Úvod Energia v škole Chodby Zateplenie spojovacej chodby a vestibulu

Zateplenie spojovacej chodby a vestibulu

Pridané: 19.04.13 Názov: Zateplenie spojovacej chodby a vestibulu
Autor: RNDr. Oľga Malíková
Škola: Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12, Nové Mesto nad Váhom

Perex:
Rozhodli sme sa nájsť spôsob, ako znížiť straty energie, znížiť energetickú náročnosť budovy. Zistili sme, že najväčšie straty energie sú v prechodovej chodbe medzi budovami školy a v školskom vestibule. Tento problém sa dá vyriešiť zateplením prechodovej chodby a vestibulu.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
4934.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Výpočtom sme zistili, že rozdiel medzi očakávanou spotrebou a skutočnou spotrebou energie v kWh je 54829kWh, ak je cena za 1 kWh 0,09€, tak úspora je 4934,61 €

Finančná náročnosť EO
106500 EUR

Časová náročnosť EO
3 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
U nás by sme chceli zrealizovať aj reálne, nielen simulované, opatrenie na energetické zhodnotenie budovy zateplením prechodovej chodby a vestibulu, nakoľko sa nám nedarí dosiahnuť úsporu 53,7%, ktorú by škola mala dosiahnuť po zateplení budov. V prechodovej chodbe by mali byť vykonané tieto práce: izolácia strechy, izolácia podláh, vymurovanie medzistĺpových priestorov a osadenie radiátorov, okien a dverí.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy,

Riešenie

Motivácia: napíšte na tabuľu, kde a ako sa stráca v našej škole najviac tepla

              navrhnite spôsob, ako niektoré nedostatky odstrániť

Návrhy žiakov: - zabrániť nadmernému vetraniu - osveta medzi spolužiakmi

                     - v prechodovej chodbe býva veľmi zima - úniku tepla zamedziť zateplením tejto 

                       časti budovy

Návrh učiteľa: - pomôžme projektantom zmerať a vypočítať plochu spojovacej chodby

                    - vypočítajme aké množstvo tepla sa pravdepodobne stráca v prechodovej chodbe

                       a vestibule

                    - vypočítajme za koľko rokov nám úspora energie zaplatí náklady na rekonštrukciu

Návrh vedenia školy: - požiadať o vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie

                              - požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov z grantu

Návrh odborníkov: - vypracovanie projektovej dokumentácie, cenových ponúk a realizácia úprav


Príklady:

1.Odmerajte rozmery prechodovej chodby medzi budovami školy, narysujte plánik s uvedenými rozmermi a vypočítajte množstvo izolačného materiálu na podlahu.

2. Spotreba energie na teplo pred zateplením budovy školy  v roku 2008 bola 686 080 kWh. Po zateplení v roku 2012 bola 372 490kWh. podľa projektovej dokumentácie by mala byť ročná spotreba 317 661 kWh.

Vypočítajte:

a) koľko % je skutočná spotreba       

b) koľko % by mala byť spotreba podľa projektovej dokumentácie

c) koľko % energie sa pravdepodobne stráca v prechodovej chodbe a vestibule

3. Vypočítajte, koľko € ročne ušetríme, ak zateplíme spomínané objekty,za predpokladu, že už nebude žiadna strata tepla. Za 1 kWh sa účtuje suma 0,09 €.

4.Za koľko rokov nám úspora zaplatí náklady na rekonštrukciu, keď sú celkové náklady vypočítané na 106 500€.


Hodnoty získané výpočtom:

1. Na podlahu prechodovej chodby budeme potrebovať 111,25 m2, izolačného materiálu.

2. Skutočná spotreba je 54,3%, podľa projektovej dokumentácie by spotreba mala byť 46,3% a stráca sa 8% tepla.

3. Za predpokladu, že nebude iná strata tepla ušetríme za rok 4934,61€.

4. Úspora zaplatí náklady na rekonštrukciu za 21,6 rokov.

Ďalšie využitie EO

Matematika - zistenie rozmerov zatepľovaných častí, výpočet úspory

Komunikácia EO

zverejnenie na webovej stránke školy


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Na opatrení oceňujeme, že napĺňa konkrétne potreby školy, je praktické a skutočne prispeje k reálnej úspore. Na druhej strane je veľká škoda, že zatiaľ zostalo len pri teórii. Uvítali by sme väčšiu interaktivitu žiakov."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie