Úvod Hory, mesto, energia

Hory, mesto, energia

Pridané: 24.04.13 Názov: Hory, mesto, energia
Autor: Mgr. Gabriela Šurínová
Škola: Základná škola, Jedľové Kostoľany

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Telesná výchova, Prírodoveda

Vek: 10+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: - naplánovať a objednať veci spojené s exkurziou

Cieľ

Ciele exkurzie: - zábavne sa vzdelávať, - vyskúšať svoje vedomosti a individuálne zručnosti , - zabaviť sa pri pohybových aktivitách, - vyskúšať si svoje schopnosti pri lezení na nestabilnú sieť v lezeckej sedačke a po lezeckej stene, - dozvedieť sa viac o zložení vody v Dunaji a o dôležitosti vody v živote človeka, - dozvedieť sa o nutnosti separácie a recyklovaní jednotlivých druhov odpadov, - vytvárať správny postoj k životnému prostrediu, - nadobudnúť skúsenosť s výrobou elektrickej

Metodický postup

Motivácia:

- oboznámenie žiakov s aktivitami Science Center - ATLANTIS pomocou plagátov a internetu, 

- oboznámenie žiakov s programom festivalu HORY A MESTO


Zapojenie žiakov:

Festival Hory a mesto

- Žiaci si vyskúšali aká náročná je výroba elektrickej energie bicyklovaním, osvetliť miestnosť, ozvučiť obchodné centrum. Vlastnou skúsenosťou sa žiaci presvedčili, že na rozsvietenie klasických žiaroviek je potrebné oveľa viac energie ako na rozsvietenie žiariviek prípadne LED svietidiel.

- Formou súťaží a dotazníkov sa žiaci dozvedeli viac o separácií a recyklácií jednotlivých druhov odpadu. 

- Vyplnením dotazníka sa žiaci zapojili do súťaže o prehliadku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

- V rámci vzdelávacieho centra si žiaci mohli vyskúšať svoje zručnosti v oblasti chémie a biológie, skúmali zloženie vody v Dunaji a spoznávali bežné baktérie.

- S veľkým nadšením si žiaci vyskúšali svoje lezecké schopnosti a odvahu na nestabilnej sieti a lezeckej stene.


ATLANTIS - sience center

- Žiaci si vypočuli odbornú prednášku o Van de Graaffovom generátore a následne sa sami presvedčili o jeho účinkoch - výroba elektrického napätia, ktoré zelektrizovalo vlasy.

- Prostredníctvom dobovo oblečenej animátorky sa žiaci dozvedeli o tajomstvách Tutanchamonovej hrobky a o procese mumifikácie. Žiaci na seba zobrali role egyptských bohov, panovníkov a duší, ktoré boli súčasťou procesu mumifikácie a prechodu do večného života.

- Formou hier objavovali žiaci fyzikálne javy a súvislosti na 110 originálnych exponátoch.

- Zábavnou formou si vyskúšali princíp fungovania bublín.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Vybraná aktivita bola nepochybne veľmi zábavná a zážitková. Oceňujeme prepojenie viacerých aktivít. Projekt je však málo inovatívny a do budúcnosti odporúčame viac žiackej aktivity."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie