Úvod Voda - včera, dnes a zajtra

Voda - včera, dnes a zajtra

Pridané: 15.05.13 Názov: Voda - včera, dnes a zajtra
Autor: Mgr. Lenka Šebianová
Škola: Základná škola, Bratislava 2 - Ružinov

Predmety: Biológia, Informatika, Telesná výchova

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: Počítač, výkresy, farby, tlačiareň, farebný papier

Cieľ

Cieľom aktivity bolo, ukázať žiakom rôzne možnosti prepojenia pojmov voda- mesto energia. Jednak v rovine bežných spotrebiteľov energie a vody v domácnosti, funkcie vody v meste, voda ako priestor pre oddych a relax. Aktivita si kládla za cieľ podporiť u žiakov medzipredmetové vzťahy a ukázať im prepojenie teórie s praxou.

Metodický postup

Postup realizácie aktivity:

Žiaci na hodinách informatiky a biológie prezentovali svoje práce, ktorých ústrednou témou bola voda a energia v meste. Žiaci rozpracovali zadanú tému z rôznych uhlov pohľadu.

Spôsob motivácie a zapojenia žiakov:

Žiaci boli motivovaní k napísaniu projektov na tému voda - mesto - energia premietnutím powerpointovej prezentácie o Areáli Divoká voda v Bratislave-Čunove, ale aj osobnou návštevou tohto areálu. Motiváciu našli aj na internete, v knihách školskej knižnice ako aj v didaktických materiáloch od Slovenskej agentúry životného prostredia.

Možné obmeny aktivity:

Výsledkom snaženia žiakov boli žiacke práce, ktoré mali rôzny obsah a formu. Prezentácie v powerpointe, makety, obrázkové hry, slovné hry. Pojmy voda- mesto - energia neboli aplikované do úloh len v tradičnom ponímaní vody ako strategickej suroviny, v podobe vodných elektrární, ale projekty sa venovali aj voľnočasovým aktivitám ako sú vodné športy, rekreačná funkcia vodných plôch a pod. Z úloh bolo cítiť, že žiaci pochopili mnohorakosť využiteľnosti vody. Súčasťou žiackych projektov je aj téma voda ako nevyhnutná súčasť  človeka pre život. 

Hodnotenie aktivity:

Bolo vyhodnotených 7 žiakov, ktorí sa najkomplexnejšie a najoriginálnejšie zmocnili svojej úlohy.

 

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zaujímavá aktivita spojená s predstavením projektov verejnosti. Aktivita by sa mohla viac týkať témy Energia v našom meste, ktorej sa projekt dotkol vo veľmi malej miere. Do budúcnosti odporúčame viac inovatívnosti a nápaditosti."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie