Úvod Energia v škole Chodby Opatrenia na zníženie nákladov na energie na našej škole

Opatrenia na zníženie nákladov na energie na našej škole

Pridané: 26.04.13 Názov: Opatrenia na zníženie nákladov na energie na našej škole
Autor: Ing. Marta Rovná
Škola: Základná škola, Bratislava 2 - Ružinov

Perex:
Netesné dvere do priestoru školských šatní spôsobovali prenikanie únik tepla a prenikanie chladného vzduchu od hlavnej brány školy. Výmenou za moderné dvere s kvalitným tesnením sa priestor šatní žiakov stal nielen teplejší, ale aj bezpečnejší.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
10.00 %

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Ide o expertný odhad na základe úvahy že, zvýšenie teploty vo vykurovanom priestore o 1 °C zodpovedá až 5 – 6 % zvýšenia spotreby energie únik tepla z priestoru šatní bol minimálne 10%.

Finančná náročnosť EO
1100 EUR

Časová náročnosť EO
2 deň/dní

Východiskový stav
V priestore medzi vstupnou bránou školy a vstupom do šatní bol pôvodne namonotovaný systém dvier, ktoré už nespĺňal dobre ochranu priestoru šatní pred chladom. Najmä v zimných mesiacoch sa to prejavovalo prenikaním chladného vzduchu do priestoru šatní, ktorý bol síce vykurovaný, ale netesnými dverami časť tepla unikala.

Realizačný tím
vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, občianske združenia, Združenie rodičov pri ZŠ KulZdruženie rodičov pri ZŠ Kulíškova

Riešenie

Vstupné dvere do priestoru šatní 


Škola požiadala Združenie rodičov pri našej škole o investíciu do nových vstupných dverí do priestoru šatní.

Združenie rodičov poskytlo následne finančné prostriedky na modernizáciu zastaralých dverí, nakoľko každé iné riešenie, ako napr. namontovanie len nového tesnenia, by bolo len provizórne.

Výmenu zabezpečila firma odborníkov. Pomocné práce v rámci výmeny dvier vykonávali upratovačky školy a školník. 

V priestore šatní stúpla teplota minimálne o 2-3 stupne Celzia. Tiež sa znížil prievan spôsobený pôvodnými netesnými dverami. 

Zvýšil sa efekt vykurovania priestoru. 

Z hľadiska úspory na vykurovanie možno povedať, že na základe úvahy zvýšenie  teploty vo vykurovanom priestore o 1 °C zodpovedá  až 5 – 6 % zvýšenia spotreby energie únik tepla z priestoru šatní bol minimálne 10%. 

Dnes aj za menšieho množstva dodaného tepla je priestor dobre vykúrený, zlepšením tepelnoizolačných vlastností dvier únik tepla je zanedbateľný. 

Ďalšie využitie EO

Úsporné opatrenie korešponduje s učivom fyziky v 7. ročníku o zateplovaní budov a s učivom 8. ročníka o energii a učivom 9. ročníka o elektrickej energii. Je to praktická ukážka zateplenia budovy. Výmena monitorov vybavených s kvalitnejšími filtrami na zrak korešponduje s učivom fyziky v 8. ročníku a biológie človeka v 7. ročníku.

Komunikácia EO

Žiaci denne v škole najmä v zimnom období pocítili vyšší komfort v priestore šatní. Zlepšil sa aj estetický vzhľad priestoru.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Projekt zohľadňuje aktuálne potreby školy, čo na opatrení veľmi oceňujeme. Ide o energetické opatrenie, ktoré nepochybne škole prinieslo finančnú úsporu ako aj zvýšilo komfort žiakov, no škoda, že neboli do projektu viac zapojení."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie