Úvod Energia na každom kroku

Energia na každom kroku

Pridané: 27.12.11 Názov: Energia na každom kroku
Autor: Mgr.Martina Kullová
Škola: Základná škola Svrčinovec 336, Svrčinovec

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Chémia, Biológia, Hudobná výchova, Matematika, Informatika, Geografia, Dejepis

Vek: 13+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: internet, dataprojektor, odborná literatúra, hudobný nástroj, písacie potreby,

Cieľ

Cieľom je spoznať dôležitosť rôznych zdrojov energie a možnosti šetrenia energiou prostredníctvom ukážok z rôznych vyučovacích predmetov.

Metodický postup

1. Rozdelenie úloh- prípravná fáza

- žiaci si podľa záujmu vybrali predmet, ktorý im je najbližší:

Chémia- téma: Galvanické články- premena chemickej energie na elektrickú

Geografia- téma: Energia na Váhu

Biológia- téma: Od fotosyntézy  po čierne uhlie

Dejepis- téma: Už starí egypťania vedeli vyrobiť elektrický prúd, História používania elektrickej energie

Matematika- téma: Ekologické matematické úlohy

Slovenský jazyk- téma: Energia vo veršoch a v rozprávaní

Hudobná výchova- téma: Pieseň, v ktorej sa šetrí...

2. Tvorba projektov a prezentácií, príprava pomôcok.

-žiaci si sami zvolili akou formou pripravia aktivity. niektorí vytvorili powerpointové prezentácie, niektorí plagáty a trojrozmerné modely.

3. Partnerské vyučovanie- fáza realizácie

-žiaci 8. ročníka si pozvali mladších spolužiakov do svojej triedy, ktorú vopred pripravili na tento účel. Jeden žiak uvádzal jednotlivé aktivity.

4. Hodnotenie- fáza spätnej väzby

Najskôr boli hodnotení mladší žiaci staršími. Pomocou testových otázok zistili ich pozornosť. Realizátori aktivít /žiaci 8. ročníka/ boli hodnotení známkou.

 

 

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"V aktivite je vhodne zvolené partnerské vyučovanie, kde si starší žiaci upevňujú vedomosti učením mladších spolužiakov. Na zváženie je veľké množstvo tém rôznych vyučovacích predmetov, ktoré boli žiakom zhustene odprezentované za jednu vyučovaciu hodinu."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie