Úvod Energia v škole Zborovňa Economy light

Economy light

Pridané: 18.02.13 Názov: Economy light
Autor: Mgr.,Dušan, Haško
Škola: Evanjelická spojená škola, Martin

Perex:
Výmena starých žiaroviek za ekologické LED žiarovky.Výmena bola realizovaná v spolupráci s firmou V-elektra a podporou samosprávy v zastúpení primátora mesta Andreja Hrnčiara.Samotnej výmene predchádzala analýza efektívnosti,do ktorej boli zapojení i žiaci 9.ročníka, ktorí na projekte pracovali v rámci hodín fyziky.Žiaci potvrdili prepočtom správnosť teoretickej úspory,pokusom overili reálnu úspornosť LED svietidiel a vyrobili infoplagát, ktorý bol použitý pri informačnej kampani.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
1161.00 EUR ročne

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Vychádzali sme z počtu 200 vymenených žiaroviek. Priemerná potreba jednej LED žiarovky 5W, priemerná spotreba pôvodnej žiarovky 35W. Pri výpočte sme brali do úvahy spotrebu a svietivosť (v rámci našej školy cca 185 dní v roku po cca 6 hod. denne)a cenu elektriny v tarife D2 0,174367 €/kWh Výpočet: (35x200x6x185)-(5x200x6X185)tento rozdiel sme potom vynásobili cenou energie a dostali sme tak ročnú úsporu nákladov.

Finančná náročnosť EO
2500 EUR

Časová náročnosť EO
2 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Pôvodné osvetlenie bolo síce funkčné, no vzhľadom na jeho vek a s ním spojenú rastúcu poruchovosť a vysoké prevádzkové náklady sa vedenie školy v spolupráci s firmou dodávajúcou škole energie rozhodlo pristúpiť k jeho výmene.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, miestne firmy, Asekol SK - odvoz elektroodpadu Asekol SK - odvoz elektroodpadu

Riešenie

1.Vedenie školy dostalo od rodičov jedného žiaka, ktori podnikajú v oblasti energetiky ponuku výhodnej výmeny súčasného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie.

2. Žiaci 9.ročníka na základe údajov z ponuky vypočítali potencionálnu úsporu po prechode na moderné LED žiarovky, ktorú zároveň v rámci pokusu aj overili prostredníctvom porovnania spotreby klasickej žiarovky a LED žiarovky. Na záver vyrobili plagát znázorňujúci výhodnosť LED osvetlenia. 

3.Vzhľadom na pomerne vysokú vstupnú finančnú náročnosť celého projektu bol s partnerskou firmou dohodnutý model splátkových platieb, ktorých výška bude predstavovať reálnu finančnú úsporu, ktorú škola po výmene žiaroviek získa za kalendárny mesiac. 

4.Projekt sme v rámci návštevy mestského úradu predstavili aj primátorovi mesta Martin Mgr.Andrejovi Hrnčiarovi,ktorý sa ho aj napriek úspornému rozpočtu mesta rozhodol finančne podporiť.

5.Po týchto krokoch začala samotná výmena žiaroviek, ktorá prebehla v mesiacoch december 2012 a  január 2013 a bola sprevádzaná školskou informačnou kampaňou. 

6.Vymenené žiarovky sme ako nebezpečný odpad odovzdali na bezpečné zneškodnenie firme Asekol SK, ktorá nám už tretí rok zabezpečuje školský zber elektroodpadu prostredníctvom programu Reckylohry v rámci ktorého škola dostáva za vyzbieraný elektroodpad rôzne benefity pre žiakov (viď. stolový futbal)

Ďalšie využitie EO

Žiaci boli do projektu zapojení v rámci troch hodín fyziky.Počas nich teoreticky preverovali správnosť kalkulovanej úspory, praktickým pokusom overili úspornosť LED žiarovky v porovnaní s klasickou úspornou žiarovkou a vytvorili plagát, ktorý znázorňoval efektívnosť jednotlivých typov žiaroviek. Vzhľadom na charakter projektu vidíme možnosť jeho zapracovania resp. aktualizácie do osnov fyziky 9.ročníka.

Komunikácia EO

O priebehu jednotlivých krokov projektu sme rodičov i žiakov informovali prostredníctvom školského časopisu, facebookovej skupiny školy a regionálneho webu turieconline.sk http://www.turieconline.sk/zaujimavosti/item/219-vymenou-osvetlenia-usetria-tisice-eur Celkové zhodnotenie projektu spolu s jeho prvými výsledkami v podobe množstva usporenej energie plánujeme spropagovať aj v televízii TV Turiec, aby sme tak k podobnej výmene inšpirovali i iné školy.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zaujímavé na projekte bolo, že bol realizovaný externou firmou, ale žiaci ho prevzali z pohľadu pre školu zaujímavých úspor, čo veľmi oceňujeme. Veľkým kladom bola i prezentácia spracovaná žiakmi, zapojenie širšej komunity i ekologická likvidácia odpadu. Do budúcnosti by bolo zaujímavé previazať opatrenie aj s ďalšími aktivitami na škole."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie