Úvod Energia v škole Zborovňa Hľadáme stratenú energiu.

Hľadáme stratenú energiu.

Pridané: 19.03.12 Názov: Hľadáme stratenú energiu.
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Perex:
"Hľadáme stratenú energiu" je aktivita pripravená formou súťaže, kde žiaci školy hľadajú stratenú energiu v triedach, na chodbách, v PC učebni, jedálni,telocvični a sociálnom zariadení. "Stratená energia" je energia, ktorá sa dá ušetriť na škole. Bola určená realizačným tímom žiakov, ktorí zisťovali ako sa dá ušetriť energia na škole formou ankety.Anketu žiaci vyhodnotili a z ankety určili aktivity na šetrenie energie, ktoré musia v súťaži žiaci plniť.Rozhlasovou reláciou a reklamným panelom o

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
285.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Kontrola spotreby energie a porovnanie s predchádzajúcim rokom: 11/2010= 258,90GJ 11/2011=259,4OGJ (súťaž začala prebiehať, nebola usporená energia) 12/2010=263,50GJ 12/2011=257,9OGJ (úspora 5,60GJ) 1/2011=299,80GJ 1/2012=293,90GJ (úspora 5,90GJ) 2/2011= 334,50GJ 2/2012= 333,60GJ (úspora 0,90GJ). Február bol chladnejší ako minulý rok. Celková úspora za štyri mesiace 12,4GJ. Za 1GJ zaplatíme približne 23 EUR. Celková úspora za štyri mesiace je 12,4.23 EUR= 285,20 EUR.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
4 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Vysoká teplota v triedach, na chodbách, sociálnom zariadení,telocvični, svietenie v triedach, nevyužívanie denného svetla,nesprávne vetranie, nedostatok zelene v triedach,popísané lavice v triedach, netriedený odpad,zlé vypínanie počítačov, pootvárané dvere na chodbách, nepoužívanie recyklovaného papiera,kvapkanie vody z kohútikov.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy,

Riešenie

PRÍPRAVNÁ FÁZA

Príprava, realizácia a vyhodnotenie ankety medzi žiakmi na škole zameranej na šetrenie energie na škole : " Ako sa dá ušetriť energia na škole."

Príprava rozhlasovej relácie, zameranej na oboznámenie sa s aktivitami a pravidlami šetrenia energie na škole.

Príprava reklamného panela s hlasovacími valcami a aktivitami na šetrenia energie.

Vyhlásenie súťaže "Hľadáme stratenú energiu."

Realizačný tím, ktorý dohliadal na pravidlá súťaže, kontroloval plnenie zadaných aktivít a vyhodnotil súťaž o najaktívnejší ročník v hľadaní stratenej energie.

REALIZAČNÁ FÁZA

Realizačný tím žiakov si pripravil anketu na škole, v ktorej zisťoval ako si žiaci predstavujú šetrenie energie na škole, kde by dokázali ušetriť energiu a ako ? Anketu žiaci vyhodnotili a  z ankety určili aktivity na šetrenie  energie, ktoré musia v súťaži žiaci plniť.

Z ankety pripravil realizačný tím  rozhlasovú reláciu, v ktorej oboznámili žiakov školy s návrhmi aktivít a pravidlami šetrenia energie na škole.

Realizačný tím pripravil reklamný panel, v ktorom vypísali návrhy na šetrenie energie v triede,  v PC učebni, kuchyni, na chodbe, v šatni, WC, v zborovni a  exteriéri. Žiaci mohli hľadať stratenú energiu v nasledovných aktivitách:

- v triedach (správna teplota do 21 stupňov - inštalácia bežných teplomerov na kontrolu, zhasínanie svetla, využívanie denného svetla,  intenzívne a krátke vetranie, šetríme lavice, hospodárenie s vodou, dostatok kvetov v triedach)

-v PC učebni (zhasínanie svetla, využívanie denného svetla, správna teplota do 21 stupňov -inštalácia bežných teplomerov na kontrolu, intenzívne a krátke vetranie, úplné vypínanie počítačov a IKT techniky)

- na chodbách (správna teplota 10 až15 stupňov - inštalácia bežných teplomerov na kontrolu,  zhasínanie svetla, využívanie denného svetla,  intenzívne a krátke vetranie, dostatok kvetov, separovanie odpadu, zatváranie vchodových dverí na chodbe)

- sociálne zariadenia (správna teplota až do 23 stupňov - inštalácia bežných teplomerov na kontrolu,, zhasínanie svetla, intenzívne a krátke vetranie, hospodárenie s vodou, zatváranie dverí)

- kuchyňa a jedáleň ( správna teplota do 21 stupňov - inštalácia bežných teplomerov na kontrolu,  zhasínanie svetla, využívanie denného svetla,  intenzívne a krátke vetranie, dostatok kvetov, separovanie odpadu, zatváranie  dverí na jedálni)

- telocvičňa ( správna teplota 16 až 18  stupňov - inštalácia bežných teplomerov na kontrolu,  zhasínanie svetla, využívanie denného svetla,  intenzívne a krátke vetranie, zatváranie  dverí na telocvični)

Pod panel umiestnili päť hlasovacích valcov s farebným označením ročníkov: červený 5.ročník, modrý 6.ročník, žltý 7.ročník, zelený 8.ročník, biely 9.ročník. Hlasovací valec pre 1-4. ročník bol umiestnený vo vedľajšej budove I. stupňa, budova je spojená s telocvičňou. Pri hlasovacích valcoch boli ešte raz napísané pravidlá ako hlasovať. Žiak zo školy, ktorý urobí akúkoľvek uvedenú aktivitu, je zároveň hľadačom stratenej energie a hlasuje nasledovne:1. Zapíše aktivitu na pásik papiera, 2. Označí triedu a svoje meno, 3. Pásik papiera vloží do plastového vrchnáka, ktorý slúži ako hlasovací žetón, 4. Žiak hodí plastový vrchnák do skleneného valca. Plastový vrchnák slúži ako žetón pre triedu, do ktorej žiak chodí. Farbu vrchnáka a veľkosť pásika si zvoľte sami. Jeden žetón je jedna aktivita ušetrenej energie.

Aktivity boli realizované v mesiacoch november 2011 až február 2012, zapojení boli všetci žiaci školy. Realizačný tím ukončil aktivity v štyroch etapách po mesiacoch, vo februári 2012 ukončil aktivity  a vyhlásil v marci víťazný ročník v školskom rozhlase.

 

Ďalšie využitie EO

Realizácia aktivít aj v nasledujúcom školskom roku. Prepojenie realizácie EO s vyučovacím procesom na hodinách chémie, fyziky, biológie a matematiky.

Komunikácia EO

1.Vyhodnotenie EO pred žiakmi na škole školským rozhlasom a reklamným panelom. 2. Prezentácia EO pred rodičmi na zasadnutí triednych aktívov rodičovských združení v apríli 2012. 3. Prezentácia pred obyvateľmi mesta na súťažnom popoludní na Námestí baníkov mesta Handlová organizovanom pri príležitosti "Dňa zeme" v apríli 2012.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme komplexnosť energetických opatrení a systematický prístup k ich realizácii. Odporúčame zvážiť výšku optimálnych teplôt z hľadiska zdravotnej bezpečnosti a komfortu a doplniť vyčíslenie úspor a celkové závery."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie