Úvod Fosílne palivá a obnoviteľné zdroje energie

Fosílne palivá a obnoviteľné zdroje energie

Pridané: 04.04.13 Názov: Fosílne palivá a obnoviteľné zdroje energie
Autor: RNDr. Oľga Malíková
Škola: Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12, Nové Mesto nad Váhom

Predmety: Chémia, Informatika

Vek: 12+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Notebooky, interaktívna tabuľa,baliaci papier,farbičky, lepidlo, nožnice...

Cieľ

Cieľ: - aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu - rozvoj komunikácie v diskusii pri riešení problémov, rozvoj iniciatívy a spoluzodpovednosti - získanie informácií s rôznych zdrojov - aplikovať učivo chémie pri riešení konkrétnych úloh - pochopiť vplyv ťažby, prepravy a emisií spaľovania fosílnych palív a ich produktov na životné prostredie a potrebu jeho ochrany - pochopiť dôležitosť používania obnoviteľných zdrojov energie

Metodický postup

Fosílne palivá a obnoviteľné zdroje energie

Motivácia:

-          Zoznámenie sa so vzorkami fosílnych palív

-    Demonštrácia videí: mesto zamorené smogom, ropná škvrna na mori a zamorené živočíchy, dôsledky kyslého dažďa

-          Ukážky materiálov o využití obnoviteľných zdrojov energie

-          Motivačný rozhovor o ukážkach a návrh tvorby projektu

-          Možnosť práce v skupinách a prezentovať svoje práce spolužiakom


Úlohy:

Vyhľadať informácie o uhlí, rope, zemnom plyne a zistiť:

-    kde sú ich náleziská na Slovensku, vo svete, ako vznikli, ako dlho nám vydržia   

      ich zásoby, ako ich využívame

-    ako sa dá odstrániť ropná škvrna

-    prečo padá kyslý dážď a čo spôsobuje

-    čo sa dostáva do ovzdušia z výfukov áut a ako tomu môže zabrániť dobrý

     katalyzátor


Vyhľadať informácie o obnoviteľných zdrojoch energie a zistiť:

-          akú úlohu zohráva Slnko pri vzniku obnoviteľných zdrojov energie

-          kde sú u nás vodné elektrárne, čo je Vážska kaskáda

-          aké plodiny sa využívajú na získavanie energie a výrobu palív

-     ako sa využíva geotermálna energia, aké teplé sú pramene na našom území

Porovnať výhody a nevýhody používania jednotlivých druhov energie.


Doma: vypracovať projekty a prezentácie o jednotlivých zdrojoch energie.

V škole: - vypracovať plagáty s porovnaním používania jednotlivých druhov energie.

               - nájsť odpovede na zadané úlohy:

1.skupina

a) Zistite  na ktorých miestach na Slovensku sú náleziská ropy a či sa využívajú alebo využívali v minulosti.

b) Ktoré rastliny sa využívajú na výrobu pohonných hmôt?

c) Aké teploty majú horúce podzemné vody najznámejších kúpeľov na Slovensku?

d) Čo je Vážska kaskáda?


 2.skupina

a) Vyhľadajte na internete svetové náleziská zemného plynu.

b) Prečo hovoríme, že vo fosílnych palivách je uložená energia Slnka?

c) Na ktorých riekach na Slovensku sú vybudované vodné elektrárne?

d) Ako vzniká morský príliv a ako sa využíva jeho energia?


 3. skupina

a) Vyhľadajte  na internete informácie o znečistení prírody, ktoré spôsobila ropa.

b) Skúste zistiť chemické zloženie fotovoltických článkov.

c) Zistite, kde sú postavené aspoň dve elektrárne využívajúce morský príliv.

d) Ako sa na Slovensku využíva geotermálna energia?


4. skupina

a) Kde sa u nás ťaží uhlie a na čo sa hlavne využíva?

b) Vymenuj spôsoby využitia sily vetra v minulosti a dnes.

c) Čo je fotosyntéza, aký obnoviteľný zdroj energie pri nej vzniká?

d) Nájdi tri vodné elektrárne, ktoré sú najbližšie k nášmu mestu.


Jednotlivé skupiny porovnávali nasledovné druhy zdrojov energie:


1.skupina

Uhlie, zemný plyn, slnečná energia, morský príliv, veterná energia


2.skupina

Ropa, uhlie, veterná energia, biomasa, geotermálna energia


3.skupina

Zemný plyn, uhlie, energia vodných tokov, biomasa, veterná energia


4.skupina

Ropa, zemný plyn, geotermálna energia, slnečná energia, morský príliv


Druh projektu:

Podľa účelu: hodnotiaci

Podľa toho, kto projekt navrhuje: kombinovaný

Z hľadiska miesta: kombinovaný (žiaci na ňom pracovali doma i v škole)

Z hľadiska počtu žiakov: skupinový

Z hľadiska času: dlhodobý

Z hľadiska organizácie vyučovania: v rámci jedného predmetu


Výstupy: vytvorenie prezentácií, projektov, plagátov

Hodnotenie výstupov: 

Projekty a prezentácie žiakov  podľa obsahu a schopnosti prezentovať ich spolužiakom hodnotiť známkou.

Prácu na plagátoch hodnotiť spoločne slovne, žiaci vyjadria svoj názor na plagáty svojich spolužiakov a porovnajú ich so svojimi vlastnými, potom ich prácu zhodnotí učiteľ, vyzdvihne klady a upozorní na chyby.

Konkrétnym prínosom projektu nie sú len nové poznatky a skúsenosti žiakov, ale vznikli plagáty, ktorými môžu žiaci svoje skúsenosti prezentovať aj ostatným žiakom školy.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pozitívom projektu je množstvo informácií, ktoré si žiaci nepochybne odniesli, interaktivita a v neposlednom rade práca a kooperácia žiakov. Do budúcnosti by sme odporučili orientovať danú aktivitu na nejakú inovatívnu činnosť."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie