Ing.Iveta Petíková
Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice 2 - Myslava

Perex:
Deti si zvolia zástupcov, ktorí budú dohlidať na šetrenie energie v škole. Nakoľko sa jedná o deti s diagnózou autizmus je potrebné, aby deti mali hlavne vizuálny prehľad a z tohto dôvodu bola zhotovená nástenka s člemni " Eko hliadky ". Členovia sú presne oboznámení s povinnoisťami a úlohami a z tejto aktivity sa budú odvíjať ďalšie "eko" činnosti.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Momentálne nie je možné vyčísliť úsporu.

Finančná náročnosť EO
10 EUR

Časová náročnosť EO
6 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Deti sa v rámci bežného chodu školy venujú separovaniu odpadu, ale nerozširujú si ďalšie vedomosti v oblasti ekológie.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, školník,

Riešenie

Autisitcké deti majú individuálny výchovno vzdelávací plán, každé dieťa je iné, no pre všetky platí, že názorná ukážka je pre ne viac ako dlhé diskusie, preto sú aj úlohy a funkcie žiakov zjednodušené a jasne stanovené.

Plán:

Pedagóg oboznámi deti jednoduchou formou o možnostiach, kde by mohli šetriť energiami. Navrhne im funkcie, ktoré budú plniť a to konkrétne:

- šetrenie elektrickou energiou - žiak sa stará, aby bolo všade v triedach efektívne zapnuté svetlo a v triedach, kde momentálne nikto nieje, aby bolo zhasnuté

- vetranie tried - žiak sa stará o funkčné vetranie tried, aby sa neplýtvalo teplom

- šetrenie vodou - žiak sa stará o propagáciu šetrenia vodou a dohliada na úsporu vody

- vypínanie počítačov - žiak sa stará o to, aby v triedach, kde sa momentálne nepracuje na počítači bol počítač a monitor vypnutý

- separovanie - žiak sa stará o dôsledné separovanie a dodržiavanie termínov na odvoz separovaného odpadu

- kontrola teploty - žiak kontroluje teplotu v triedach a informuje školníka

Deti sa dobrovoľne hlásia k prideleným funkciám. Pre jednoduchšie pochopenie si zvolia humorné pomenovanie ako napr.: " Peťko separko", " Danko vypínač", "Tomáš šetrič" a pod.

Po pridelení funkcií si pedagóg overí, či všetci pochopili úlohy a povinnosti. " Eko hliadka" zasadá raz mesačne a hodnotí svoju činnosť. Pedagóg hodnotí a odmeňuje aktivity svojich žiakov konkrétnymi odmenami, ktoré má dané dieťa rado. U autistických detí sú odmeny mnohokrát netradičné, ako napr. balón, farebné vrchnáky z fliaš, obrázky a predmety s tématikou zvierat u nás je to konkrétne mačka, drevené ceruzky a pod.

Momentálne nie je možné vyhodnotiť úspory, ktoré táto aktivita detí prinesie. Prínosom mometnálne je, že deti vedia spolupracovať a majú v rámci komunity "Eko hliadky " rovanký a spoločný cieľ.

 

Ďalšie využitie EO

Činnosť "Eko hliadky" je možné využiť v predmetoch Občianska náuka, Prírodoveda, Etická výchova, Pracovné vyučovanie a pod.

Komunikácia EO

Nástenka s fotkami členov "Eko hliadky" je na hlavnej chodbe školy. Členovia hliadky sa boli predstaviť v každej triede a sebe vlastným autistickým spôsobom prezentovali svoje povinnosti a formu akou budú dohliadať na šetrenie energie.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi oceňujeme pedagógov,ktorí aj pri náročnej práci s autistickými deťmi dokážu nájsť spôsob, ako ich zaujať aj v takej náročnej téme, ako je šetrenie energie. Navrhnuté opatrenie obsahuje širokú škálu činností, dotýka sa úspor elektriny, tepla, vody, i separácie odpadu. Aj keď sa výška úspor vyčísliť nedá, zmysluplnosť opatrenia je evidentná."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie