Úvod Energia v škole Zborovňa Ekohliadka na stope učiteľom

Ekohliadka na stope učiteľom

Pridané: 16.01.12 Názov: Ekohliadka na stope učiteľom
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
V škole zriadená ekohliadka, ktorú tvorili žiaci - zástupcovia zo všetkých tried,kontrolovala, ako učitelia dodržiavajú zásady šetrenia energiou.Kontrolovali, v akom režime nechávajú počítačovú techniku; monitorovali teplotu v miestnosti; spôsob vetrania; používanie kancelárskeho papiera; náplne do tlačiarní;spôsob príchodu na pracovisko; efektívne využívanie denného svetla, triedenie odpadu; šetrenie elektrickou energiou.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
194.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
1.Zníženie teploty kúrenia o 1 stupeň C v novembri 2011. Porovnanie spotreby energie za mesiac november 2010 a november 2011 – ušetrenie 182,72 €. Suma za kúrenie za november 2010 - 6828,54 €, za november 2011 - 6 645,82 €. 2.Šetrenie papierom, využívanie jeho oboch strán, používanie recyklovaného papiera. Porovnanie spotreby papiera za október a november – ušetrenie 5 €. Suma za spotrebu v októbri - 19 €, v novembri 14 €. 3.Naplnenie prázdneho zásobníka tonera do tlačiarne – jeho repasovanie - ušetrenie oproti kúpe nového toneru 7,03 €. Repasovaný toner - 19,35 € (cena za 1 kus) Nový toner – 26,38 € (cena za 1 ks) 4.Zakúpenie LED diód a žiariviek – zníženie spotreby energie o 80 %. 5.Rýchlovarná kanvica – menšia spotreba energie ako pri použití sporáka – úspora času a úspora energie. 6.Získanie toaletného papiera (recyklovaného) - 1 kus za každé 4 kg starého papiera alebo 1 balenie papierových utierok za 8 kg starého papiera, ktorý nazberajú žiaci v škole (triedenie odpadu).

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Neefektívne využívanie denného svetla; plytvanie kancelárskym papierom - nevyužívanie oboch jeho strán; nesprávne vetranie; nesprávna manipulácia s počítačovou technikou; neregulovanie teploty v miestnosti; plytvanie vodou; nevyužívanie možnosti opätovného naplnenia náplní do tlačiarní; používanie motorových vozidiel na príchod a odchod z/do práce aj v prípade, ak je možné prísť pešo.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy,

Riešenie

V priebehu mesiaca november ekohliadka tvorená zo zástupcov žiakov všetkých tried, v zborovni denne kontrolovala a monitorovala :

- spôsob vetrania;

- teplotu v miestnosti a jej reguláciu;

- manipuláciu s výpočtovou technikou/počítače, kopírka, tlačiareň/, v prípade, že sa momentálne nepoužívajú;

- šetrenie vodou, spôsob umývania riadu;

- šetrenie elektrickou energiou;

- efektívnosť vo využívaní denného svetla;

- spôsob príchodu na pracovisko/ pešo alebo dopravným prostriedkom/v prípade dobrého zdravotného stavu a v prípade vzdialenosti, ktorú možno prejsť aj pešo;

- spôsob náplne tlačiarní v prípade potreby doplnenia tonera /repasovanie alebo kúpa nového tonera/;

- triedenie odpadu;

- používanie druhu toaletného papiera;

- efektívne využívanie kancelárskeho papiera, oboch jeho strán;

- spôsob splachovania WC.

HODNOTENIE AKTIVITY:

Ekohliadka zistila, že učitelia dodržiavajú zásady šetrenia energiou. Žiaci konštatovali, že učitelia v zborovni dbajú o správnu teplotu v miestnosti; správne vetrajú; efektívne využívajú kancelársky papier;  správne manipulujú s výpočtovou technikou, ak ju práve nepoužívajú; používajú rýchlovarnú kanvicu; ; dbajú o separáciu odpadu; neplytvajú elektrickou energiou ; nekupujú novú náplň do tlačiarne, ale ju repasujú; používajú recyklovaný toaletný papier a ekozošity; šetria vodou; dbajú o úsporné splachovanie. Za dodržiavanie energetických opatrení ekohliadka udeľovala zlaté hviezdy, za nedodržiavanie čierne.

Zistený nedostatok: Mnohí učitelia využívajú na transport do práce motorové vozidlo a to aj v prípade, že môžu prísť pešo.

Ďalšie využitie EO

Energetické opatrenia, ktoré ekohliadka monitorovala, budú zaradené do plánov triednych učiteľov a budú preberané na triednických hodinách; začlenia sa do školského vzdelávacieho programu v rámci fyziky, geografie, chémie a biológie; budú integrálnou súčasťou prierezových tém - environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov a prezentačné zručnosti.

Komunikácia EO

Ekohliadka svoje zistenia v monitorovaní dodržiavania úsporných energetických opatrení zverejní: 1.pred žiakmi školy na podujatí pri príležitosti Dňa zeme v apríli 2012; 2.pred rodičmi žiakov školy na triednych zasadnutiach Spoločenstva rodičov v apríli 2012.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Eko-hliadka je vhodne použitý koncept, aj forma otočenia rolí, kde žiaci kontrolujú správnosť konania učiteľov. V prípade "hliadkovania na dospelákov" je však potrebné žiakom pripomínať, že aj oni sami nesú zodpovednosť za svoje environmentálne správanie."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie