Úvod Energia v škole Iné Rovesnícke vzdelávanie k minimalizácii spotreby energií v škole

Rovesnícke vzdelávanie k minimalizácii spotreby energií v škole

Pridané: 14.03.13 Názov: Rovesnícke vzdelávanie k minimalizácii spotreby energií v škole
Autor: Ing. Eva Berecinová
Škola: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64, 072 02, Tušická Nová Ves

Perex:
Aktívni jednotlivci školy navrhli jednoduché možnosti šetrenia energie v škole - vypracovali jednoduchý bulletin s úspornými opatreniami súvisiacimi so šetrením vody, plynu a elektriny. Pripravili si prezentáciu, kde vysvetlili žiakom možnosti ako neplytvať energiou v školských priestoroch. Žiakom do tried sa odovzdal bulletin s návodmi úsporných krokov, ktoré by mali dodržiavať aj žiaci, aj zamestnanci školy. Vedenie školy realizovalo rekonštrukciu priestorov školy výmenou starých okien.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
prepočet úspory sa vyhodnotí v mesiaci apríl 2013 po zistení skutočných finančných nákladov na úhradu faktúr za jednotlivé dodané energie

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
12 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
- kvapkajúce kohútiky a plytvanie vodou, - pretekajúca strecha, staré okná, radiátory a osvetlenie v triedach, - nesledované vetranie a svietenie, zaťahovanie žalúzií, - nevyužívanie zachytávania dažďovej vody

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy,

Riešenie

- vedenie školy zrealizovalo v priebehu školského roka rekonštrukčné práce v budove školy,

- školník pravidelne sleduje spotrebu energií, kontroluje dodržiavanie úsporných opatrení,

- starší žiaci školy pripravili pre rovesníkov vzdelávanie formou premietnutia a prezentovania

  praktických možností šetrenia energií v škole,

- ekohliadky vyhlásili súťaž o "naj" triedu v uvedenej oblasti s pravidelným monitoringom dodržiavania

  navrhnutých krokov v brožúre "Minimalizácia spotreby energie v škole",

- ekohliadky monitorujú a vyhodnocujú sposob vetrania, svietenia, používania žalúzií a dodržiavanie  konkrétnych úsporných krokov uvedených v brožúre pre žiakov v triedach.


Ďalšie využitie EO

Matematika - prepočty a porovnanie spotreby vody,plynu a elektriny za predchádzajúci kalendárny rok a rok 2013 - percentuálne vyhodnotenie; Technická výchova - výroba nápisov na šetrenie vody a elektriny, výroba bulletinu pre triedy; Ekologická výchova - zachytávanie dažďovej vody do vybudovaného dažďového vodojemu a záznamy o ušetrení množstva vody v litroch; Informatika - príprava prezentácie na propagáciu šetrenia energie v škole a jej odpezentovanie rovesníkom; Slovenský jazyk - relácia v školskom rozhlase k svetovému Dňu vody.

Komunikácia EO

- prezentácia o energii a informácie o navrhovaných úsporných opatreniach - relácia v školskom rozhlase - bulletin - vyhodnocovacie tabuľky monitoringu ekohliadok dodržiavania úsporných opatrení v triedach - príspevky do školského časopisu


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Aktivita jednoznačne zodpovedá kritériam riešenia celkovej úspory energie v budove. Veľkým kladom sú konkrétne zrealizované energetické opatrenia, rovesnícke vzdelávanie pomocou spracovaného bulletinu a prepojenie aktivít s vyučovaním. Do budúcnosti by bolo vhodné zapojiť i širšiu-mimoškolskú komunitu."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie