Úvod Energia v škole Exteriér školy Separovanie a recyklácia odpadu v našej obci

Separovanie a recyklácia odpadu v našej obci

Pridané: 24.04.13 Názov: Separovanie a recyklácia odpadu v našej obci
Autor: Mgr. Gabriela Šurínová
Škola: Základná škola, Jedľové Kostoľany

Perex:
V rámci separovania a recyklácie odpadu v našej obci sme sa zamerali na podporu ochrany životného prostredia prostredníctvom: - získavania informácií v rámci vyučovania, - osvety pre širšiu verejnosť v rámci akcie ENERGIA V NAŠEJ OBCI (17. 4. 2013) - aktívnou činnosťou žiakov a učiteľov pri čistení obce počas Dňa Zeme (22. 4. 2013).

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
PRI RECYKLÁCII PAPIERA Zistili sme, že recykláciou 110 ton starého papiera ušetríme 1 ha 80 ročného starého lesa. Za rok 2011/2012 sme vyzbierali 6 ton starého papiera. Vypočítali sme: 1 ha = 10 000 m2 1 t starého papiera ušetrí ...... 91 m2 80 ročného lesa 6 ton starého papiera ušetrí ....546 m2 80 ročného lesa PRI RECYKLÁCII PLASTU 1 kg recyklovaného plastu .... ušetrí 97% energie potrebnej na získanie prvotných surovín a ich spracovanie vyzbierame .............. 2,5 t ......predstavuje cca 65 000 PET fliaš 1. možnosť: 30 zrecyklovaných PET fliaš ..............1 fleecová bunda 65 000 zrecyklovaných PET fliaš ......2 166 fleecových búnd 2. možnosť: 150 zrecyklovaných PET fliaš ...............1 koberec 65 000 zrecyklovaných PET fliaš ......... 433 kobercov PRI RECYKLÁCII SKLA 1 kg recyklovaného skla .... ušetrí 43% energie potrebnej na získanie prvotných surovín a ich spracovanie 1,25 kg........5 recyklovaných pohárov .......... 1 váza 300 kg ....1 200 recyklovaných pohárov .........240 váz PRI RECYKLÁCII HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK 1 kg recyklovaného hliníka .... ušetrí 95% energie potrebnej na získanie prvotných surovín a ich spracovanie 1 plechovka ....... váži 25 g 670 plechoviek .... váži 16,75 kg 800 plechoviek .... váži 20 kg 67O zrecyklovaných hliníkových plechoviek ..... 1 rám bicykla 800 zrecyklovaných hliníkových plechovik ...... 1,2 rámu bicykla PRI RECYKLÁCII ŽELEZA recyklácia 1kg železa .... šetrí 4 kg rudy a 74% energie potrebnej na získanie prvotnej suroviny a jej spracovanie recyklované 2,5 t železa ........ ušetrí 10 t rudy PRI RECYKLÁCII PNEUMATÍK recyklované pneumatiky ..... slúžia na výrobu povrchu detského a športového ihriska

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
12 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa rozhodli pomôcť našej Zemi a to vyčistením jej kúska, konkrétne vyčistením našej obce. Vyzbieranie smetí na uliciach, odstránenie čiernych skládok i vyčistenie povodia rieky Žitava.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, rodičia, firmy určené na zber jednotlivých zberných surovínfirmy určené na zber jednotlivých zberných surovín

Riešenie

Prípravná fáza:

1. Motivácia žiakov 1. - 9. ročníka ZŠ ku Dňu Zeme prostredníctvom prezentácie - "Deň Zeme" na hodinách prírodovedného charakteru.

2. Žiaci 7. ročníka počas vyučovacích hodín predmetu Svet práce získavali informácie o odvoze komunálneho odpadu, zbere druhotných surovín, recyklácii a strojov na prvotné spracovanie separovaného odpadu v našej obci.

 

VÝSLEDKY ZISTENIA ZO ZBERU OBCE

Obec separuje tieto druhy odpadu:

komunálny odpad - obec má zakúpené vlastné vozidlo na odvoz komunálneho odpadu, ktorý je vyvážaný v pravidelných dvojtýždňových intervaloch na skládku do Zlatých Moraviec.

plasty - odpad v podobe PET-fliaš je odvážaný pravidelne raz za mesiac ako domový odpad na zberné miesto v Jedľových Kostoľanoch, kde sa fľaše lisujú obecným lisom. Odtiaľ sú podľa potreby odvážané do Kollárova na ďalšie spracovanie. Ročne sa odovzdá 2,5 t zlisovaných PET fliaš.

sklo - odvážajú 1x mesačne. Ročne sa odovzdá 0,3 t.

- guma (pneumatiky) - obyvatelia môžu odovzdať ojazdené pneumatiky na zberné miesto v obci, odkiaľ sa raz ročne, v množstve 0,9 t, vyvážajú do Zlatých Moraviec.

nebezpečný odpad a elektro odpad - odvoz z obce sa uskutočňuje 2x do roka na zberné miesto v Trnave. V priemere za rok sa vyzbiera 1 t.

- veľkoobjemový odpad - je vyvážaný 2x ročne, v množstve cca 17 t/rok.

bio odpad (konáre, kry, stromy) - obec vlastní zariadenie na spracovanie uvedeného odpadu - ŠTIEPKOVAČ. Takto spracovaný materiál môžu obyvatelia obce použiť pre svoju potrebu na úpravu svojho pozemku a vykurovanie. Aj naša škola využíva každoročne takto spracovaný odpad na úpravu areálu základnej školy a jej vykurovanie.

- železo - 2,5 t

- žiarivky - sa vyvážajú raz ročne v množstve 0,02 t.

- batérie a akumulátory -  sa vyvážajú raz ročne v množstve 0,04 t.

 

VÝSLEDKY ZISTENIA ZO ZBERU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Základná škola odovzdáva tieto druhy odpadu:

- papier - 6 t

- plechovky -  20 kg

- batérie - 12 kg

- drobný elektroodpad - 23 kg

 

Realizačná fáza:

1. PREZENTÁCIA ZÍSKANÝCH INFORMÁCIÍ o potrebe separovania a recyklácie odpadu, o činnosti obce v oblasti separácie odpadu.

Žiaci siedmeho ročníka prezentovali uvedené informácie širšej verejnosti na podujatí pod názvom "Energia v našej obci", ktorá sa uskutočnila 17. 4. 2013 v Základnej škole Jedľové Kostoľany. Po vypočutí prezentácie si mohli účastníci overiť svoje vedomosti zo separácie odpadu v ekohre, kde za správne vyriešenie mohli získať sladkú odmenu.

 

2. BRIGÁDA NA DEŇ ZEME POD NÁZVOM "VYČISTÍME SI OBEC, POMÔŽEME ŽITAVE."

Žiaci 1. - 9. ročníka ZŠ sa aktívne zapojili do čistenia obce, povodia rieky Žitavy a do odstraňovania malých čiernych skládok v okolí obce. Túto akciu sme zrealizovali priamo na Deň Zeme 22. apríla 2013. Žiaci zbierali a triedili odpad v obci a jej blízkom okolí. Spolu bolo vyzbieraných 50 kusov 120 litrových vriec na odpadky, 50 kg železného odpadu. 

Prostriedky na uskutočnenie akcie zabezpečili:

- obecný úrad Jedľové Kostoľany - vrecia na odpadky, odvoz vriec zo stanovíšť na zberný dvor,

- ZŠ Jedľové Kostoľany - jednorázové rukavice, náradie na vyhrabávanie odpadkov.

Ďalšie využitie EO

Svet práce, pracovné vyučovanie - zber, separácia a recyklácia odpadu. Regionálna výchova - informácie o obci. Biológie a prírodoveda - ekosystém riek. Chémia - druhotné spracovanie surovín a ich využitie pri výrobe papiera, plastov, železa a skla. Občianska náuka - samospráva miest a obcí.

Komunikácia EO

- motivačná prezentácia pre žiakov, - informačná prezentácia pre širšiu verejnosť, - plagáty - miestny rozhlas, - informovanie rodičov na rodičovskom združení.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Projekt je výborne vypracovaný a ucelený. Veľmi sa nám páči, že sa škola zamerala na triedenie odpadu a zároveň i uviedla výsledky daného projektu. Daná aktivita je užitočná a veľmi vhodná v oblasti odpadov, ale nie je energetickým opatrením."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie