Úvod Energia a ekológia v našej dedine

Energia a ekológia v našej dedine

Pridané: 11.03.13 Názov: Energia a ekológia v našej dedine
Autor: Mgr.Martina Kullová
Škola: Základná škola Svrčinovec 336, Svrčinovec

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Chémia, Biológia, Informatika

Vek: 12+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: PC, dataprojektor, písacie potreby, fotoaparát, kamera, internet

Cieľ

Zdokumentovať aké druhy energie využívajú obyvatelia Svrčinovca, zistiť do akej miery zmýšľajú ekologicky, zamyslieť sa nad dôsledkami konania ľudí a podať o tom informácie ďalej.

Metodický postup

Postup:

Zavŕšením projektu bolo partnerské vyučovanie, ktoré viedli žiaci ôsmeho ročníka a pozvali šiestakov. Na prípravu aktivít mali jeden mesiac. V skupinách pracovali na rôznych úlohách: zostavenie dotazníka, rozdelenie žiakom školy, ktorí ho dali vyplniť svojim rodičom, vyhodnotenie dotazníka, fotografovanie toho, čo vychádza z komínov našich domácností, tvorba projektov a prezentácii o uhlí, zemnom plyne, slnečných kolektoroch a fotovoltických článkoch, čiže zdrojoch, ktoré sú využívané v našej dedine. Vysvetlili ako súvisí fotosyntéza s palivami. Ďalej  spracovali dôsledky využívania palív na ŽP - kyslý dážď a smog. Zahrali rozhovor s občanom Svrčinovca, ktorý má slnečný kolektor. Poukázali na vplyv znečisteného ovzdušia na dýchaciu sústavu. Vysvetlili ako súvisí fotosyntéza s palivami. Všetky produkty, ktoré vyrobili, zhromaždili a vytvorili "energetickú triedu", kde potom prebiehalo partnerské vyučovanie. Pre svojich mladších spolužiakov si pripravili aj vedomostný test a dlhodobú domácu úlohu, ktorá spočíva v energetických opatreniach, ktoré majú realizovať doma a za každé opatrenie si môžu zakresliť do šablóny stromu piktogram. Okrem toho mal ešte každý z nich dať túto úlohu svojmu kamarátovi alebo súrodencovi. /Pozn. Realizácia je na powerpointovej prezentácii/

Motivácia:

Žiaci sa snažili, pretože celé partnerské vyučovanie sledovala študentka žurnalistiky, ktorá pripravuje články do Svrčinovského spravodaja a prispieva do regionálneho týždenníka Kysuce. Takto sa o našom projekte dozvie širšia verejnosť.

Hodnotenie aktivity:

Žiaci 8. ročníka ako realizátori aktivít boli ohodnotení známkou z chémie a žiaci 6. ročníka dostanú za splnenú domácu úlohu pochvalu z predmetu Tvorba životného prostredia. / Pozn. Žiaci na D.ú. ešte pracujú./


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zaujímavé prepojenie aktívnej účasti žiakov a metodologických nástrojov so zapojením celých rodín. Pozitívnou stránkou projektu sú viaceré výstupy, komplexnosť, užitočnosť a dlhodobá realizácia. Od detí je v projekte vyžadovaná aktívna účasť, nie iba "sedenie" na prezentácii, čo hodnotíme veľmi pozitívne."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie