Úvod Energia v škole Trieda Vedomostný test + prieskum tried na stránka školy - ŠETRENIE ENERGIOU

Vedomostný test + prieskum tried na stránka školy - ŠETRENIE ENERGIOU

Pridané: 26.03.12 Názov: Vedomostný test + prieskum tried na stránka školy - ŠETRENIE ENERGIOU
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
Žiaci tried (ako celok)sa mali možnosť otestovať a získať body do celkovej súťaže medzi triedami.Test má v sebe prieskumnú časť,4 nebodovateľné otázky, slúžiace k zistenie stavu zapojenia tried do súťaže. Najvýznamnejšia z nich otázka zistenie počtu poškodených lavíc a stoličiek, ktoré opravia žiaci najmä 7. až 9.ročníkov na hodinách Techniky a Technickej výchovy. Test je na: http://zshanusovce.edupage.sk/text/?text=teachers/15800&subpage=2& alebo https://docs.google.com/spreadsheet/viewform

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 Získanie náv

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
4 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Pretrvvajúce, síce v menšej miere nezhasínanie svetla vo WC aj počas prebiehajúcej celoškolskej súťaži v šetrení energiou a následnom bodovaní tried, wc a PC učební.

Realizačný tím
učitelia, žiaci,

Riešenie

Na pracovnej porade som kolegom - učiteľom oznámil akým spôsobom je možné test spustiť. Použil som dataprojektor a nodbook.

V mesiacoch február a marec triedy na triednických hodinách, hodinách informatiky, informatickej výchova, občianskej výchovy a pod. pod vedením učiteľov triedy riešili test o šetrení. 2 žiaci ovládali počitač z dataprojektorom a 2 žiaci mali záverečné slovo. Za každý správny výber získali triedy po 1 bode, celkove bolo možné získať 9 bodov. Test obsahuje aj  4 prieskumné otázky. Najvýznamnejšie je zistenie počtu poškodených lavíc a stoličiek, ktoré opravia žiaci najmä 7. až 9.ročníkov na hodinách Techniky a Technickej výchovy.

Získané body boli zarátané do celkovej celoškolskej súťaži v šetrení energiou.

Prieskumná časť poslúži najmä ako podklad pre budúce opravy lavíc a stoličiek v triedach.

 

 

Ďalšie využitie EO

Technika 8.ročník výroba a šetrenie energie

Komunikácia EO

Pustená prezentácia formou reklama (pozri nižšie prezentáciu)v našom LCD monitore pri vchode aj na testovanie vedomostí jednotlivých tried školy. Záverečné zverejnenie výsledkov v školskom rozhlase, v zborovni a na LCD monitore na hlavnej chodbe.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme snahu zvyšovať ekologické povedomie žiakov, pretože toto je skutočne dôležitým pilierom úspory energií, rovnako ako opravou zdanlivo nepoužiteľných vecí. Je škoda, že aktivita zostala iba v teoretickej rovine a že nebola prepojená na reálne energetické opatrenie uskutočnené žiakmi."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie