Úvod Energia v škole Zborovňa Odpad náš každodenný

Odpad náš každodenný

Pridané: 06.03.12 Názov: Odpad náš každodenný
Autor: Mgr. Lenka Paľová
Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce, Michalovce

Perex:
Odpad sa stal súčasťou nášho každodenného života. Ale čo s ním ? Je nám to jedno ? Ukážeme Vám, ako jednoducho si s ním vieme poradiť. Ukážka jednoduchého systému triedenia odpadu, jeho minimalizácia a nakladanie s ním. Šetríme tak energiu na likvidáciu a produkciu odpadu.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
14.00 %

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Vybrali sme si dve triedy, v ktorých sme odmerali množstvo vyprodukovaného odpadu na začiatku EO, t. j. keď sme začínali triediť za jeden týždeň. Dané množstvo sme vynásobili počtom tried a učební, v ktorých odpad vzniká a v ktorých bude prebiehať triedenie odpadu. Tento proces sme zopakovali po dvoch rokoch intenzívneho triedenia a minimalizácie vzniku odpadu. Komunálny odpad sme merali v počtoch kusov naplnených košov za týždeň v jednej triede. Separovaný odpad sme počas celého týždňa v danej triede sypali do vriec na triedený odpad. Výsledky boli celkom slušné: množstvo komunálneho odpadu sme zminimalizovali z 76 preplnených košov v celej škole za týždeň, na 65 košov za týždeň. To znamená o 14 % . Vyseparovali sme najviac papierového odpadu, potom plastového a bioodpad. Plasty na začiatku 7,5 vreca, na konci 6,5 vreca. Papier na začiatku 7 vriec, na konci 8,5 vriec vyseparovaného papierového odpadu. Tetrapaky na začiatku 0,5 vreca, na konci 0,3. Za 1 školský rok sme nazbierali 23 kg použitých alkalických batérií, ktoré sme odovzdali na zberný dvor technickým službám. Počas celého roka na škole prebieha aj zber papiera, ktorý k nám nosia nielen rodičia, ale aj ľudia bývajúci neďaleko školy.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
24 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Preplnené odpadkové koše v triedach a na chodbách školy. Množstvo papiera v nich, desiatové zvyšky, plastové fľaše ap. Takýto pohľad sa naskytol v našej škole pred niekoľkými rokmi. Nebolo to pekné, a preto sme chceli zmenu. Zaviedli sme na škole triedený odpad a po rokoch tvrdej práce sme pokročili aj k minimalizácií odpadu.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, technické služby mesta Michalovcetechnické služby mesta Michalovce

Riešenie

KROK 1: Pracovné stretnutie učiteľov a nepedagogických zamestnancov o zavedení triedeného odpadu na škole. Aktívni musí byť každý člen školy - žiak, učiteľ aj pani upratovačka.

KROK 2: Preškolenie žiakov celej školy mladými ekológmi o triedenom odpade. Pomocou jednoduchej prezentácie bolo žiakom ukázané, čo je odpad, ako ho triedime, ktorý odpad kam patrí. Po zhliadnutí prezentácie si žiaci na hŕbe odpadu, prakticky vyskúšali, či to pochopili. Samozrejme, že takáto jedna aktivita o odpade nestačí. Na našej škole sa realizujú priebežne rôzne typy aktivít, súťaže, prednášky, workshopy, rovesnícke vzdelávania, exkurzie na zberný dvor ap.

KROK 3: Prepracovanie systému triedenia. V každej triede si zabezpečia tri nádoby na triedený odpad: papier, plasty a tetrapaky. Po dvoch rokoch triedenia sme pridali štvrtú nádobu na bioodpad. Samozrejme v triedach zostali aj klasické koše na odpad, ktorý sa nedá vytriediť. Po skončení vyučovania, týždenníci každý deň vyprázdnia nádoby z  tried do nádob na triedený odpad, ktoré sú na chodbách. Tie zostrojil pán školník zo starých nepotrebných lavíc, ktoré sme takto zrecyklovali. Po naplnení nádob na chodbách ich pani upratovačky odnesú do zbernej miestnosti. Raz týždenne tento triedený odpad odvážajú technické služby mesta Michalovce podľa predloženého kalendára. Bioodpad týždenníci denne vysypú do kompostéra, ktorý je umiestnený v átriu školy, aby bol k nemu dobrý prístup aj v zimnom období. Na škole máme ešte kompostovisko na bioodpad zo školského dvora a školskej záhrady.

KROK 4: Monitoring a hodnotenie triedenia. Triedenie odpadu sme nenechali len na dobrú vôľu či nevôľu našich žiakov a učiteľov. Vytvorili sme žiacku ekopolíciiu pozostávajúcu zo žiakov všetkých vekových kategórií, ktorá môže kedykoľvek ísť po triedach a ohodnotiť kvalitu triedenia odpadu. Výsledky takejto kontroly sú pravidelne zverejnené v školskom rozhlase a na nástenke školy. Ekopolícia pri hodnotení ukáže a upozorní žiakov v danej triede na nedostatky, prípadne ich pochváli za vzorné triedenie. Ekopolícia nesleduje len odpad v nádobách na triedenie ale aj v normálnom odpadkovom koši na komunálny odpad. Zisťuje, čo obsahujú, či sa ešte niečo nedalo vytriediť alebo, či tam nie je zbytočne vyprodukovaný odpad, nakoľko v posledných rokoch sa snažíme už nielen o správne triedenie ale aj o minimalizáciu odpadu.

KROK 5: Minimalizácia odpadu. V priebehu troch rokov, čo máme zavedený triedený odpad sme postupne robili aj opatrenia k minimalizácií odpadu. Medzi najúčinnejšie patrili: prestali sme používať obaly na zošity, na učebnice nepoužívame plastové obaly ale papierové, v každom kabinete máme nádoby na papier použiteľný z druhej strany, pravidelne v triedach organizujeme týždne dobrovoľnej skromnosti, organizujeme burzy nepotrebných vecí, zriadili sme školský antikvariát, pravidelne učíme malých i veľkých o možnostiach minimalizácie odpadu, informujeme verejnosť cez ekoinfostánky pred bránami školy o tejto problematike.

ZÁVER: Tento systém, ktorý je takto stručne popísaný sa nám osvedčil. Počas troch rokov sa nám podarilo zminimalizovať množstvo odpadu a kvalitne triediť odpad. Nebol to proces jednoduchý a rýchly, ale výsledok stojí za to. Dnes je už na našej škole samozrejmosťou, že papier patrí do modrého vreca, plastová fľaša do žltého a krabička z džúsu do čierneho. Ohryzok z jablka do kompostéra. Ale nebolo to vždy tak.

Ďalšie využitie EO

Fáza prípravy zberných nádob na hodinách výtvarnej výchovy, technickej výchovy. Nápisy na nádoby na hodinách informatiky. Rovesnícke vzdelávanie o odpade na triednických hodinách, hodinách prírodovedy. Príprava rozhlasových relácií a články do novín na masmediálnej výchove. Realizácia ekoinfostánkov v rámci záujmových útvarov.

Komunikácia EO

EO je pravidelne prezentované ekoinfostánkami pred bránami školy na verejnosti, v rámci školy v školskom rozhlase, na nástenkách školy, v rámci rodičovských združení. Niektoré aktivity boli zverejnené v novinách Michalovčan.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Komplexný a po všetkých stránkach výborne prepracovan energetické opatrenie. Zvlášť pozitívne je, že nie je jednorazovou aktivitou, ale trvalým opatrením, ktoré sa stále vylepšuje a ktoré žiakom vysvetľuje dôležitosť šetrenia energie. Oceňujeme veľký počet zapojených žiakov, rovesnícke vzdelávanie, komunikáciu s komunitou."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie