Úvod Energia v škole Trieda Energia od detí pre deti

Energia od detí pre deti

Video

Pridané: 28.03.12 Názov: Energia od detí pre deti
Autor: Mgr. Martin Jankech
Škola: Základná škola Holubyho, Piešťany

Perex:
Interaktívna prednáška pre žiakov prvého stupňa zš zameraná na úsporu energie v škole a v domácnostiach

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
z uvedeného projektu sa nedá číselne vyjadriť úspora energie

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 deň/dní

Východiskový stav
Plytvanie elektrickou energiou počas vyučovania, v jedálni, nedostatočná informovanosť a slabá prevencia v oblasti šetrenia energie, vysoké poplatky za spotrebu energie v škole a v domácich podmienkach

Realizačný tím
učitelia, žiaci,

Riešenie

Interaktívna prednáška bola pokračovaním interaktívnej výstavy Energie 3. tisícročia, na ktorej žiaci získali mnoho užitočných vedomostí. Informácie sa snažili odovzdať aj svojim mladším spolužiakom. Svojimi výstupmi upozorňovali na alternatívne zdroje energie, šetrenie energie v škole aj v domácnosti, predviedli modely úsporného domu, veternej turbíny, vodného mlyna a solárneho panela, spomenuli pôvod uhlia a význam jadrových elektrární. Deti zapojili do kvízu za odmenu, kedy preverovali nadobudnuté vedomosti. Žiakov za správne odpovede odmeňovali sladkosťami a pripomínali dôležitosť správneho zaobchádzania so zdrojmi energie a upozorňovali na ohľaduplné správanie sa k prírode. Nakoniec sme spolu vyskúšali ekologické palivo pre rakety-vodu.

Celá prednáška mala náučný a preventívny charakter, takže vyhodnotenie úspore sa nedá bližšie špecifikovať.

Ďalšie využitie EO

prepojenie energetických opatrení s vyučovaním chémie a biológie, zavedenie ekohliadky v každej triede na kontrolu hospodárenia s elektrickou energiou

Komunikácia EO

Interaktívna prednáška pre žiakov prvého stupňa zš


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme nápad vzdelávania mladších žiakov ich staršími spolužiakmi. Na druhej strane sa však domnievame, že v prípade takýchto aktivít absentuje veľmi cenný rozmer vlastného zážitku a reflexie žiakov. Preto by prednáška mala byť len doplnkovým alebo sprievodným materiálom k ďalším reálnym aktivitám."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie